Z6_PPGAHG800H9K60QLG543TN28R4
Z7_PPGAHG800H9K60QLG543TN2872
Анализ на риска Защита на интелектуалната собственост Регулация в интернет Съобщения по АПК, ДОПК и ЗМ

Защита на интелектуалната собственост

Важно! Задължително електронно заявление за намеса на митническите органи по отношение на стоки, за които се предполага, че нарушават права върху интелектуалната собственост

 

Важно! От 15.09.2020 г. EORI (ЕОРИ) номерът вече е задължителен при подаването на заявления за намеса на митническите органи съгласно Регламент 608/2013

 

 

Българските митници са активен партньор в борбата срещу трафика на фалшифицирани и пиратски стоки.


Фалшифицирането и пиратството е сериозен проблем, който засяга, икономиката на една държава, лоялната конкуренция и пазара на труда. Фалшифицирането означава производството на стоки и поставянето на регистриран отличителен знак върху тях, без съгласието на неговия притежател, както и копирането или имитирането на различни продукти, чиито външен вид или форма, или съставна част, представляват регистриран обект на интелектуална собственост.

Производството и разпространението на фалшиви стоки, които значително се отличават по качество от оригиналните, представляват сериозна заплаха и риск, тъй като подправените стоки могат да бъдат вредни и опасни за безопасността и живота на потребителите.

Агенция „Митници" осъществява активни действия по контрол и надзор спрямо фалшивите и пиратски стоки. През последните десет години българската митническа администрация се утвърди като сериозен фактор в борбата срещу трафика и разпространението на фалшифицирани стоки на единния европейски пазар.

 

 


Информация за правопритежателите

 

Притежатели на търговски марки, патенти, авторски права или други права на интелектуална собственост могат да подават пред митническите органи заявление за действие за закрила на права върху интелектуална собственост.

 

Процедурата по подаването на заявление включва изпращането от страна на правопритежателя на информация и материали до митническата администрация, която би допринесла за идентифицирането на фалшифицираните стоки. Тези заявления улесняват работата на митническите служители, за да реагират бързо в случаите на нарушения на права върху интелектуална собственост.

Заявления се подават в Централно митническо управление, в София по утвърден образец - формуляр, в два екземпляра. Попълнете приложение І „Заявление за намеса на митническите органи" съгласно Регламент (EC) No. 1352/2013г.

В Ръководството за попълване на заявление за намеса и искане за удължаване подробно и детайлно е разяснена цялата процедура по подаването и попълването на заявления.

Наръчникът и бланките на други езици на Европейския съюз можете да намерите на уеб-страницата на  Главна дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз" към Европейската комисия.

 

Процедура по прилагане на мерки закрила на права върху интелектуална собственост

 

 

Митническите органи могат да предприемат действия по задържане на стоки за които се подозира, че нарушават права върху интелектуална собственост въз основа на подадено писмено заявление от притежател на права, органи за колективно управление на  права, органи за професионална защита, лицензополучател на изключителна лицензия или упълномощено лице, на основание чл. 5, във връзка с чл. 6 от Регламент (ЕО) № 608/2013г. относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи  Заявленията могат да бъдат национални и съюзни. За да бъде удовлетворено заявлението, подателят му трябва да представи цялата информация по чл. 6 параграф 3 от Регламент (ЕО) № 608/2013г.  Тази информация може да бъде предоставен на електронен носител (CD, USB). Отделните файлове трябва да бъдат не по-големи от 1,5 МВ, с оглед въвеждането им в Системата за обмяна на информация в областта на закрилата на права на интелектуалната собственост в Европейския съюз - anti-Counterfeit anti-Piraci Information System (COPIS). Заявлението се одобрява за период  до 1 година.

 

Национално заявление:

 

Заявление, с което се иска намесата на митническите органи на една държава членка в рамките на нейната територия.

 

Съюзно  заявление:

 

Заявления, с които се иска намеса на митническите органи на територията на една или повече държави членки. Съюзно заявление може да се подаде,  когато се касае за право върху интелектуална собственост, което е защитено на общностно ниво. Правоносителят следва да посочи в кои държави-членки на ЕС търси намеса, адрес за контакт във всяка една от тях. Документите за другите-държави-членки следва да бъдат преведени на английски език, като според изричната молба на митническата администрация на Гърция, същите следва да се предоставят на гръцки език, когато е поискана намеса на гръцките митници. Решението, с което е одобрено заявлението от една митническа администрация, обхваща и територията на всяка държава-членка, чиито митнически органи ще прилагат мерките по надзор и задържане.

