Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 18.12.2018
С предмет
Открита процедура с предмет: „Доставка, гаранционно обслужване и пълно следгаранционно обслужване на стационарната рентгенова система за проверка на влакови композиции и превозваните от тях товари”.


Номер в АМ: Р-191

Документите към процедурата, публикувани преди 31.12.2017 г. са достъпни на адрес: https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-do-31122017/procedures-do-31122017/procedures-2016Документи, свързани с процедурата
18.12.2018 Съобщение

Съобщение на основание чл.69 а, ал. 3 от ЗОП (отм.)

 
21.12.2018 Документи към процедура

Протокол № 6

 
21.12.2018 Документи към процедура

Протокол № 7

 
21.12.2018 Документи към процедура

Протокол № 8

 
21.12.2018 Документи към процедура

Протокол № 9

 
21.12.2018 Документи към процедура

Решение № Р-675/32-374479/21.12.2018 г.

 
26.07.2019 Документи към процедура

Договор с рег. № 32-185143/25.06.2019 г., ведно с приложения

 
26.07.2019 Обявление

Обявление за възложена поръчка, рег. № 32 - 215069/23.07.2019 г.

 
21.12.2020 Документи към процедура

Допълнително споразумение, рег. № 32-371147/15.12.2020 г., към Договор, рег. № 32-185143/25.06.2019 г.

 
25.10.2023 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение с рег. № 32-601462 от 23.10.2023 г. към договор с рег. № 32-185143 от 25.06.2019 г.