Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 17.06.2020
С предмет
„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Митница Русе, ГКПП Силистра, ул. „Дръстър“ № 35, гр. Силистра, за срок от (3) три години.“


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
17.06.2020 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор с рег. № 32-172062/17.06.2020 г.