Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 10.12.2020
С предмет
"Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Агенция "Митници"


Номер в АМ: 00334-2017-0035


Документи, свързани с процедурата
10.12.2020 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор, рег. № 32-345566/07.12.2017 г., за обособена позиция № 1