Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 23.07.2021
С предмет
„Избор на оператор за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирани гласови телефонни и факс услуги”


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
23.07.2021 Документи към процедура

Обявление за приключил договор за обществена поръчка с рег. № 32-237369 от 23.07.2021 г.