Обучение

Мисия


Българската митническа администрация води политика на осигуряване развитието на потенциала и професионализма на митническите служители, поддържане на високо ниво на квалификацията, залагайки на тяхното обучение като основа за бъдещо кариерно развитие. Дирекция „Управление на човешките ресурси“ - Национален учебен център на Агенция „Митници“ осъществява политиката по обучението на митническите служители.
Обучението на митническите служители е посочено като основен приоритет в Стратегията на Агенция „Митници“ за периода 2018-2020 г., който е съобразен с Общата стратегия за митнически съюз на Европейската комисия.
 
Целеви групи на обучение


•    Новоназначени служители в специализираната администрация на Агенция „Митници“;
•    Митнически служители на експертна длъжност в различни сфери на митническата дейност, които се нуждаят от поддържащо обучение.

 

Преподаватели

 

 • •       Експерти и оперативни митнически служители с дългогодишен опит и задълбочени познания в областта на митническата дейност и акцизното законодателство;
 • •       Академични преподаватели от водещи университети, експерти от министерства и други ведомства.


 
Структура

 

 • •    Национален учебен център (НУЦ) София
 • •    Регионален учебен център Русе (РУЦ Русе)
 • •    Школа за обучение на митнически кучета Балчик

 

ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЕ

 

Електронно обучение


Електронно обучение в митническата област се разработва както на ниво ЕС, така и по линия на Световната митническа организация (СМО). Е-обучението е средство за повишаване квалификацията на служителите от митническата администрация с цел поддържане на висок професионализъм. Провежда се в съответствие с Програмите за електронно обучение на Европейската комисия и Световната митническа организация.


Електронно обучение на Европейската комисия (ЕК)


ЕК разработва и предоставя множество електронни модули, предназначени както за митнически служители, така и за икономически оператори и заинтересовани лица от частния и публичния сектор.

 

Програма по Митническия кодекс на Съюза


Курсът по Митническия кодекс на Съюза включва поредица от електронни модули на три нива на обучение. Наличните модули са на английски език и могат да бъдат свалени от сайта на ЕК.


За улеснение кратко и практично резюме на всеки електронен модул на български език, се съдържа в следните препратки:

 

 

 

 

Електронни модули на ЕК, предназначени за икономически оператори и митнически служители на български език:

 

Електронно обучение на Световната митническа организация (СМО)


Като част от световната митническа общност, служителите от Агенция „Митници“ имат възможност да участват активно в обучителните дейности на Световната митническа организация.
CLiKC! е платформа за електроно обучение на СМО, която събира всички свързани с обучението инструменти в един портал за сътрудничество, споделяне на знания и развитие в областта на митническата дейност. През 2019 г. Системата за електронно обучение CLiKC!  е обновена и предоставя богат набор от електронни модули и ресурси за дистанционно обучение на митническите служители по различи теми.

 

Последващо специализирано обучение

 

 • • Обучение по Програмата на Агенция „Митници“

Ежегодно директорът на Агенция „Митници“ утвърждава със заповед Програма за обучение. Тя предоставя на митническите служители възможност да разширят познанията и уменията си и да развият своята професионална компетентност като участват в различни форми на обучение, в зависимост от заеманата длъжност. Последващото специализирано обучение се провежда под формата на курсове, семинари, работни срещи, дискусии по въпроси от различни направления в митническата и акцизната дейност.


Обученията, провеждани от Националния учебен център на Агенция „Митници“ са в пълно съответствие с изискванията на Европейския съюз в тази област.

 

 • • Обучения по програми на Европейския съюз и на Световната митническа организация

 

- Обмени по програмите на Европейската комисия;


- Дистанционно обучение - по предоставените от Европейската комисия модули за електронно обучение и Програмата за електронно обучение на Световната митническа организация;

 

 • Съвместни обучения с обществени и браншови организации - по актуални промени при прилагане на митническото законодателство

 

 

 • Съвместни обучения, практики и специализации с университети, министерства и други ведомства

 

 

 • Подкрепа на търговския сектор

При интерес от страна на търговски дружества по въпроси от компетентността на Агенция „Митници“, Националният учебен център организира семинари и работни срещи с цел запознаването им с европейските практики и стандарти.

 

Задължително базово обучение

 

 • Базов курс за обучение на новоназначени служители в специализираната администрация

 

Курсът се провежда в Националния учебен център на Агенция "Митници" и е задължителен за новоназначените служители в специализирана администрация.


Обучението е с продължителност от пет месеца и приключва с изпит, който се провежда от Комисия, назначена от директора на Агенция "Митници". За издържали изпита се считат служителите, получили оценка не по-ниска от "Добър (4,00)" по шестобалната система. Те биват сертифицирани за извършване на оперативна дейност като митнически инспектори.

 

 • Обучение, съгласно чл.35б, ал.1 от Закона за държавния служител

Обучение за постъпилите за първи път на държавна служба, както и назначените за първи път на ръководна длъжност държавни служители - провежда се от Института по публична администрация към Министерски съвет.

 

 


КОНТАКТИ


Дирекция „Национален учебен център”


•    Национален учебен център,бул. „Брюксел“ № 1


•    Регионален учебен център Русе, ул. „Байкал“ № 10

 

Телефони:
02/9859 4770
02/9859 4771
082/844 779

 

E-mail: NUC@customs.bg