Z6_HQ8A1O82KOG100A9KVEJM33MV1
Z7_HQ8A1O82KOG100A9KVEJM33E05
Банкови сметки на Агенция "Митници"

последна актуализация на 31.12.2021 г.

 

ВАЖНО!

От 01.01.2022 г. Агенция „Митници“ открива две нови единни сметки за плащания на публични задължения в БНБ – една сметка за плащания на задължения по митническото законодателство, глоби и санкции и една сметка за плащания на задължения по акцизното законодателство. Използването на досега действащите сметки за приходи в централния бюджет на Агенция „Митници“ в търговските банки ще се преустанови, считано от същата дата.

 

Отпада изискването за въвеждане на различни кодове за различните видове плащане в платежните документи, с които икономическите оператори и гражданите превеждат сумите за погасяване на публичните си задължения.

 

За извършването на преводи към сметките се прилага„Платежно нареждане/вносна бележка за  плащане от/към бюджета“ (платежният документ по т. 2.4 от Указание на БНБ „За съставяне на платежни  документи към Наредба No 3 на БНБ“ /2016 г./)

Реквизитът за идентификация на задълженото лице – „ЕИК/код по БУЛСТАТ”, „ЕГН на задълженото лице” и „ЛНЧ на задълженото лице”, е задължителен за попълване.

В реквизита "Вид плащане" (към сметката на получателя) се попълва задължително код 808080

В реквизита "Получател" се попълва:  Агенция "Митници"

 Вижте актуалния списък на сметките от 01.01.2022 г.  тук:

СМЕТКИ НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" за приходи от мита, ДДС и акциз при внос, глоби, санкции и наказателни лихви, акциз при сделки в страната и свързаните с него наказателни лихви

 

Списък на набирателните сметки на митническите учреждения - Агенция "Митници" (в лева)

 

По набирателните сметки постъпват:
- Гаранции за участие в процедури по ЗОП; 
- Гаранции за изпълнение по сключени договори; 
- Депозити за обезпечение, съгласно чл. 77 от ЗДСл;
- Обезпечения (гаранции) по режим транзит;
- Обезпечения (гаранции) по режим „Отложено плащане на акциз“;
- Депозити/Обезпечения по митнически режими, включително специални режими, различни от транзит;
- Депозити за участие в търгове;
- Депозити относно глоби по НП;
- Такси по Тарифа по чл.12 от Закона за митниците;
- Парични гаранции по досъдебни производства;
- Пътни такси.
 

Предоставя се възможност за плащане на задължения по митническо и акцизно законодателство чрез виртуален ПОС терминал в E-Портала на Агенция „Митници“. Опцията е достъпна за регистрирани потребители.

Могат да се извършват разплащания с

 

    visa 

 

Вижте повече за:

Проект за цялостна електронна обработка на митническите и акцизните плащания

 

Как да се попълни платежното нареждане, за да се идентифицират извършените преводи, вижте в

Информация за бизнеса/ Митническа дейност / Митническо задължение - Заплащане/погасяване
 

 

 

Дата на публикуване: 16.01.2018 15:09
Последна актуализация: 18.11.2022 01:40