Правила за произход на стоките
Стоки с преференциален произход
Download Icon
Преференциални търговски договорености на ЕС
05 May 2016

Download Icon
Известие до вносителите в ЕС на рибни продукти от Тайланд
19 Feb 2018

Download Icon
REX система на Европейския съюз за удостоверяване на преференциалния произход на стоки от държавите бенефициери
09 Nov 2018

Download Icon
Решение на Съвета 2013/755/ЕС за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз
09 Nov 2018

Стоки с непреференциален произход

С новото митническо законодателство на Европейския съюз (ЕС):

- Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза;

- Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза);

- Регламент за изпълнение (EC) 2015/2447 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза,

което ще се прилага от 01.05.2016 г., настъпват някои изменения в разпоредбите за непреференциален произход на стоките.

С чл. 59 до чл. 61 от Митническия кодекс на Съюза се поставят базовите разпоредби за непреференциален произход на продуктите. Водещото правило за придобиване на непреференциален произход за стоки, чието производство включва участието на повече от една държава или територия, е посочено в чл. 60, параграф 2, а именно, че те „произхождат от държавата или територията, в която са претърпели последната си съществена, икономически обоснована обработка или преработка в оборудвано за тази цел предприятие и довела до производство на нов продукт или която представлява важен стадии от производството".

Тази разпоредба е доразвита в членове 31-36 от Делегирания регламент на Комисията (EC) 2015/2446. Новостите по отношение на правилата за непреференциален произход са въведени с член 32 „Стоки, чието производство включва участието на повече от една държава или територия":

„Счита се, че стоките, изброени в приложение 22-01, са претърпели последната си съществена преработка или обработка, довела до производството на нов продукт или представляваща важен стадий от производството, в държавата или територията, в която са изпълнени правилата, определени в посоченото приложение, или която се определя от тези правила".

За разлика от действащото до 01.05.2016 г. митническо законодателство по отношение на правилата за непреференциален произход (Приложения 9, 10 и 11 към Регламент (ЕИО) № 2454/93), приложение 22-01 от Делегирания регламент на Комисията (EC) 2015/2446 включва правила за по-голям брой продукти. Все пак за продуктите, за които не са посочени изрично правила за придобиване на непреференциален произход, се прилагат остатъчните правила към главите по Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (ХС).

По отношение на стоките, необхванати от приложение 22-01, когато се смята, че последната обработка или преработка не е икономически обоснована, се счита, че

стоките са претърпели последната си съществена, икономически обоснована преработка или обработка, довела до производството на нов продукт или представляваща важен стадий от производството, в държавата или територията, от която произхожда най-голямата част от материалите, определена въз основа на стойността на материалите.

Допълнителни разпоредби за придобиване на непреференциален произход са включени в членове 57-59 от Регламент за изпълнение (EC) 2015/2447 на Комисията (РИ). В член 57 се посочва, че сертификати за произход на продуктите с произход от трета държава, за които са установени специални непреференциални разпоредби при внос, се издават като се използва формулярът, поместен в приложение 22-14. Т.е. предвиден е формуляр, който да се използва при някои специални непреференциални разпоредби при внос в ЕС, но не е предвиден такъв при износ от ЕС.

Съгласно чл. 58 специалните непреференциални разпоредби при внос в ЕС, изискващи издаване на посочения в приложение 22-14 формуляр на сертификат за произход, се обвързват със създадена процедура за административно сътрудничество, освен ако в съответните разпоредби е посочено друго.

„За целите на създаване на посочената процедура за административно сътрудничество, съответните трети държави изпращат на Комисията:

а) имената и адресите на издаващите органи, заедно с образци на печатите, използвани от тези органи;

б) имената и адресите на правителствените органи, до които следва да се изпращат исканията за последваща проверка на сертификатите за произход, предвидени в член 59 от настоящия регламент.

Комисията предава горната информация на компетентните органи на държавите членки."

В случай, че такава информация липсва, компетентните органи в Съюза отказват използването на специалната непреференциална разпоредба при внос.

С чл. 59 се предвижда последваща проверка на сертификатите за произход на продукти, за които се прилагат специални непреференциални разпоредби при внос в ЕС.

Предвид изтъкнатото по-горе, следва изводът, че членове от 57 до 59 от РИ ще се прилагат в случай, че след 01.05.2016 г. бъдат въведени специални непреференциални разпоредби при внос в ЕС.

 

Преференциален произход по споразумения за свободна търговия на ЕС

Прилагане на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение


Уведомяваме Ви, че в Официален вестник на Европейския съюз (ЕС), бр. L 11 от 14.01.2017 г. е публикуван текстът на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна. Очаква се това споразумение да започне да се прилага временно от 1 май или от 1 юни 2017 г.

