Z6_PPGAHG800H9K60QLG543TN28N7
Z7_PPGAHG800H9K60QLG543TN28V0
Анализ на риска Защита на интелектуалната собственост Регулация в интернет Съобщения по АПК, ДОПК и ЗМ

Съобщения по АПК, ДОПК и ЗМ

В чл. 61, ал. 3 от АПК (отм. ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила до 10.10.2019 г.) е предвидена правната възможност за административния орган, когато адресът на някое от заинтересованите лица (всички които са заинтересовани от изхода на административното производство) не е известен или лицето не е намерено на посочения от него адрес, съобщението да се поставя в интернет страницата на съответния орган. Съобщенията са достъпни на интернет страницата за срок от минимум 14 дни.

В тази секция се публикуват и съобщения по Закона за държавната собственост (чл. 34а, ал. 3) във връзка с чл.61,ал.1 и ал.2 от АПК.

 

Зареждане ...