Z6_HQ8A1O82KOG100A9KVEJM33EO3
Z7_HQ8A1O82KOBI60QKHVH7LQ01D0
Правила за произход на стоките
Стоки с преференциален произход
Преференциален произход по споразумения за свободна търговия на ЕС

Известие относно датата на влизане в сила на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

Споразумението за свободна търговия между Eвропейския съюз и Социалистическа република Виетнам

Известие до износителите относно прилагането на системата на ЕС за регистрирани износители (системата REX) в рамките на Европейския съюз за целите на Споразумението за свободна търговия с Виетнам

 

 Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур

Известие на Комисията относно прилагането на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход или на протоколите относно правилата за произход, предвиждащи диагонална кумулация между договарящите страни по Конвенцията (последно обновено на 16.10.2020)


Регионална конвенция по паневросредиземноморските преференциални правила за произход
 
 
Списък на израелските селища, разположени на Голанските възвишения, ивицата Газа и Западния бряг на р. Йордан (включително Източен Ерусалим), които са поставени по израелско управление след юни 1967 г. и които са изключени от приложението на тарифните преференции по Споразумението за евросредиземноморско асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и държавата Израел - приложим от 28.09.2018 г.
 
 
Известие до вносителите в ЕС на продукти от Израел
 

Актуализиран списък в съответствие с кодовете по ХС от 2012 г. относно търговията с продукти, които попадат в обхвата на договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) и съгласно Споразумението между ЕОВС и Република Турция
 

Протокол относно определението на понятието "продукти с произход" и методите на административно сътрудничество към Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея
 

Споразумение за асоцииране между ЕС и неговите държави-членки от една страна, и Централна Америка, от друга страна
 

Споразумение за търговия между ЕС и неговите държави-членки от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна
 
 
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АСОЦИИРАНЕ между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави-членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна
 

СПОРАЗУМЕНИЕ за асоцииране между Европейския съюзи Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна
 
 
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави- членки, от друга страна
 
 
РЕШЕНИЕ № 1/2006 НА КОМИТЕТА ЗА МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЕО-ТУРЦИЯ от 26 септември 2006 г., с което се установяват подробни правила за прилагане на Решение № 1/95 на Съвета за Асоцииране ЕО-Турция
 
 
РЕШЕНИЕ № 1/2009 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ, СЪЗДАДЕН СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА С ПРОДУКТИ, КОИТО ПОПАДАТ В OБХВАТА НА ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА от 24 февруари 2009 година за изменение на протокол 1 към споразумението
 
 
РЕШЕНИЕ № 2/2009 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕО-ШВЕЙЦАРИЯ от 13 юли 2009 година за изменение на Протокол № 3 към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария относно определението на понятието продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество

 
 
ПРОТОКОЛ 4 ОТНОСНО ПРАВИЛАТА ЗА ПРОИЗХОДА към Споразумението за Европейското икономическо пространство
 
 
ПРОТОКОЛ № 4 към Евро-средиземноморското споразумение ЕС – Ливан, относно дефиницията на понятието „продукти с произход” и методите на административно сътрудничество
 

 
ПРОТОКОЛ 3 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране ЕС – Палестинска автономна област, относно дефиницията на понятието „продукти с произход“ и методите за административно сътрудничество
 
 
ПРОТОКОЛ 2 към Споразумението за сътрудничество ЕС – Сирия, относно дефиницията на понятието „стоки с произход“ и методите за административно сътрудничество
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ относно определяне на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество към Споразумението за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна

 
ПРОТОКОЛ I относно определението на понятието „продукти с произход“и методите на административно сътрудничество между ЕС и Украйна
 
 
Известие на Комисията относно прилагането на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход или на протоколите относно правилата за произход, предвиждащи диагонална кумулация между договарящите страни по Конвенцията
 

Прилагане на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна
 

Насоки във връзка с предоставянето и използването на статута на „одобрен износител”
 

 

 

 

 

 

Приложените файлове можете да изтеглите и по-долу: