Брексит

Актуално!

На 17 октомври 2019 г. Европейският съвет (чл. 50) одобри Споразумението за оттегляне на Великобритания от ЕС. Най-вероятно това споразумение ще влезе в сила от 01 февруари 2020 г. Споразумението определя преходен период до края на 2020 г., през който правото на ЕС ще продължи да се прилага в Обединеното кралство, както и до момента. Това означава, че няма да има промени в условията за работа, обучение и правене на бизнес. След изтичане на преходния период или евентуално негово продължение, отношенията ЕС-Великобритания се очаква да бъдат уредени от Споразумение за бъдещите отношения. Преговорите по това споразумение предстоят.

 

 

В тази категория на официалната интернет страница на Агенция "Митници" гражданите и икономическите оператори могат да намерят информация във връзка с оттеглянето на Великобритания от ЕС. Пълна информация можете да намерите на страницата на DG Taxation and Customs Union :

Уебсайт „Как да подготвите предприятието си за Брексит“

На сайта ще намерите информация, както и

Контролен списък за търговци във връзка с Брексит

Митнически наръчник за предприятията

Транспортиране на стоки между Великобритания и ЕС при Брексит без сделка – насоки за превозвачи

ЗА ГРАЖДАНИ

 

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВНОСНИ МИТА, ДДС И АКЦИЗ

Пътниците, които влизат в ЕС от Обединеното кралство, пренасящи стоки в личния си багаж или по друг начин с тях, следва да се съобразят с количествените и паричните прагове.  Кратко изложение на паричните и количествените прагове за стоки, съдържащи се в личния багаж на пътниците, идващи от трети за ЕС страни или територии е достъпно на адрес:
https://customs.bg/wps/portal/agency/home/info-citizens/info-traveling/goods-in-personal-luggage

Информацията за пътуващи е достъпна и на адреси:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/seventhingseu27_advice-bg.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/travelling.pdf

 

ЗА БИЗНЕСА

 

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство (ОК) е представило уведомление за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз. Това означава, че ако ратифицираното споразумение за оттегляне не установи друга дата, първичното и вторичното законодателство на Съюза ще престане да се прилага за ОК от 30 март 2019 г., 00: 00ч., тогава ОК ще бъде „трета страна“.

Настоящата информация се отнася до ситуация, в която ОК става трета държава на датата на оттегляне без споразумение за оттегляне и следователно без преходен период, предвиден в проекта на споразумението за оттегляне

Считано от датата на оттегляне правилата на Съюза в областта на митниците вече няма да се прилагат за ОК. ОК ще се  третира като всяка друга трета държава и от тази дата ще се прилагат съответните правила в областта на митниците. Освен това ОК вече няма да има достъп до митническите информационни системи на ЕС. Преференции не трябва да се предоставят на стоки с произход от отвъдморските страни и територии, които имат специални отношения с ОК (посочени в Приложение II от ДФЕС).

 Идентификационни данни на икономическия оператор (EORI):

 След оттеглянето на ОК търговските модели на лица, установени в Съюза, които понастоящем извършват сделки само с икономически оператори или други лица в ОК, могат да се променят. Докато понастоящем те не участват в търговията с трети страни, но само при сделки в рамките на Съюза, и следователно не са получили EORI номер от която и да е държава членка, те ще извършват сделки, изискващи митнически формалности, това изисква съгласно Митническия кодекс на Съюза (МКС) да се регистрират от митническите органи в държавата членка, където са установени. Агенция „Митници“  препоръчва на тези икономически оператори да представят изискваните данни или да предприемат необходимите стъпки за регистрацията по приложение 12-01 от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. (ДР) още преди датата на оттегляне. Препоръчва се предварителната регистрация, за да може  лицата да имат валиден EORI номер.

Разграничат се две категории лица, които понастоящем са установени в ОК или са регистрирани с EORI номер на ОК:

1. Лица, които понастоящем не участват в търговията с трети страни, а само  в сделки в рамките на Съюза, и които поради това не са получили EORI номер от която и да е държава членка, но към датата на оттегляне имат намерение да извършват операции, изискващи митнически формалности, съгласно МКС, то от тях се изисква да се регистрират от митническите органи в Съюза;

2. Икономически оператори и други лица, включително оператори от трети страни, които имат валиден понастоящем EORI номер, определен от митническия орган на ОК, който ще бъде невалиден в ЕС-27 от датата на оттегляне. Митническите органи на ОК ще бъдат изключени от системата EOS-EORI. В този случай икономическите оператори трябва да са наясно с факта, че трябва да се регистрират от митническите органи в ЕС-27 и да използват новия EORI номер при подаването на заявление за митническо решение след оттеглянето.

Икономически оператори, установени в ОК или в друга трета държава, трябва да се регистрират съгласно чл. 9, параграф 2 от МКС.

Икономическите оператори, които нямат постоянно установена стопанска дейност в държава членка, както е посочено в чл. 5, т. 32 от МКС трябва да се регистрират от митническите органи в държавата членка, в която е установена тяхната стопанска дейност. Икономически оператори, които нямат  постоянно установена стопанска дейност трябва да се регистрират на мястото, където те ще подават за пръв път декларация или ще подават заявление за решение; в допълнение тези икономически оператори трябва да определят, да посочат данъчен представител, когато се изисква по законодателството. За тези лица митническите органи на държавите членки приемат искания още преди датата на оттегляне и им предоставят EORI номера с начална дата, датата на оттегляне с формат„ГГГГММДД“ или след това, съгласно исканията на заинтересованите лица.

 

Митнически решения:

Разрешенията са в две групи: разрешения валидни към датата на оттегляне, издадени от митническите органи ОК и разрешения, издадени от митническите органи  ЕС-27. Въздействието от оттеглянето на ОК върху разрешенията зависи от вида на разрешението, включително издаващия митнически орган, титуляря на разрешението и географския обхват. Разрешения, издадени от митническите органи на ОК: по правило всяко разрешение, издадено от митническите органи на ОК, вече не е валидно в ЕС-27 от датата на оттегляне. Към тази дата митническите органи на ОК вече не са компетентни митнически органи. С присъединяването на ОК към Конвенцията за общ транзитен режим (КОТ) - ОК е подало инструмента за присъединяване към КОТ и Конвенцията за опростяване на формалностите при търговията със стоки на генералния секретариат на Съвета на ЕС (като депозитар) на 30.01.2019 г., разрешенията, предоставени от ОК за опростяване на транзита (общо обезпечение, включително освобождаване от обезпечение и разрешение за използване на електронния транспортен документ (ЕТД) като транзитна декларация за стоки, превозвани по въздух, като разрешения с връзка към ЕС-27), които използват системата за митнически решения, вече не са валидни в ЕС-27. В този случай процедурите трябва да бъдат третирани в националната система на ОК като договаряща страна по КОТ. Това се отнася по-специално до използването на общо обезпечение, когато се налага преизчисляване на референтния размер поради промени в митническия статус на стоките, които трябва да бъдат обхванати от общ транзит.

Разрешения, издадени от митническите органи на ЕС-27 като цяло ще останат валидни, но трябва да бъдат преразгледани с оглед на географския обхват или елементи на разрешението, свързани с ОК, и да бъдат изменени, ако е необходимо. Въпреки това, разрешенията, предоставени на икономическите оператори с EORI номер от ОК, вече не са валидни в ЕС-27 от датата на оттегляне.

Разрешенията, предоставени на икономическите оператори с EORI номера на ЕС-27, които понастоящем са валидни и в ОК, трябва да бъдат изменени, за да се вземе предвид оттеглянето и съответното географско покритие, напр. в разрешението, в т.ч. в разрешението за редовни корабни линии, маршрутите, съдържащи пристанищата на ОК, ще трябва да бъдат заличени. За улеснение на икономическите оператори е възможно митническите органи да изменят разрешенията без предварително заявление.

Единно разрешение за опростени процедури (SASP), което обхваща ОК и една държава членка,  няма да е валидно на датата на оттегляне., но  може да се измени и да стане национално разрешение. Когато SASP разрешението обхваща ОК и повече от една държава членка на ЕС-27, това разрешение остава валидно, но трябва да бъде изменено.

Разрешения за използване на общо обезпечение, когато поръчителят е установен в ОК, ще бъдат спрени докато икономическият оператор замени поръчителят от ОК с поръчител, установен в ЕС-27.

Икономическите оператори, които понастоящем не се нуждаят от разрешения, но чието положение ще се промени от датата на оттегляне, трябва да подадат заявление за съответното разрешение. Операторите, които понастоящем са титуляри на разрешения, издадени от митническите органи на ОК и които правят заключението, че ще изпълнят изискванията на МКС след оттеглянето, трябва да подадат заявление за съответните разрешения до митническите органи на ЕС-27. Заявленията могат да бъдат подадени преди датата на оттегляне, за да се даде възможност на компетентните митнически органи да се подготвят за вземането на решението. Във всеки случай решението влиза в сила най-рано от датата на оттегляне. Същото се прилага и за икономически оператори, които понастоящем са регистрирани с EORI номер на ОК и имат EORI номер на ЕС-27 с бъдеща дата на валидност. В този случай системата за митнически решения (CDS) не приема EORI номер, който ще стане валиден в бъдеще, докато това е позволено за разрешение с бъдеща дата на валидност. Впоследствие заявления и разрешения, които са обхванати от CDS и подадени от тези икономически оператори, трябва да се обработят извън системата. На датата на оттегляне когато EORI номера стане валиден следва да се въведат в системата.

 

Решения ОТИ:

Решение отнасящо се до обвързваща тарифна информация (решение ОТИ) е официално писмено решение, издадено от митнически орган въз основа на заявление.  Решението ОТИ предоставя на заявителя определено след преценка от митническите органи класиране на стоката, обект на заявлението, в тарифната и статистическа номенклатура (Комбинирана номенклатура) на ЕС преди процедурата за внос или износ. Решението ОТИ е задължително за всички митнически органи на ЕС и за титуляря на решението. Решенията ОТИ, които вече са издадени от митническите органи на ОК, вече няма да са валидни в ЕС-27 от датата на оттегляне, тъй като тези органи вече не са компетентни да вземат решения, които са валидни в Съюза. Всички заявления за ОТИ, подадени до митническите органи на ОК или заявления от или от името на лица, които имат EORI номер на ОК , подадени до митническите органи преди датата на оттегляне, но не са обработени преди тази дата, не водят до издаване на решения ОТИ от датата на оттегляне.

Решенията ОТИ, издадени от митническите органи на държавите членки на ЕС-27, на титуляри с EORI номера на ОК, вече няма да са валидни от датата на оттегляне, тъй като EORI номерата вече няма да са валидни на митническата територия на Съюза и решенията ОТИ не могат да се изменят (член 34, параграф 6). Това ще се отрази автоматично в системата EBTI-3. Титулярите на решенията ОТИ трябва да се регистрират от митническите органи в съответствие с чл. 9, параграфи 2 и 3 от МКС и чл. 6 от ДР, за да получат валиден EORI номер преди да подадат заявление за ново решение ОТИ в ЕС-27. Заявителят би могъл да поиска преиздаване на неговото предишно решение ОТИ.

 

Решения ОИП:

Решение, отнасящо се до обвързващата информация за произхода (решение ОИП) е писмено решение, издадено от митническите органи въз основа на  заявление, което предоставя на неговия титуляр  определянето на произхода на стоките преди вноса или износа. Решението ОИП е задължително за всички митнически органи в ЕС и за титуляря на решението.

Решенията ОИП, които вече са издадени от митническите органи на ОК, вече няма да са валидни в ЕС-27 от датата на оттегляне, тъй като тези органи вече не са компетентни да вземат решения,  които са валидни в Съюза. Всички заявления за решения ОИП, които се подадени до митническите органи на ОК или заявления от или от името на лица, притежаващи EORI номер на ОК, представени пред митническите органи на други държави членки преди датата на оттегляне, но все още не са обработени преди тази дата, не трябва да водят до издаване на решения ОИП на датата на оттегляне.