Съгласно член 2.4 от Споразумението всяка от страните намалява или премахва митата върху стоките с произход от която и да е от страните в съответствие с графиците за премахване на митата, определени в приложение 2-A. Дефиницията на понятието „произход" е дадена в Протокола относно правилата за произход и процедурите, свързани с произхода, който е част от споразумението.

Съгласно член 18 от протокола при внос в Канада на продукти с произход от ЕС и при внос в ЕС на продукти с произход от Канада тези продукти се ползват от преференциалното тарифно третиране, предвидено в  споразумението, въз основа на „декларация за произход". Декларацията за произход се предоставя върху фактура или върху друг търговски документ, който описва продукта с произход достатъчно подробно, за да даде възможност той да бъде идентифициран.  Различните езикови версии на текста на декларацията за произход са посочени в приложение 2 към протокола.

Съгласно член 19 от протокола декларацията за произход се попълва при износ от ЕС от износител в съответствие с приложимото законодателство на ЕС.

Съгласно чл.68 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, разпоредбите на подраздели 2-9 от раздел 2 към глава 2 от дял I за въвеждане на REX системата в рамките на схемата ОСП на Съюза се прилагат и при регистрация на износителите извън рамките на схемата ОСП на Съюза. Когато Съюзът има преференциално споразумение с трета държава, в което се предвижда, че документ за произход може да бъде попълнен от износител в съответствие с приложимото законодателство на Съюза, този износител може да поиска да бъде регистриран по REX системата.

Износители от Република България на продукти с произход ЕС за Канада следва да бъдат регистрирани за целите на ползване на предвидените в споразумението тарифни преференции при внос в Канада. За тази цел износителите попълват заявление в съответствие с приложение 22-06 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 и го подават в Централното митническо управление на Агенция „Митници". Заявлението се завежда в отдел „Канцелария" в Централното митническо управление, като то може да бъде подадено на хартия или по електронната поща на адрес origin@customs.bg. След получаване на попълнения формуляр на заявлението служителите в отдел „Произход на стоките" определят номер на регистриран износител на заявителя и въвеждат в системата REX на Европейската комисия номера на регистриран износител, регистрационните данни и датата, от която е валидна регистрацията. След приключването на регистрацията износителят бива информиран незабавно по електронната поща или на пощенски адрес за REX номера и датата, от която е валидна регистрацията. В случай, че информацията, предоставена в заявлението е непълна, заявителят ще бъде уведомен да отстрани нередностите.

В случаите, когато износителят изнася за Канада продукти с произход ЕС на стойност до 6 000 евро за всяка пратка, той съставя декларация за произход, без да е необходимо да бъде регистриран съгласно чл.68, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

Предвид разпоредбата на чл.85, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, в която е  предвиден преходен период за прилагането на системата REX в случаите, когато износителите от ЕС за Канада имат разрешения за получаване на статут на одобрен износител за целите на доказване на преференциалния произход към вече съществуващи споразумения за свободна търговия, номерът на митническото разрешение  може да бъде използван като REX номер до датата, на която регистрацията бъде извършена, но най-късно до 31.12.2017 г.

При осъществен износ от ЕС за Канада на стойност, превишаваща 6000 евро, на продукти с произход ЕС от износител, който не е регистриран в системата REX, за целите на прилагане на преференциалните ставки в съответствие с ВИТС, износителят следва да бъде регистриран и да състави впоследствие декларация за произход върху копие на фактурата или върху друг търговски документ.

По отношение на доказването на преференциален произход на продукти от Канада при допускането им за свободно обращение в ЕС следва да се има предвид чл.19 от протокола относно правилата за произход и процедурите, свързани с произхода към ВИТС, съгласно който декларацията за произход се съставя от износител в Канада в съответствие с  част V от Закона за митниците на Канада. Информация за образеца от номера на митническо разрешение, което ще бъде използвано от канадските износители за доказване на преференциалния канадски произход в ЕС, ще бъде предоставена преди датата на прилагане на ВИТС.   

 

Прекратяване действието на Регламент № 1207/2001 на Съвета от 01 май 2016 г.

Следва да се уточни, че Регламент № 1207/2001 на Съвета, относно процедурите за улесняване издаването или съставянето в Общността на доказателства за произход и издаването на някои разрешения за одобрени износители при условията на преференциалната търговия между Европейската общност и някои държави, ще престане да се прилага от 01 май 2016 г.

Предвид същественото значение на разпоредбите, включени в него, те, със съответните допълнения и изменения са обхванати от:

членове 61-67 към Регламент за изпълнение (EC) 2015/2447 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза; Приложения 22-02; 22-15; 2216; 2217; 2218 и

членове 38-39 към Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза; Приложение 22-02.