Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3IR4
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3I72
Тарифни квоти

 

Обща информация за тарифните квоти за внос и указания за работа с консултационния модул QUOTA/КВОТА на Европейската комисия

Тарифната квота представлява преференциална тарифна мярка, изразяваща се в прилагане на намалено или нулево мито в рамките на определено количество или стойност на вноса, валидна за определен период и за определен произход.
Законодателството на Европейския съюз предвижда  два режима за администриране на тарифните квоти за внос:

- управлявани от митническата администрация на принципа “пръв пристигнал-пръв обслужен” съгласно чл. 49-54 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза;

- управлявани на базата на вносни лицензи съгласно законодателството в областта на Общата селскостопанска политика.

Независимо от режима на администриране (“пръв пристигнал-пръв обслужен” или вносни лицензи), всяка тарифна квота се характеризира с т.нар. Order номер/пореден номер на квотата – представлява шестзначен цифров код, който се попълва в елемент от данни 8/1 на митническата декларация за допускане за свободно обращение.

Справка за състоянието на тарифните квоти, управлявани на принципа „пръв пристигнал-пръв обслужен“, може да се направи в базата данни КВОТА на ЕС, като се посочи съответния за тарифната квота Order номер/пореден номер на квотата: Консултационен модул КВОТА на ЕС 

 

 

 

Дата на публикуване: 16.01.2018 15:26
Последна актуализация: 18.11.2022 01:39