Решенията ОИП, издадени от митническите органи на държавите членки на ЕС-27, на титуляри с EORI номера на  ОК, вече няма да са валидни от датата на оттегляне, тъй като EORI номерата вече няма да са валидни на митническата територия на Съюза и решенията ОИП не могат да се изменят (член 34, параграф 6). Титулярите на решенията ОИП трябва да се регистрират от митническите органи, за да получат валиден EORI номер преди да подадат заявление за ново решение ОИП в ЕС-27.

Съгласно чл. 23, параграф 2 от МКС титулярят на решението трябва да информира незабавно митническите органи за всякакви обстоятелства, които могат да окажат влияние на неговото съдържание. Това е в случая, когато определянето на произхода е повлиян от вложени материали или извършени операции по преработка в ОК, които са се считали като „продукти с произход от ЕС“.

Митническите органи в ЕС-27 трябва да проверят съществуващите решения ОИП когато определянето на произхода е въз основа на вложени материали или извършени операции по преработка в ОК, за да се види дали условията за вземане на решение все още се изпълняват, когато тези материали или обработки от/в ОК не се определят след датата на оттегляне като „продукти с произход от ЕС“. Когато определянето на произхода вече не може да се потвърди по митническото законодателство или когато едно или повече условия за вземане на решение не се изпълняват, решението ОИП трябва да се отмени съгласно чл. 34, параграф 5 във връзка с чл. 28 от МКС.

Всички решения ОИП взети от митническите органи на ЕС-27 на датата на оттегляне не трябва да отчитат материали или операции по обработка от/в ОК като „продукти с произход от ЕС“ за непрефернциални цели или „произхождащи в ЕС“ за преференциални цели, за определянето на произхода на стоки в които са вложени тези материали или за операции по обработка.

 

Тарифни квоти:

Исканията на оператори за възползване от тарифните квоти съгласно МКС, които се основават на декларации, приети преди датата на оттегляне, са допустими, когато необходимите придружаващи документи са били предоставени на митническите органи на ОК преди тази дата. Декларациите, приети от митническите органи на ОК към датата на оттегляне, не могат да ползват тарифни квоти на Съюза. Когато митническите органи на ОК са изпратили без забавяне валидни искания до ЕК, Комисията ще разпредели количествата в съответствие с член 51, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. (РИ) и ще информира ОК за отпуснатия размер..   

На датата на оттегляне ОК ще бъде изключено от електронната система QUOTA2.

 

                Аспекти на преференциалния произход


От датата на оттегляне преференциалните търговски споразумения на ЕС с държавите партньори престават да се прилагат за ОК.
За отчитане на преференциалния произход да се има предвид, че:
а) Материали или операции по обработка от/в ОК: от датата на оттегляне стоките с материали или операции по обработка от/в ОК се считат за стоки „без произход“ по преференциалните търговски споразумения за определяне на преференциалния произход на стоките, включващи тези материали или операции по обработка.
б) Внесени стоки в ЕС от ОК: стоки внесени в ЕС от ОК на датата на оттегляне ще станат стоки без произход за целите на преференциални търговски отношения на ЕС. Това означава, че:
- стоки, произведени в ОК преди датата на оттегляне, ако впоследствие са внесени в ЕС, не следва да се считат за стоки с произход от ЕС за целите на техния директен износ или износ след по-нататъшна преработка в страна партньор на ЕС по споразумение за свободна търговия;
- стоки, произведени в ЕС-27 преди датата на оттегляне, ако впоследствие са внесени от ОК, не следва да се считат с произход от ЕС за целите на техния директен износ или при износ след по-нататъшна обработка в страна партньор на ЕС по споразумение за свободна търговия;
- стоки с произход  в страна партньор на ЕС по споразумение за свободна търговия и внесени в ОК преди датата на оттегляне, в съответствие с преференциите, предвидени в  преференциалните търговски споразумения на ЕС, ако впоследствие са внесени в ЕС-27 , не следва да се считат за стоки с произход от съответната страна партньор. Тези стоки следователно не могат да бъдат използвани за целите на кумулации с тази страна партньор (двустранна кумулация) или с други страни партньори (диагонална кумулация) съгласно преференциалните споразумения на ЕС;
в) Стоки, изнесени за, и внесени от страни партньори по преференциалните споразумения през ОК: стоки, внесени на датата на оттегляне от ЕС-27 през ОК в трета страна, с която ЕС има преференциално споразумение, могат да ползват преференциално третиране в тази трета страна партньор, при условие че разпоредбите относно директния транспорт/неманипулация са спазени, съгласно разпоредбите за произход на съответните преференциални споразумения на ЕС.
Аналогично стоки, внесени на датата на оттегляне от страна партньор на ЕС през ОК, могат да получат преференциално третиране в ЕС, при условие че разпоредбите относно директния транспорт/неманипулация, съдържащи се в разпоредбите за произход на съответните преференциални споразумения са спазени.
г) Отвъдморски страни и територии на ОК: материали с произход и, преработка или обработка, извършена в отвъдморски страни и територии на ОК (Приложение II от ДФЕС), не се считат за стоки с произход при определяне на произхода на стоките, внесени в ЕС от други отвъдморски страни и територии, или от държави партньори на ЕС от датата на оттегляне.


Доказателства за произход
а) Доказателства за произход, издадени в ЕС: следните доказателства за произход, издадени или съставени преди датата на оттегляне на ОК от  ЕС, остават валидни, когато износът на стоките е бил извършен преди датата на оттегляне:
- доказателства за произход, издадени или съставени в ОК преди датата на оттегляне;
-доказателства за произход, издадени или съставени в ЕС-27 преди датата на оттегляне  по отношение на за стоки, съдържащи  материали и/или обработка от/в ОК;
- сертификати за произход, издадени от митническите органи на ЕС-27 на износители от ОК.
- декларации върху фактура, декларации за произход и изявления за произход, съставени от износители от ОК при износ от ЕС-27 на продукти с произход от ЕС  преди датата на оттегляне.
Валидността на гореописаните документи е ограничена за периода, установен съгласно съответните търговски споразумения на ЕС, за целите на използване при внос в страната партньор в съответствие с разпоредбите на преференциалните споразумения на ЕС.
Все пак държавите партньори на ЕС могат да поставят под въпрос валидността на такива доказателства за произход за стоките, които са придружаващ документ за стоки внесени в страна партньор по преференциално споразумение след датата на оттегляне. В тези случаи митническите органи на държавите членки от ЕС-27 ще разчитат на потвърдените запитвания в съответствие с наличните възможности за потвърждаване произхода на стоките или автентичността на тези доказателства. За тези цели преференциалният произход на стоките се определи към момента на издаване на доказателствата, съгласно на принципа, описан по-горе.
 б) Доказателства за произход, издадени от държави партньори по преференциални споразумения: доказателства за произход, издадени или съставени в страни партньори, с които ЕС има преференциални споразумения преди датата на оттегляне във връзка със стоки съдържащи материали или извършена обработка от/в ОК, които са определящи за придобиването на произход от страната партньор, могат да бъдат използвани при внос в ЕС в периода на тяхната валидност както е предвидено в съответните търговски преференциални споразумения на ЕС, когато износът на пратките е бил осъществен преди датата на оттегляне.
Въпреки това, материали или извършена обработка от/в ОК, вложени в стоки с произход от ЕС, внесени в страна партньор по преференциално споразумение и придружена от валидно доказателство за произход от ЕС, не може да се използва в страна партньор на ЕС за целите на кумулацията след датата на оттегляне.
Декларации на доставчик, издадени за целите на преференциалната търговия: на датата на оттегляне следва да се има предвид, че:
- доставчиците, които предоставят на износителя или търговеца информацията, необходима за определяне на преференциален произход на стоки чрез декларации на доставчици, следва да информират износителите и търговците за възникналите промени в произхода на стоките, доставени им преди датата на оттегляне и за предоставянето на такива декларации на доставчик;
- в случай на издадени дългосрочна декларация, доставчиците следва да информират износителя или търговеца, ако дългосрочната декларация на доставчика вече не е валидна на тази дата за всички или за някои пратки, обхванати от  дългосрочната декларация на доставчика;
- декларации на доставчици, съставени от доставчици от ОК преди датата на оттегляне, въз основа на които са били издадени или съставени доказателства за произход в държавите членки на ЕС-27, могат да се използват, при условие че се отнасят до продукти, които не включват материали или операции по обработката от/в ОК, които са определящи за придобиването на произход и произхода от ЕС може да бъде доказан.
Износители в рамките на  преференциалната търговия: на датата на оттегляне се отчитат следните аспекти:
а) по отношение на одобрените износители за целите на изготвяне на декларации върху фактури или декларации за произход в съответствие със съответните разпоредби за преференциален произход на Съюза:
- разрешения, издадени от митническите органи на ОК на износители или повторни изпращачи, които са одобрени износители, няма да са валидни в ЕС-27 от датата на оттегляне;
- разрешения, издадени от митническите органи на държавите членки от ЕС-27 на износители или повторни изпращачи, установени в ОК, няма да са валидни в ЕС-27 от датата на оттегляне;
- разрешения, издадени от митническите органи на държавите членки в ЕС-27 на износители или повторни изпращачи, установени в ЕС-27 с EORI номера на ОК, няма да са валидни в ЕС-27 от датата на оттегляне;
- митническите органи от ЕС-27, които са издали разрешения на износители или повторни изпращачи, установени в държавите членки на ЕС-27, за одобрени износители следва да изменят разрешенията, когато в стоките са  вложени материали или е извършена обработка от/в ОК, за да се осигури, че износителите все още изпълняват условията, посочени в съответните разпоредби за произход. Одобрените износители съответно следва да информират засегнатите митнически органи в ЕС-27,
б) по отношение на регистрирани износители (REX) за целите на съставяне на декларации върху фактури или декларации за произход съгласно съответните разпоредби относно преференциалния произход на Съюза:
- регистрациите от  митническите органи на ОК на износители и повторни изпращачи в системата REX няма да се валидни от датата на оттегляне;
- регистрациите от митническите органи на ЕС-27 на износители и повторни изпращачи, установени в ОК, няма да се валидни от датата на оттегляне;
- регистрациите от митническите органи на  ЕС-27 на износители и повторни изпращачи,  установени в ЕС-27 с EORI номера на ОК няма да се валидни на датата на оттегляне.
Митническите органи на ЕС-27, които са издали разрешения за одобрени износители или са извършили регистрации в системата REX - регистрирани износители, установени в държавите членки на ЕС-27, следва да отменят разрешенията или регистрацията, в случай че износителят вече не изпълнява условията, посочени в съответните разпоредби за произход. Одобрените или регистрираните износители в ЕС съответно следва да информират засегнатите митнически органи в ЕС-27.
Дерогации от правилата за произход, които се прилагат в рамките на тарифни квоти, установени в някои Споразумения за свободна търговия на ЕС: дерогациите от правилата за произход, които се прилагат в рамките на тарифни квоти, установени в някои Споразумения за свободна търговия на ЕС, са обхванати от чл. 56, параграф 4 от МКС, същите правила са приложими като тези за тарифните квоти.

 

                     Специални режими:


           Транзит: Външен и вътрешен режим транзит - ОК става договаряща страна по Конвенцията за общ транзитен режим (КОТ). Когато ОК се присъедини към КОТ самостоятелно, ще използва общ транзит и ще продължи да има достъп до новата компютъризирана транзитна система (NCTS) като договаряща държава по КОТ. Следователно транзитните операции, задействани към момента на оттеглянето, продължават в NCTS.
Ситуации, при които стоките са били вдигнати за режим транзит в ЕС-27 или в държава с общ транзитен режим или в ОК и се придвижват в, от или през ОК :
а) Стоки, придвижвани под  режим транзит от отправно митническо учреждение в ЕС-27 или в държава с общ транзитен режим до получаващо митническо учреждение в ОК. Когато стоките са поставени под режим съюзен транзит или под общ транзитен режим в държава с общ транзитен режим с местоназначение в ОК и тези стоки все още се намират в ЕС-27 към датата на оттегляне, режим съюзен транзит ще продължи като общ транзитен режим в ОК .
Митническото учреждение на въвеждане в ОК ще играе ролята на транзитно митническо учреждение , т.е. ще изисква съответните данни от отправното митническо учреждение и ще изпълнява всички формалности на транзитното митническо учреждение. На външната граница на ЕС-27 за целите на сигурност и безопасност трябва да се подаде обобщена декларация за напускане (EXS), освен ако данните, необходими за извършване на анализ на риска за целите на сигурност и безопасност, вече са били предоставени заедно с декларацията за транзит или има освобождаване от задължението за подаване на предварителна декларация за заминаване съгласно МКС Когато стоките вече се намират в ОК към датата на оттегляне, транзитното движение ще продължи до получаващото митническо учреждение.
б) Стоки, придвижвани под режим транзит от отправно митническо учреждение  в ОК до получаващо митническо учреждение в ЕС-27 или в държава с  общ транзитен режим: Когато стоките са поставени под режим съюзен транзит в ОК с местоназначение в ЕС-27 или в държава с общ транзитен режим и все още се намират в ОК към датата на оттегляне, режим съюзен транзит ще продължи като общ транзитен режим с местоназначение в ЕС-27 или в държава с общ транзитен режим. Митническото учреждение на въвеждане в ЕС-27 ще играе ролята на транзитно митническо учреждение, т.е. ще изисква съответните данни от отправното митническо учреждение и ще изпълнява всички формалности на транзитното митническо учреждение. На външната граница на ЕС-27 трябва да се подаде обобщена декларация за въвеждане (ENS) за целите на сигурност и безопасност, освен ако данните, необходими за ENS, вече са били предоставени с декларацията за транзит или има освобождаване от задължението за подаване на ENS, съгласно МКС.
Когато стоките вече се намират в ЕС-27 на датата на оттегляне, тази транзитна процедура продължава до местоназначението в ЕС-27 или в държава с общ транзитен режим.
в) Стоки, превозвани под режим транзит през ОК. Когато стоките се превозват между отправното митническо учреждение  под общ транзитен режим през ОК до получаващо митническо учреждение в ДЧ на ЕС-27 или в държава с общ транзитен режим и тези стоки все още се намират в ЕС-27 или в държава с общ транзитен режим към датата на оттегляне, този режим транзит ще продължи като общ транзитен режим в ОК. Митническото учреждение на въвеждане в ОК и митническото учреждение на въвеждане в съответната ДЧ, където стоките повторно се въвеждат на митническата територия на Съюза, ще играе ролята на митническо учреждение на транзит. Те следва да изискват съответните данни от отправното митническо учреждение и изпълняват всички задължения на митническото учреждение на транзит. При напускане на територията на ЕС-27 (преди въвеждане в ОК) трябва да се подаде EXS, освен ако данните, необходими за извършване на анализ на риска за целите на сигурност и безопасност, вече са били предоставени заедно с декларацията за транзит или има освобождаване от задължението за подаване на предварителна декларация за заминаване съгласно МКС
Когато стоките са преминали през ОК и са повторно въведени на митническата територия на ЕС-27 или на държава с общ транзитен режим преди датата на оттегляне, тази транзитна операция ще продължи до нейното местоназначение.
 Когато стоките, обхванати от транзитна декларация, пресичат ОК към момента на оттеглянето или са преминали и напуснали ОК, но все още не са повторно въведени на митническата територия на ЕС-27 към момента на оттеглянето, митническото учреждение на въвеждане в ЕС-27 ще действа като митническо учреждение на транзит и ще изисква съответните данни от отправното митническо учреждение, за да  изпълни всички задължения на митническото учреждение на транзит. На външната граница на ЕС-27 трябва да се подаде ENS, освен ако данните, необходими за ENS, вече са били предоставени с декларацията за транзит или има освобождаване от задължението за подаване на ENS, съгласно МКС.
         Обезпеченията и сертификатите, издадени или в ДЧ, или в държава с общ транзитен режим или в ОК, могат да продължат да се използват за срок до една година след присъединяването на ОК към КОТ, при условие че са налице необходимите географски адаптации. Дотогава титулярят на режим трябва да предостави на митническите органи ново обезпечение съгласно изменението на образеца.
Когато е започнала процедура по запитване или събиране на задължение, но не е приключила към момента на оттеглянето, тя продължава в NCTS.
         Относно електронния транспортен документ (ЕТД), използван като транзитна декларация за стоки, превозвани с въздушен или морски транспорт да се има предвид, че когато се използва ЕТД като транзитна декларация в ЕС-27 или в държава с общ транзитен режим с местоназначение в ОК и стоките не пристигат в ОК преди датата на напускане, режимът ще се счита за общ транзитен режим при пристигане на летището на ОК към тази дата. Когато се използва ЕТД като транзитна декларация в ОК с местоназначение в ОК или държава с общ транзитен режим и стоките не пристигат в ЕС-27 или държавата с общ транзитен режим преди датата на напускане, режимът ще продължи на летището на ЕС-27 или държавата като общ транзитен режим към тази дата. Когато стоките се превозват по море с ЕТД като транзитна декларация между ОК и ЕС-27, и плавателният съд по редовна корабна линия е напуснал пристанището на ОК преди датата на напускане и е пристигнал непосредствено след това, т.е. в рамките на датата на напускане, режимът транзит ще продължи до местоназначението в ЕС-27.
           След датата на оттегляне ОК ще продължи да използва NCTS за транзитни операции по КОТ, но за процедура ТИР NCTS се използва само за ЕС, което означава че след датата на оттегляне ОК вече няма да може да използва системата.

 

Допълнителна информация вижте и в Основни бизнес сценарии за режим транзит при напускане на ОК без споразумение


           Движение на стоки при операции ТИР


          ОК като всички останали ДЧ на ЕС вече е договаряща страна по Конвенция ТИР. Считано от датата на оттегляне, тъй като митническата територия на ОК вече няма да бъде част от митническата територия на Съюза, за операциите ТИР ще се прилагат гранични формалности. Въпреки че ОК ще има достъп до NCTS като договаряща страна по КОТ, този достъп не обхваща използването на NCTS за операции ТИР.
           Възможни са следните ситуации:
а) стоки, придвижвани при операция ТИР от отправно митническо учреждение/митническо учреждение на въвеждане в ЕС-27 до получаващо митническо учреждение/митническо учреждение на напускане в ОК:
Когато стоките са поставени под процедура ТИР в ЕС-27 с местоназначение/напускане в ОК и тези стоки все още се намират в ЕС-27 към датата на оттегляне, тази процедура ТИР завършва най-късно на територията на ЕС в митническото учреждение на физическото напускане на ЕС-27. Това учреждение става получаващо митническо учреждение/митническо учреждение на напускане, като трябва да изиска съответните данни от отправното митническо учреждение и да изпълни всички формалности на получаващото митническо учреждение/митническото учреждение на напускане. За напускането на стоките на външната граница на ЕС-27 се подава EXS, освен ако необходимите данни за анализ на риска за целите на сигурност и безопасност вече са предоставени или има освобождаване от задължението за подаване на предварителна декларация за заминаване, съгласно МКС.  
Когато стоките вече се намират в ОК или са напуснали, но все още не са пристигнали в ОК, считано от датата на оттегляне, превозът ТИР е предмет на митническото законодателство на ОК и на Конвенцията ТИР. Получаващото митническо учреждение/митническото учреждение на напускане на ОК обаче няма да може да изпраща никакви съобщения ТИР NCTS на отправното митническо учреждение/митническото учреждение на въвеждане, намиращи се в ЕС-27, и по този начин това учреждение няма да бъде в състояние да приключи тези операции ТИР в NCTS с обичайните електронни съобщения. Следователно титулярите на режима трябва да предоставят алтернативно доказателство за завършване на процедурата ТИР и митническото учреждение ще трябва да завърши и приключи операцията ръчно.  
б) стоки, придвижвани при операция ТИР от отправно митническо учреждение/митническо учреждение на въвеждане в ОК до получаващо митническо учреждение/митническо учреждение на напускане в ЕС-27:
Когато стоките са поставени под процедура ТИР в ОК с местоназначение в ЕС-27 и все още се намират в ОК, считано от датата на оттегляне, този превоз ТИР не може да продължи до местоназначението в ЕС-27. Когато стоките пристигнат в митническо учреждение на външната граница на ЕС27, те ще бъдат третирани като всяка операция ТИР, идваща от трета страна, и формалностите, установени за тези стоки, ще се прилагат. Трябва да се подаде ENS при въвеждане в ЕС-27 на границата между ОК и ЕС-27, освен ако необходимите за ENS данни вече са предоставени или има освобождаване от задължението за подаване на ENS, съгласно МКС. В NCTS процедурата ТИР, започнала в ОК, не може да бъде приключена с обичайните електронни съобщения, ОК ще трябва да я завърши ръчно. Операторът трябва да задейства нова операция ТИР в NCTS от митническото учреждение на външната граница на ЕС-27, което ще действа като отправно митническо учреждение/митническо учреждение на въвеждане за операцията ТИР в рамките на ЕС.  
в) стоки, придвижвани при операция ТИР през ОК
         Когато стоките се придвижват между отправно митническо учреждение/митническо учреждение на въвеждане в ДЧ на ЕС-27 през ОК, до получаващо митническо учреждение/митническо учреждение на напускане в ДЧ на ЕС-27, и тези стоки все още се намират в ЕС-27, преди да преминат през ОК се прилага следното: считано от датата на оттегляне, тази процедура ТИР завършва най-късно в митническо учреждение на напускане на ЕС-27, като това учреждение става получаващо митическо учреждение/митническо учреждение на напускане. „Новите“ получаващи митнически учреждения/митнически учреждения на напускане ще изискват съответните данни от отправното митническо учреждение и ще изпълняват всички формалности на получаващото митническо учреждение/митническото учреждение на напускане. За напускането на стоките на външната граница на ЕС-27 се подава EXS, освен ако необходимите данни за анализ на риска за целите на сигурност и безопасност вече са предоставени или има освобождаване от задължението за подаване на предварителна декларация за заминаване, съгласно МКС.
        Когато стоките са преминали през ОК и са били повторно въведени на митническата територия на ЕС-27 преди датата на оттегляне, превозът ТИР може да продължи до местоназначението.
Когато стоките, обхванати от карнет ТИР, преминават през ОК към момента на оттеглянето, се прилага следното: стоките, пристигащи на външната граница на ЕС-27, трябва да бъдат третирани като всеки друг превоз ТИР, идващ от трета държава, и формалностите, установени за тези стоки, ще се прилагат. Трябва да се подаде ENS преди въвеждането на митническата територия на ЕС-27, отново на границата между ОК и ЕС-27, освен ако необходимите данни за ENS вече са предоставени или има освобождаване от задължението за подаване на ENS, съгласно МКС. В NCTS обаче процедурата ТИР, започнала в ДЧ на ЕС-27, може да продължи.


        Специални режими различни от транзит:


       Митническо складиране (МС): от датата на оттегляне разрешенията на ОК за митническо складиране няма да са валидни в ЕС-27, включително тези, които позволяват движението на стоки между различните митнически складове. Същото ще се прилага за разрешения за движение до митнически склад в ОК, включено в разрешенията на ЕС-27 за митническо складиране (чл. 178, параграф 3 от ДР). Когато стоки, складирани в митнически склад на ОК, са въведени в ЕС-27 към датата на оттегляне, трябва да се изпълнят митническите формалности, установени в МКС за несъюзни стоки, които се въвеждат на митническата територия на Съюза (т.е. ENS, декларация за временно складиране  и митническа декларация).
      Когато ще се придвижват стоки между митнически склад в ОК и друг митнически склад в ЕС-27 и същите пристигат в ЕС-27 в рамките на кратък период преди датата на оттегляне, без да има достатъчно време за достигане на предназначението, и тяхното придвижване продължава в  ЕС-27 на ЕС,  от тази дата тези стоки не са покрити от разрешение, валидно в  ЕС-27 на ЕС. Поради това засегнатият икономически оператор трябва да приключи този режим преди датата на оттегляне (напр. чрез поставяне на стоките под следващ митнически режим). Такъв следващ режим може да бъде също МС, при условие, че стоките са предмет на валидно разрешение, издадено от митническите органи на  ЕС-27. В случай че такова регулиране не се случи, за засегнатите стоки няма да са изпълнени  задълженията, заложени в митническото законодателство относно съхранението на такива стоки в митническата територия на ЕС, и за това ще се приложи чл. 79 от МКС, възникване на митническо задължение при неизпълнение.
Ако стоки, поставени под МС, намиращи се в ЕС-27, са въведени в ОК преди датата на оттегляне (т.е. поради разрешено от митническите органи придвижване) и тези стоки се намират в ОК към датата на оттегляне, режимът МС ще се счита за приключен (напр. тези стоки ще се считат за напуснали митническата територия на ЕС). Засегнатият икономически оператор ще трябва да представи доказателство, изискано от митническите органи, показващо, че стоките са били въведени в ОК преди датата на оттегляне (напр. транспортен документ).    
        Свободни зони: когато стоки, поставени под режим свободна зона в ОК, са въведени в ЕС-27 към датата на оттегляне, трябва да се изпълнят митническите формалности, установени в МКС за несъюзни стоки, които се въвеждат на митническата територия на Съюза (т.е. ENS, декларация за временно складиране  и митническа декларация).
Временен внос (ВВ): когато стоки, поставени под режим временен внос, обхванати от разрешение, издадено в ЕС-27  преди датата на оттегляне, са разположени на митническата територия на ОК на тази дата и са въведени от  в ЕС-27, се изпълняват митническите формалности, установени в МКС за стоки, които се въвеждат на митническата територия на Съюза (т.е. ENS, декларация за временно складиране  и митническа декларация). Всички разрешения, издадени от митническите органи на ОК за поставяне на стоки под режим временен внос преди датата на оттегляне, няма да бъдат валидни в ЕС-27 от тази дата. Процедурата за придвижване на стоките под покритието на тези разрешения съгласно чл. 219 от МКС до ЕС-27 или намиращи се в ЕС-27 към датата на оттегляне, следва да бъде приключена преди тази дата, т.е. стоките под режим ВВ трябва да бъдат:
а) реекспортирани;
б) поставени под следващ митнически режим;
в) унищожени без отпадъци или;
г) изоставени в полза на държавата.
        Такъв следващ режим може да бъде също ВВ, при условие, че стоките са предмет на валидно разрешение, издадено от митническите органи на  ЕС-27. В случай че такова приключване не се случи, за съответните стоки няма да са изпълнени  задълженията, заложени в митническото законодателство относно ВВ на такива стоки в митническата територия на Съюза, и за това ще се приложи чл. 79 от МКС, възникване на митническо задължение при неизпълнение.
         Когато стоки, поставени под ВВ в ЕС-27 се придвижват до ОК преди датата на оттегляне и тези стоки се намират в ОК към датата на оттегляне, режимът ВВ ще се счита за приключен (т.е. тези стоки ще се считат за изведени от митническата територия на ЕС). Засегнатият икономически оператор ще трябва да представи доказателство, ако е изискано от митническите органи, за да покаже, че стоките са били въведени в ОК преди датата на оттегляне (напр. транспортен документ).    
          Специфична употреба: когато стоките, поставени под режим специфична употреба преди датата на оттегляне, се намират на митническата територия на ОК към тази дата и се придвижват от там в ЕС-27, трябва да се изпълнят митническите формалности, приложими за стоки от всяка друга трета страна (т.е. ОДВ, декларация за временно складиране  и митническа декларация). Всички разрешения, издадени от митническите органи на ОК за поставяне на стоки под режим специфична употреба преди датата на оттегляне, няма да бъдат валидни в ЕС-27 от тази дата. Процедурата за стоките, придвижвани под покритието на тези разрешения съгласно чл. 219 от МКС до ЕС-27 или намиращи се в ЕС-27 към датата на оттегляне, следва да бъде приключена преди тази дата, т.е. стоките  поставени под режим специфична употреба трябва да бъдат:
а) изведени от митническата територия на Съюза;
б) използвани за целите за освобождаване от мита и прилагане на намалена ставка мито;
в) унищожени без отпадъци или;
г) изоставени в полза на държавата.
          Същото се прилага в случай на разрешения за прехвърляне на права и задължения (ТОРО)  и за придвижване на стоки съгласно членове  218 и 219 от МКС. В случай че такова приключване не се случи, за съответните стоки няма да са изпълнени задълженията, посочени в митническото законодателство относно специфична употреба на такива стоки в рамките на митническата територия на Съюза, и затова ще се приложи чл. 79 от МКС - възникване на митническо задължение при неизпълнение.
Когато стоки, поставени под специфична употреба в ЕС-27, се придвижват до ОК преди датата на оттегляне и тези стоки се намират в ОК към датата на оттегляне,  режимът специфична употреба ще се счита за приключен (т.е. тези стоки ще се считат за изведени от митническата територия на Съюза). Засегнатият икономически оператор ще трябва да представи доказателство, ако е  изискано от митническите органи, показващо, че стоките са били въведени в ОК преди датата на оттегляне (напр. транспортен документ).    
            Активно усъвършенстване (АУ): когато стоките, поставени под режим активно усъвършенстване преди датата на оттегляне, се намират на митническата територия на ОК към тази дата и са въведени в ЕС-27, трябва да се изпълнят митническите формалности, установени в МКС за стоки, въведени на митническата територията на Съюза от държава извън тази територия (т.е. ENS, декларация за временно складиране  и митническа декларация). Всички разрешения, издадени от митническите органи на ОК за поставяне на стоки под режим активно усъвършенстване преди датата на оттегляне, няма да бъдат валидни в ЕС-27 от тази дата. Процедурата за стоките, придвижвани под покритието на тези разрешения съгласно чл. 219 от МКС до ЕС-27 или намиращи се в ЕС-27 към датата на оттегляне, следва да бъде приключена преди тази дата, т.е. стоките поставени под режим АУ трябва да бъдат:
а) реекспортирани;
б) поставени под следващ митнически режим;
в) унищожени без отпадъци или;
г) изоставени в полза на държавата.
           Такъв следващ режим може да бъде също АУ, при условие, че стоките са предмет на валидно разрешение, издадено от митническите органи на  27-те ДЧ на ЕС. В случай, че такова приключване не се случи, за съответните стоки няма да са изпълнени  задълженията, посочени в митническото законодателство относно АУ на такива стоки в митническата територия на Съюза, и за това ще се приложи чл. 79 от МКС, възникване на митническо задължение при неизпълнение.
            В случай на разрешение за активно усъвършенстване EX/IM, издадено от митническите органи на ОК, ако еквивалентни стоки са изнесени преди датата на оттегляне, еквивалентното количество стоки (суровина) трябва да бъде въведено на митническата територия на Съюза с пълно освобождаване от вносни мита преди  датата на оттегляне. В противен случай ако еквивалентните стоки са били въведени в митническата територия на Съюза след датата на оттегляне, те би трябвало да се третират като стоки от трета страна, въвеждани на територията на ЕС и ще се прилагат съответните вносни мита.
            Когато стоки поставени под АУ в ЕС27 се придвижват до ОК преди датата на оттегляне, и тези стоки се намират в ОК към датата на оттегляне, режимът АУ  ще се счита за приключен (т.е. тези стоки ще се считат за изведени от митническата територия на Съюза).                   Засегнатият икономически оператор ще трябва да представи доказателство, ако е изискано от митническите органи, показващо, че стоките са били въведени в ОК преди датата на оттегляне (напр. транспортен документ).   
         Пасивно усъвършенстване (ПУ): Всички разрешения, издадени от митническите органи на ОК за поставяне на стоки под режим пасивно усъвършенстване преди датата на оттегляне, няма да бъдат валидни в ЕС-27 от тази дата. Ако преработените продукти, получени от стоки, поставени под режим пасивно усъвършенстване (разрешение, издадено от митническите органи на ОК), не са били въведени в ОК, а в ЕС-27 към датата на оттегляне, за тези продукти трябва да изпълнят митническите формалности, установени в МКС за несъюзни стоки, въведени на митническата територия на Съюза. Тези продукти не могат да се възползват от ПУ (т.е. изчисляването на вносните мита не може да се извърши в съответствие с чл. 86, параграф 5 от МКС).В случай на разрешение за пасивно усъвършенстване IM/EX, издадено от митническите органи на ОК, ако еквивалентни стоки са въведени на митническата територия на Съюза преди датата на оттегляне, еквивалентното количество стоки (суровина)  трябва да бъде изнесено в рамките на срока, посочен в разрешението.  Ако такъв износ не се извърши,  това ще доведе до неизпълнение на задълженията, заложени в митническото законодателство относно режим ПУ, и за това ще се приложи чл. 79 от МКС, т.е. възникване на митническо задължение при неизпълнение.

