Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 28.02.2019
С предмет
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на Агенция „Митници "


Номер в АМ: Р-289

Документите към процедурата, публикувани до 31.12.2017 г. са достъпни на адрес: https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-do-31122017/procedures-do-31122017/procedures-2015Документи, свързани с процедурата
28.02.2019 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-63141/28.02.2019 г.