Z6_PPGAHG800HJO10Q7EHQ1FS4MI0
Z7_PPGAHG800HJO10Q7EHQ1FS4MA6
Обучение

Мисия


Българската митническа администрация води политика на осигуряване развитието на потенциала и професионализма на митническите служители, поддържане на високо ниво на квалификацията, залагайки на тяхното обучение като основа за бъдещо кариерно развитие. Дирекция „Национален учебен център" на Агенция „Митници“ осъществява политиката по обучението на митническите служители.
Обучението на митническите служители е посочено като един от основните приоритети в Стратегията на Агенция „Митници“ за периода 2021-2024 г., който е съобразен с Общата стратегия за митнически съюз на Европейската комисия.
 
Целеви групи на обучение


•    Новоназначени митнически служители в специализираната администрация на Агенция „Митници“;
•    Митнически служители на експертна длъжност в различни сфери на митническата дейност, които се нуждаят от поддържащо обучение.

 

Преподаватели

 

  • •       Експерти и оперативни митнически служители с дългогодишен опит и задълбочени познания в областта на митническата дейност и акцизното законодателство;
  • •       Академични преподаватели от водещи университети, експерти от министерства и други ведомства.


 
Структура

 

  • •    Национален учебен център София (НУЦ)
  • •    Регионален учебен център Русе (РУЦ Русе)

 

ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЕ

 

Електронно обучение


Електронно обучение в митническата област се разработва както на ниво ЕС, така и по линия на Световната митническа организация (СМО). Е-обучението е средство за повишаване квалификацията на служителите от митническата администрация с цел поддържане на висок професионализъм. Провежда се в съответствие с Програмите за електронно обучение на Европейската комисия и Световната митническа организация.


Електронно обучение на Европейската комисия (ЕК)


ЕК разработва и предоставя множество електронни модули, предназначени както за митнически служители, така и за икономически оператори и заинтересовани лица от частния и публичния сектор.

Подробна информация можете да откриете на портала за обучение на ЕС.

 

Програма по Митническия кодекс на Съюза


Курсът по Митническия кодекс на Съюза включва поредица от електронни модули на три нива на обучение. 

 

Електронно обучение на Световната митническа организация (СМО)


Като част от световната митническа общност, служителите от Агенция „Митници“ имат възможност да участват активно в обучителните дейности на Световната митническа организация.
CLiKC! е платформа за електроно обучение на СМО, която събира всички свързани с обучението инструменти в един портал за сътрудничество, споделяне на знания и развитие в областта на митническата дейност. През 2019 г. Системата за електронно обучение CLiKC!  е обновена и предоставя богат набор от електронни модули и ресурси за дистанционно обучение на митническите служители по различи теми.

 

Последващо специализирано обучение

 

  • Обучение по Програмата на Агенция „Митници“

Ежегодно директорът на Агенция „Митници“ утвърждава със заповед Програма за обучение. Тя предоставя на митническите служители възможност да разширят познанията и уменията си и да развият своята професионална компетентност като участват в различни форми на обучение, в зависимост от заеманата длъжност. Последващото специализирано обучение се провежда под формата на курсове, семинари, работни срещи, дискусии по въпроси от различни направления в митническата и акцизната дейност.


Обученията, провеждани от Националния учебен център на Агенция „Митници“, са в пълно съответствие с изискванията на Европейския съюз в тази област.

 

  • Обучения по програми на Европейския съюз и на Световната митническа организация

 

- Обмени по програмите на Европейската комисия;


- Дистанционно обучение - по предоставените от Европейската комисия модули за електронно обучение и Програмата за електронно обучение на Световната митническа организация.

 

  • Съвместни обучения с обществени и браншови организации - по актуални промени при прилагане на митническото законодателство;

 

 

  • Съвместни обучения, практики и специализации с университети, министерства и други ведомства.

 

Задължително базово обучение

 

  • Базов курс за обучение на новоназначени служители в специализираната администрация

 

Курсът е задължителен за новоназначените служители в специализирана администрация.

Обучението е с продължителност от пет месеца и приключва с изпит, който се провежда от комисия, назначена от директора на Агенция "Митници". За издържали изпита се считат служителите, получили оценка не по-ниска от "Добър (4,00)" по шестобалната система. Те биват сертифицирани за извършване на оперативна дейност като митнически инспектори.

 

  • Обучение, съгласно чл.35б, ал.1 от Закона за държавния служител

Обучение за постъпилите за първи път на държавна служба, както и назначените за първи път на ръководна длъжност държавни служители - провежда се от Института по публична администрация към Министерски съвет.

 

 


КОНТАКТИ


•   Национален учебен център София, бул. „Брюксел“ № 1

02/9859 4771; 4772; 4773; 4778


•    Регионален учебен център Русе, ул. „Байкал“ № 10

082/844 779

 

E-mail: NUC@customs.bg

 

Дата на публикуване: 03.01.2018 11:01
Последна актуализация: 25.11.2022 12:11