Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 10.12.2018
С предмет
Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили", обособена позиция № 1 „Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане"


Номер в АМ: 3/МП

Документите към процедурата, публикувани преди 31.12.2017 г. са достъпни на адрес https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-do-31122017/procedures-do-31122017/procedures-2017Документи, свързани с процедурата
15.01.2018 Договор

Договор № 32-363729 от 22.12.2017 г.

 
15.01.2018 Обявление

Обявление за възложена поръчка № 32-11228 от 11.01.2018 г.

 
10.12.2018 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение Рег. №32-3569 от 06.12.2018 г., към договор № 32-363729 от 22.12.2017 г. 

 
10.06.2019 Документи към процедура

Обявление, рег. № 32-164426/05.06.2019 г. за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

 
10.06.2019 Документи към процедура

Допълнително споразумение, рег. № 32-158953/31.05.2019 г., към Договор, рег. № 32-363729/22.12.2017 г.

 
13.02.2020 Обявление за изменение на договор

Обявление за изменение на поръчка през нейния срок за изпълнение, рег. № 32-46127/11.02.2020 г.

 
13.02.2020 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение, рег. № 32-35377/31.01.2020 г.

 
30.07.2020 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-221324/30.07.2020 г.