Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 08.07.2021
С предмет
Договаряне без предварително обявление "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за период от три години, за следните обекти на Митница Столична: 1. Митническо бюро Перник, ул. "Владайско въстание" № 1 - общ. Перник; 2. Митнически пункт Стрезимировци - с. Стрезимировци, ГКПП - Общ. Трън."


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
08.07.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор