Тарифни квоти

Обща информация за тарифните квоти и указания за работа с консултационния модули КВОТА на ЕС

 

Тарифната квота представлява преференциална тарифна мярка, изразяваща се в прилагане на намалено или нулево мито в рамките на определено количество или стойност на вноса, валидна за определен период и за определен произход.
Съществуват два режима за администриране на тарифните квоти:

управлявани от митническата администрация на принципа “пръв пристигнал-пръв обслужен” съгласно чл. 49-54 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза;
управлявани на базата на вносни лицензи съгласно законодателството в областта на мерките на Общата селскостопанска политика.

Независимо от режима на администриране (“пръв пристигнал-пръв обслужен” или вносни лицензи), всяка тарифна квота се характеризира с т.нар. Order номер – представлява шестзначен цифров код, който се попълва в кл. 39 на ЕАД.

Справка за статута на тарифните квоти, управлявани на принципа „пръв пристигнал-пръв обслужен“, може да се направи в базата данни КВОТА на ЕС, като се посочи съответния за тарифната квота Order номер: Консултационен модул КВОТА на ЕС