Правила за произход на стоките
Стоки с преференциален произход
Download Icon
Преференциални търговски договорености на ЕС
05 May 2016

Download Icon
Известие до вносителите в ЕС на рибни продукти от Тайланд
19 Feb 2018

Download Icon
REX система на Европейския съюз за удостоверяване на преференциалния произход на стоки от държавите бенефициери
09 Nov 2018

Download Icon
Решение на Съвета 2013/755/ЕС за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз
09 Nov 2018

Download Icon
Информация за споразумение между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство (в сила от 01.02.2019 г)
28 Jan 2019

Стоки с непреференциален произход

С новото митническо законодателство на Европейския съюз (ЕС):

- Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза;

- Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза);

- Регламент за изпълнение (EC) 2015/2447 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза,

което ще се прилага от 01.05.2016 г., настъпват някои изменения в разпоредбите за непреференциален произход на стоките.

С чл. 59 до чл. 61 от Митническия кодекс на Съюза се поставят базовите разпоредби за непреференциален произход на продуктите. Водещото правило за придобиване на непреференциален произход за стоки, чието производство включва участието на повече от една държава или територия, е посочено в чл. 60, параграф 2, а именно, че те „произхождат от държавата или територията, в която са претърпели последната си съществена, икономически обоснована обработка или преработка в оборудвано за тази цел предприятие и довела до производство на нов продукт или която представлява важен стадии от производството".

Тази разпоредба е доразвита в членове 31-36 от Делегирания регламент на Комисията (EC) 2015/2446. Новостите по отношение на правилата за непреференциален произход са въведени с член 32 „Стоки, чието производство включва участието на повече от една държава или територия":

„Счита се, че стоките, изброени в приложение 22-01, са претърпели последната си съществена преработка или обработка, довела до производството на нов продукт или представляваща важен стадий от производството, в държавата или територията, в която са изпълнени правилата, определени в посоченото приложение, или която се определя от тези правила".

За разлика от действащото до 01.05.2016 г. митническо законодателство по отношение на правилата за непреференциален произход (Приложения 9, 10 и 11 към Регламент (ЕИО) № 2454/93), приложение 22-01 от Делегирания регламент на Комисията (EC) 2015/2446 включва правила за по-голям брой продукти. Все пак за продуктите, за които не са посочени изрично правила за придобиване на непреференциален произход, се прилагат остатъчните правила към главите по Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (ХС).

По отношение на стоките, необхванати от приложение 22-01, когато се смята, че последната обработка или преработка не е икономически обоснована, се счита, че

стоките са претърпели последната си съществена, икономически обоснована преработка или обработка, довела до производството на нов продукт или представляваща важен стадий от производството, в държавата или територията, от която произхожда най-голямата част от материалите, определена въз основа на стойността на материалите.

Допълнителни разпоредби за придобиване на непреференциален произход са включени в членове 57-59 от Регламент за изпълнение (EC) 2015/2447 на Комисията (РИ). В член 57 се посочва, че сертификати за произход на продуктите с произход от трета държава, за които са установени специални непреференциални разпоредби при внос, се издават като се използва формулярът, поместен в приложение 22-14. Т.е. предвиден е формуляр, който да се използва при някои специални непреференциални разпоредби при внос в ЕС, но не е предвиден такъв при износ от ЕС.

Съгласно чл. 58 специалните непреференциални разпоредби при внос в ЕС, изискващи издаване на посочения в приложение 22-14 формуляр на сертификат за произход, се обвързват със създадена процедура за административно сътрудничество, освен ако в съответните разпоредби е посочено друго.

„За целите на създаване на посочената процедура за административно сътрудничество, съответните трети държави изпращат на Комисията:

а) имената и адресите на издаващите органи, заедно с образци на печатите, използвани от тези органи;

б) имената и адресите на правителствените органи, до които следва да се изпращат исканията за последваща проверка на сертификатите за произход, предвидени в член 59 от настоящия регламент.

Комисията предава горната информация на компетентните органи на държавите членки."

В случай, че такава информация липсва, компетентните органи в Съюза отказват използването на специалната непреференциална разпоредба при внос.

С чл. 59 се предвижда последваща проверка на сертификатите за произход на продукти, за които се прилагат специални непреференциални разпоредби при внос в ЕС.

Предвид изтъкнатото по-горе, следва изводът, че членове от 57 до 59 от РИ ще се прилагат в случай, че след 01.05.2016 г. бъдат въведени специални непреференциални разпоредби при внос в ЕС.

Списък на лицата, получили разрешение от директора на Агенция "Митници", да издават сертификати за непреференциален произход на стоките на основание чл. 16з, ал. 1 от Закона за митниците:

  • Сдружение „Българска търговско-промишлена палата“ - https://www.bcci.bg/ ;
  • Сдружение „Българска стопанска камара“ - https://www.bia-bg.com

 

Преференциален произход по споразумения за свободна търговия на ЕС

 Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур

Известие на Комисията относно прилагането на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход или на протоколите относно правилата за произход, предвиждащи диагонална кумулация между договарящите страни по Конвенцията


Регионална конвенция по паневросредиземноморските преференциални правила за произход
 
 
Списък на израелските селища, разположени на Голанските възвишения, ивицата Газа и Западния бряг на р. Йордан (включително Източен Ерусалим), които са поставени по израелско управление след юни 1967 г. и които са изключени от приложението на тарифните преференции по Споразумението за евросредиземноморско асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и държавата Израел - приложим от 28.09.2018 г.
 
 
Известие до вносителите в ЕС на продукти от Израел
 

Актуализиран списък в съответствие с кодовете по ХС от 2012 г. относно търговията с продукти, които попадат в обхвата на договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) и съгласно Споразумението между ЕОВС и Република Турция
 

Протокол относно определението на понятието "продукти с произход" и методите на административно сътрудничество към Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея
 

Споразумение за асоцииране между ЕС и неговите държави-членки от една страна, и Централна Америка, от друга страна
 

Споразумение за търговия между ЕС и неговите държави-членки от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна
 
 
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АСОЦИИРАНЕ между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави-членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна
 

СПОРАЗУМЕНИЕ за асоцииране между Европейския съюзи Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна
 
 
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави- членки, от друга страна
 
 
РЕШЕНИЕ № 1/2006 НА КОМИТЕТА ЗА МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЕО-ТУРЦИЯ от 26 септември 2006 г., с което се установяват подробни правила за прилагане на Решение № 1/95 на Съвета за Асоцииране ЕО-Турция
 
 
РЕШЕНИЕ № 1/2009 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ, СЪЗДАДЕН СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА С ПРОДУКТИ, КОИТО ПОПАДАТ В OБХВАТА НА ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА от 24 февруари 2009 година за изменение на протокол 1 към споразумението
 
 
РЕШЕНИЕ № 2/2009 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕО-ШВЕЙЦАРИЯ от 13 юли 2009 година за изменение на Протокол № 3 към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария относно определението на понятието продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество

 
Временно споразумение за търговия и свързани с търговията въпроси между Европейската общност и Република Сърбия
 
 
ПРОТОКОЛ 4 ОТНОСНО ПРАВИЛАТА ЗА ПРОИЗХОДА към Споразумението за Европейското икономическо пространство
 
 
ПРОТОКОЛ № 4 към Евро-средиземноморското споразумение ЕС – Ливан, относно дефиницията на понятието „продукти с произход” и методите на административно сътрудничество
 

ПРОТОКОЛ 3 към Временното споразумение относно търговията между Европейската общност и Черна гора

 
ПРОТОКОЛ 3 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране ЕС – Палестинска автономна област, относно дефиницията на понятието „продукти с произход“ и методите за административно сътрудничество
 
 
ПРОТОКОЛ 2 към Споразумението за сътрудничество ЕС – Сирия, относно дефиницията на понятието „стоки с произход“ и методите за административно сътрудничество
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ относно определяне на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество към Споразумението за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна

 
ПРОТОКОЛ I относно определението на понятието „продукти с произход“и методите на административно сътрудничество между ЕС и Украйна
 
 
Известие на Комисията относно прилагането на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход или на протоколите относно правилата за произход, предвиждащи диагонална кумулация между договарящите страни по Конвенцията
 

Прилагане на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна
 

Насоки във връзка с предоставянето и използването на статута на „одобрен износител”
 

Заявление за получаване на регистрация като регистриран износител
 
 
Бележки към Заявление за получаване на регистрация като регистриран износител (Приложение 22-06А към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията)