Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 19.12.2018
С предмет
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Развитие на Институционалната архитектура на АМ за митнически процеси: Единна регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI2), Референтни данни (CSRD2) и Одобрени икономически оператори (AEO), и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ, чрез внедряване на модули в БИМИС, съответстващи на тези митнически процеси"


Номер в АМ: Р-605

Документите към процедурата, публикувани преди 31.12.2017 г. са достъпни на адрес: https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-do-31122017/procedures-do-31122017/procedures-2017Документи, свързани с процедурата
19.12.2018 Обявление за приключване на договор

Обявление за приключил договор за обществена поръчка с Рег.№ 32-370897 от 19.12.2018 г.