 

Действия на митническите органи

 

След като митническите учреждения са уведомени за наличието на одобрено заявление чрез Системата COPIS,  митническите служители предприемат действия по контрол и задържане на стоки за които има основание да се смята, че са фалшифицирани или пиратски.

 

 

Задържане на стоки за които има основание да се смята, че нарушават права върху интелектуална собственост

 

В случаите когато са налице съмнения, че декларираните стоки, нарушават права върху интелектуална собственост,  митническите органи ги задържат съгласно чл. 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 608/2013г, като за това уведомяват декларатора или държателя на стоките, както и правопритежателя.

Стоките се задържат за срок от 10 работни дни, (3 работни дни при бързоразвалящи се стоки), който започва да тече от датата на уведомяването на правопритежателя или негов представител.

На основание  чл. 23 от Регламента, стоки, за които се предполага, че нарушават право върху интелектуалната собственост, могат да бъдат унищожени под митнически контрол без да е необходимо да се определя дали е нарушено право върху интелектуалната собственост съгласно законодателството на държавата членка, в която са открити стоките, ако е изпълнено всяко едно от следните условия:

 •     притежателят на правото е потвърдил писмено пред митническите органи в срок от 10/3 работни дни, считано от уведомлението за задържането на стоките, че според него е нарушено право върху интелектуалната собственост, както и че е съгласен стоките да бъдат унищожени;
 •     деклараторът или държателят на стоките е потвърдил писмено пред митническите органи в срок от 10/3 работни дни, считано от уведомлението за задържането им, че е съгласен стоките да бъдат унищожени. Когато в този срок деклараторът или държателят на стоките не е потвърдил съгласието си за унищожаването на стоките, нито е уведомил митницата, че възразява срещу това, митническите органи могат да считат, че деклараторът или държателят на стоките е потвърдил съгласието си за унищожаването на тези стоки (мълчаливо съгласие).

 Когато деклараторът или държателят на стоките възрази срещу унищожаването, митническите органи незабавно уведомяват за това правопритежателя, с цел започване на  производство по установяване факта на нарушението. В  рамките на 10 (3) дневния срок правопритежателят може да идентифицира задържаните стоки и да получи мостри от тях с цел извършването на експертиза. 10-дневният срок на задържане може да бъде еднократно продължен с още 10 работни дни, при представяне от страна на заявителя на мотивирано искане. Тридневния срок на задържане при бързоразвалящи се стоки не може да бъде удължаван.

 

Процедура за унищожаване на стоки в малки пратки:

 

 

Стоки в малки пратки могат да бъдат унищожени, съгласно чл. 26 от Регламент (ЕО) № 608/2013г., когато е изпълнено всяко от следните условия:

 •    -  за стоките се предполага, че са фалшифицирани или пиратски;
 •     - стоките не са бързоразвалящи се;
 •    -  стоките попадат в обхвата на решение, с което се удовлетворява заявление;
 •    -  притежателя на решението е поискал в заявлението да бъде приложена процедурата за малки пратки;
 •     - стоките са транспортирани в малки пратки

„Малка пратка", означава пощенска или експресна куриерска пратка, която съдържа най-много три артикула или има общо тегло, по-малко от два килограма:

 

Процедура при задържане на стоки в малки пратки:

 

 • -  митническите органи уведомяват декларатора или държателя на стоките за задържането и за намерението стоките да бъдат унищожени без започване на производство по установяване факта на нарушението ;
 •   -  деклараторът или държателят на стоките може да изрази своето становище в срок от 10 работни дни;
 •    - стоките се унищожават, когато в срок от 10 работни дни деклараторът или държателят потвърди съгласието си за тяхното унищожаване;
 •   -  стоките се унищожават и когато в срок от 10 работни дни, деклараторът или държателят на стоките не е потвърдил съгласието си за тяхното унищожаване и не е възразил срещу това;
 •   -  унищожаването се извършва под митнически контрол.

