Публикувана на: 10.12.2020
С предмет
"Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Агенция "Митници"


Номер в АМ: 00334-2017-0035


Документи, свързани с процедурата
10.12.2020 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор, рег. № 32-345566/07.12.2017 г., за обособена позиция № 1