Z6_HQ8A1O82K0D080AHLNU98F10V4
Z7_HQ8A1O82K0D080AHLNU98F1G02
Информация за граждани

Полезна информация за пътуващите можете да намерите на страницата на Европейската комисия Данъчно облагане и Митнически съюз (TAXUD) ТУК

 

Моля имайте предвид, че след 31.12.2020 г. Обединеното кралство (с изключение на Северна Ирландия) става трета страна за ЕС. Повече информация  вижте в секция БРЕКЗИТ


Как да направя справка за митническия код и ставките на митото?


С мито се облагат стоките, които идват на територията на Европейския съюз (ЕС) от трети страни (нечленки на ЕС).


Ставката (размерът, процентът) на митото зависи от стоката и държавата на произход.


Справка за ставката може да се направи в консултационен модул ТАРИК, като националните мерки (такива като акцизи и ДДС) са интегрирани в Консултационен модул ТАРИК на България.


Ако не разполагате с предварителна информация за кода на стоката (код по стоковата номенклатура), той може да се установи, чрез преглед на Тарифата  в ITMS - Консултационен модул Taric.

 

При натискане на бутона Преглед на номенклатурата се отваря така наречената Тарифа, която е организирана на дървовидно на множество нива (в раздели, които на свой ред са организирани в глави, следвани от четири и повече-цифрови кодове). Кодовете стават все по-детайлни, колкото по-надолу (навътре) в подпозициите на Тарифата се навлиза.

Целта е да се достигне до максимално точно описание на стоката. Всеки път се избира най-точното описание от дадените възможни, а в случай, че такова липсва, се избира опцията Други.


На финала се отваря прозорец със ставки на мито, в който екран се съдържа информация за: митото, нормативната база и допълнителни изисквания при вноса (ако има такива, например разрешителни, сертификати и др.)


Добре е да знаете още:


Митото се начислява върху стойността на стоката, увеличена с разходите свързани с доставката.


Мито не се начислява при определени случаи, например когато стоките подадат в рамките на лимити за лична употреба (пренасяни в багаж  или пристигащи в пратка) .


Мито се начислява винаги, когато получател е юридическо лице, без значение от стойността на стоката.


Дори когато следва да се начисли мито или мито и ДДС, но ставката на  мито за дадена стока е 0%,  следва да се подаде  митническа декларация за внос.

 

Какво представлява ЕОRI номерът?

 

Възможно е при представяне на документи пред митница да имате необходимост от така наречения ЕОРИ (EORI) номер.

EORI (ЕОРИ) е регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори и физическите лица, използван при всички дейности, обхванати от митническото и акцизното законодателство.

Той е задължителен при комуникацията с митниците в целия Европейски съюз и един път получен може да се използва многократно при взаимодействието на лицето с всички митнически администрация на ЕС.

Гражданите имат нужда от ЕОРИ номер най-често във връзка с освобождаване на пощенски и куриерски пратки (в зависимост от стойността на пратката, доставчика и начина на митническо представителство, който са избрали).

ЕОРИ номерът е уникален за всяко лице. Той е безсрочен и може да се използва всеки следващ път.

ЕОРИ номер можете да получите:

  • чрез подаване формуляр на хартиен носител: ЕОРИ номер се издава във всяко митническо учреждение в срок до три работни дни. За издаването му не се заплаща такса.  Заявителят попълва формуляр за получаване на ЕОРИ номер и представя документ за самоличност.
  • по електронен път чрез е-Портала на Агенция „Митници”:  Необходим е квалифициран електронен подпис и валидна регистрация е-Портала. С повече информация за издаването на ЕОРИ по електронен път можете да се запознаете на Е-Портала на Агенция „Митници“ в рубриката „Как да…“

Издаването на ЕОРИ номер е регламентирано в Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“, издадена от Министерство на финансите, обнародвана в Държавен вестник бр. 94 от 13.11.2018 г.

Дата на публикуване: 02.01.2018 15:01
Последна актуализация: 18.11.2022 01:11