            В случай, че деклараторът или държателят на стоките възрази срещу унищожаването, митническите органи уведомяват незабавно правопритежателя, с оглед започване на производство по установяване факта на нарушението.

 

Съхранение на задържаните стоки

 

 

Задържаните стоки се съхраняват в складове управлявани от митническите органи или в други складове под митнически контрол.

Съгласно чл. 29 от Регламент 608/2013 г. притежателят на решението трябва да  възстанови разходите, понесени от митническите органи, от момента на задържането, включително съхранението на стоките и действията свързани с тях, съгласно чл.17, пар. 1, чл.18, пар.1  и чл. 19 пар. 2 и 3, както и при унищожаване на стоките в съответствие с чл. 23 и чл. 26

 

Разрешаване вдигането на задържаните  стоките или прекратяване на задържането:

 

 

 •    - когато в 10 дневния, респ. 20 дневния срок митническите органи не са били информирани за започване на производство за установяване на нарушение на право на интелектуалната собственост;
 •   -  когато в 3 дневния срок при бързоразвалящи се стоки, митническите органи не са били информирани за започване на производство за установяване на нарушение на право на интелектуалната собственост;
 •  -   когато правопритежателят е информирал митническите органи, че стоките не нарушават права на интелектуалната собственост и следва да се освободят.
 •   -  в случай на служебно задържане:
 • 1. когато митническите органи не са идентифицирали лице, което има право да подаде заявление;
 • 2. когато не е подадено национално заявление в определения срок или когато е получено такова заявление, но същото е отхвърлено.

Когато се осъществява задържането на стоките, правопритежателят има правото да се произнесе дали, счита че дадената стока нарушава неговите права, но той трябва да докаже факта на евентуално извършено нарушение в последващо гражданско производство. Функцията  на граничните мерки е да обезпечи едно бъдещо исково производство и в този смисъл въпросът за наличието или липсата на действително извършено нарушение на права на интелектуална собственост се решава не от митническите служители, а от съда като единствен компетентен орган.

 

Стоки, изключени от обхвата на на мерките за закрила на права върху интелектуална а  собственост:

 

 

 •    - стоки, допуснати за свободно обращение под режим специфично предназначение ;
 •    - стоки с нетърговски характер, съдържащи се в личния багаж на пътниците;
 •    - стоки, произведени със съгласието на притежателя на правото или
 •   -  стоки, произведени над договорените количества от лице, упълномощено от притежателя да произведе определено количество стоки

 

Основните нормативни документи можете да намерите тук:

Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета


Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2013 на Комисията от 4 декември 2013 година за установяване на формулярите, предвидени в Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/582 НА КОМИСИЯТА от 12 април 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2013 на Комисията за установяване на формулярите, предвидени в Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1209 НА КОМИСИЯТА от 13 август 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2013 за установяване на формулярите, предвидени в Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2035 НА КОМИСИЯТА от 7 декември 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2013 по отношение на формуляра за заявлението за намеса по Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел въвеждане на възможността за искане на намеса в Северна Ирландия


ЗАКОН за патентите и регистрацията на полезните модели


ЗАКОН за марките и географските означения


ЗАКОН за авторското право и сродните му права


ЗАКОН за промишления дизайн

 

 

 

Моля запознайте се с указанията в ръководството преди да пристъпите с попълването на заявленията.

 

Заявленията се подават на адрес:

Агенция "Митници" Централно митническо управление

ул."Георги С. Раковски" 47

София 1202

Дата на публикуване: 10.11.2018 15:00
Последна актуализация: 20.11.2022 18:40
Дата на публикуване: 10.11.2018 15:01
Последна актуализация: 21.11.2022 03:24
Дата на публикуване: 10.11.2018 15:02
Последна актуализация: 20.11.2022 18:43
Дата на публикуване: 10.11.2018 15:03
Последна актуализация: 21.11.2022 03:28
Дата на публикуване: 10.11.2018 15:04
Последна актуализация: 21.11.2022 04:01
Дата на публикуване: 03.04.2024 14:03
Последна актуализация: 03.04.2024 14:03
Дата на публикуване: 18.01.2018 16:21
Последна актуализация: 03.04.2024 14:17