Z6_HQ8A1O82KONJD0AP1EC8R718B3
Z7_HQ8A1O82KONJD0AP1EC8R718R1
Акцизна дейност

Информация по повод последни промени в ЗАДС

Разяснения във връзка с влезли в сила промени в ЗАДС, в сила от 01.08.2023 г.

 

Информация във връзка с електронни цигари, течности и нагреваеми тютюневи изделия

 

Информация за бизнеса относно тарифно класиране на електронни цигари и нагреваемите тютюневи изделия

Разяснения във връзка с влезли в сила промени в ЗАДС, в сила от 01.08.2023 г.

 

Информация във връзка със санкциите срещу Русия

 

 Информация във връзка с прилагане на Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ЗКПОМОДРДПУ)

 

Информация към заявителите за ползване на квота по приложение XXXII от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014

 

Заповед на директора на Агенция "Митници" ЗАМ-201/32-52550/08.02.2023 във връзка с прилагането на Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна и Приложение 2 – Заявление за квоти по образец 1,  Приложение 3 – Публичен регистър, както и Заповед на директора на АМ ЗАМ-363/27.02.2023

 

Информация за икономическите оператори и документи: ЗМФ-95/02.02.2023 г. на основание чл. 3, ал. 5 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна в едно с декларации: Декларация по чл.3, ал.1 , Декларация по чл.3, ал.2  , Декларация по чл.3, ал.3  

 

Решение №100 от 2.02.2023 г. на Министерски съвет 

 

 Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ЗКПОМОДРДПУ)

 

Регламент 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

 

Промени в ЗАДС от 13.02.2023 г.

 

Информация във връзка с измененията в разпоредбите на Закона за акцизите и данъчните складове, влизащи в сила от 13.02.2023 г. 

 

Указания за въвеждане на функционалностите на фаза 4.0 на Системата за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS) 

 

Разяснения относно изпращане и получаване на вино, произведено от независими малки винопроизводители

 

Друга информация 

 

 

Икономическите оператори следва да подават уведомления по чл. 65, ал. 11 от ЗАДС чрез модул Уведомления на БАЦИС

 

Информация за промените в ЗАДС във връзка с обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

 

Промяна на мястото на получаване по време на движение под режим отложено плащане на акциз

 

Разяснения за регистрация на фотоволтаична централа по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

 

Инфромация за акцизната дейност в контекста на Брексит можете да намерите на страницата на ЕК - Обяснителна бележка относно акцизи за текущо движение на стоки в случай на напускане без сделка (на английски)  Още информация за Брексит и препратки към сайта на ЕК и към други ресурси можете да намерите и  рубриката Брексит

 

Упътване за търговците на дребно относно внедряването на информационната система за проследяване на тютюневи изделия и подробни   Указания за прилагане на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/574 на Комисията от 15 декември 2017 г. относно техническите стандарти за създаването и работата със система за проследяване на тютюневи изделия  вижте в На фокус ТУК

 

 

Прочетете тук за:

Лиценз за управление на данъчен склад за производство и/или складиране на акцизни стоки

 

Удостоверение за регистрация на регистриран получател

 

Издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител

 

 

 

Издаване на удостоверение за регистрирана цена на тютюнево изделие или за промяна на регистрирана цена на тютюнево изделие

 

Разрешение за търговия с тютюневи изделия

 

 

Удостоверение за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране и на обект за винопроизводство на малък винопроизводител

 

Удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна

 

 

Удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейности с въглища, кокс, природен газ, биогаз и електрическа енергия

 

 

Още информация можете да намерите в секцията Административни услуги, както е Електронни административни услуги , препратки към които ще намерите в основното хоризонтално меню на страницата

 

Подаването на документи се извършва чрез е-Портала на Агенция "Митници" на адрес https://ep.customs.bg/eportal/

 

Основните нормативни документи можете да откриете в секция Законодателство - Акцизно законодателство

 

 

Дата на публикуване: 23.11.2018 11:31
Последна актуализация: 01.08.2023 15:59