Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 09.07.2021
С предмет
Договаряне без предварително обявление Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Пловдив: 1. Адм. сграда на Митница Пловдив – ул. „Кукленско шосе” № 32, гр. Пловдив, общ. Пловдив; 2. Почивна база Студенец - Студенец, общ. Родопи


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
09.07.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор