Митническо задължение

 

 Възникване;


Обезпечения;


Задължено лице;


Заплащане/погасяване

Във връзка с извършени плащания за погасяване на възникнали митнически задължения и други вземания при внос, с цел да се идентифицират извършваните преводи на суми по сметки 7301 на митническите учреждения за заплащане на мита, ДДС и акциз, следва в преводното нареждане за плащане към бюджета да бъде задължително попълвана следната информацията:


•    Името на получателя на превода. Това е наименованието на митническото учреждение,  където са възникнали митнически задължения и други вземания при внос.


 Код за съответния вид плащане   – Например кодът за плащане на мита е 22 28 00, кодът за плащане на ДДС при внос е 22 08 00, кодът за плащане на акциз при внос е 22 03 00.


•   IBAN сметката на съответното МУ в структурата на Агенция „Митници“ и BIC на банката.


•    Видът на валутата – в случая български левове. В платежното нареждане се вписва кодът BGN;


•    Дължимата сума с цифри и думи;


•    В полето „Задължено лице“ се вписват трите имена на физическото лице или наименованието на едноличния търговец, също се попълват ЕГН или личен номер на чужденец. За юридически лица се попълва ЕИК или код по БУЛСТАТ на лицето. Когато длъжникът е юридическо лице, установено на територията на ЕС се попълва в полето „ЕИК/код по БУЛСТАТ“ неговият идентификатор.


•    Вписват се IBAN сметката на наредителя и BIC на банката;


•    В полето „Наредител“ се вписват трите имена на физическото лице или наименованието на едноличния търговец/дружеството платец (вносител); Полето се попълва само, ако наредителят е лице, различно от задълженото;


•    В полето „Основание за плащане“ се вписва MRN  на митническата декларация или номера на съпровождаш документ.


Не са задължителни за попълване:
•    полето „Вид на документа“;
•    полето  „Период, за който се плаща“;
•    полето „Такси“.


Традиционни собствени ресурси.

Страницата е в процес на разработка. Възможно е някои от подкатегориите да не представят пълната информация. За справки можете да посетите предишната версия на официалната интернет страница на Агенция "Митници" (достъпна от първа страница, бутон "Към стария сайт")