Z6_HQ8A1O82K0D080AHLNU98F18I7
Z7_HQ8A1O82K0D080AHLNU98F18Q0
Електронна търговия Брекзит Митнически режими и процедури Номенклатури и тарифно класиране Правила за произход на стоките Митническа стойност Забрани и ограничения Митническо задължение Тарифни квоти Суспендиране на митата Митнически освобождавания Одобрени икономически оператори Опростени процедури за деклариране

Одобрени икономически оператори

КОНТАКТИ ЗА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ТИТУЛЯРИ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОИО

 

Основна информация за програмата за Одобрени икономически оператори, предназначена за лица, които не са титуляри на разрешение за ОИО


В случай, че имате въпроси, свързани с програмата за ОИО, както и необходимост от информация, свързана или касаеща подаване на заявление и издаване на разрешение за ОИО, от лица, които не са ОИО към момента, моля при необходимост използвайте следните контакти за връзка:
•    Като регистриран потребител на: https://servicedesk.customs.bg
•    На единния e-mail адрес: ServiceDesk@customs.bg
•    На e-mail адрес на Деловодство: delovodstvo@customs.bg
•    На e-mail адрес на Ръководител на Работна група за ОИО: desislava.nikolova-kirilova@customs.bg

 

 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ НА ЛИЦАТА ПО МИТНИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ В ОИО:


-    Комуникация и поддържане на връзка с митническата администрация;
-    Уведомяване на митническата администрация при възникнали трудности и установени несъответствия във връзка с дейността на дружеството като титуляр на разрешение за ОИО;
-    Контакт с отговорника в митническата администрация на съответното дружество – титуляр на разрешение за ОИО;
-    Уведомяване при промяна на телефони и e-mail адреси, посочени за контакт с ОИО;
-    При наличие на обстоятелства по чл. 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) 952/2013, предприемане на необходимите действия за незабавно уведомяване на митническите органи за всяка промяна, настъпила след издаване на разрешението;
-    Други дейности, свързани с прилагането на митническото законодателство, касаещи дейността на ОИО.

Допълнителна информация и при възникнали въпроси, свързани със статуса на одобрен икономически оператор, може да направите запитване на е-mail адрес: helpdesk.AEO@customs.bg.

 


ПРЕДИМСТВА НА ВИДОВЕТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ОИО


•    Статусът на ОИО се признава във всички държави членки, следователно титулярят на разрешение за ОИО получава едни и същи предимства във всички държави членки;
•    Статусът на ОИО се признава в Швейцария, Норвегия, Япония, Китай и САЩ съгласно сключени Споразумения за взаимно признаване; 
•    Друго основно предимство от притежаването на разрешение за ОИО е по-лесно допускане и получаване на митнически опростявания, като: общо обезпечение с намален размер; митническо деклариране чрез вписване в отчетността на декларатора; одобрение на място, различно от компетентното митническо учреждение (представяне на стоките); разрешение за опростена митническа декларация; разрешение за опростявания при транзит и др.;
•    Намалено равнище на физически и документен контрол;
•    Предварително уведомяване при проверка пратка, подбрана за митнически контрол;
•    Обработка на пратки с предимство, когато са подбрани за контрол;
•    Избор на място за контрол, т.е. по искане на ОИО контролът може да се извърши на място, различно от мястото, където стоките трябва да се представят пред митницата.; 
•    Признаване като сигурен и безопасен търговски партньор;
•    Подобрени отношения с митниците и други държавни органи.

 

 

AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS - QUERY PAGE – БАЗА ДАННИ ЗА ОИО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ


https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_consultation.jsp?Lang=en&holderName=&aeoCountry=BG&certificatesTypes=AEOC&certificatesTypes=AEOF&certificatesTypes=AEOS&Expand=true&offset=1&showRecordsCount=0
 

Зареждане ...