 

       Въвеждане на стоки на митническата територия на Съюза:


       Обобщена декларация за въвеждане (ENS): стоките, въведени от ОК на митническата територия на Съюза на датата на оттегляне, се обхващат от обобщена декларация за въвеждане (ENS), която трябва да бъде подадена в сроковете, определени в ДР. Това включва и стоките, които се придвижат между две точки на митническата територия на Съюза през ОК. Декларация за транзит, съдържаща всички данни за сигурност и безопасност може да бъде използвана за изпълнение на изискванията за ENS и да изпълнява изискванията за подаване в съответните срокове, в т.ч. когато се използва режим общ транзит.
Когато ENS е подадена в митническото учреждение на първо въвеждане в ОК преди датата на оттегляне, тя няма да остане валидна за следващите пристанища или летища в ЕС-27, когато стоките са пристигнали на тази дата. Икономическият оператор трябва да подаде нова ENS, която обхваща всички стоки, пристигащи в ЕС27.
        Когато ENS е подадена в митническото учреждение на първо въвеждане в ЕС-27 преди датата на оттегляне, с последващи пристанища, разположени в ОК и в ЕС-27, и когато корабът след спиране в пристанище на ОК, пристига в последващо пристанище на ЕС-27 на датата на оттегляне, трябва да се подаде ENS за всички стоки на кораба. Същото се прилага в случаите на пренасочване. Стоки, обхванати от ENS, подадена преди датата на оттегляне в митническо учлеждение на ОК, които са пренасочени и пристигат в ЕС-27 на датата на оттегляне, предишната ENS ще бъде изтрита от системата и ще се счита, че не е била подадена след 200 дни, а икономическият оператор трябва да подаде нова ENS за стоките, въведени в ЕС-27. В специфичните случаи, когато стоките директно напускат ОК по море или въздух за пристанище или летище в ЕС-27 преди датата на оттегляне и пристигат на митническата територия на Съюза на тази дата, за тези стоки не се изисква ENS.


       Временно складиране на стоки (ВС)


          Разрешенията за управление на съоръжения за ВС, издадени от митническите органи на ОК, спират да бъдат валидни в ЕС-27 на датата на оттегляне. Разрешенията, издадени от митническите органи на ЕС-27, включващи възможността за придвижване на стоки до съоръжение за ВС в ОК, трябва да бъдат изменени, за да се изключи такава възможност към датата на оттегляне.
Когато стоки на ВС, обхванати от разрешение за управление на съоръжения за ВС, издадено от митническите органи на ОК, ще се придвижват между съоръжение за ВС в ОК и друго такова в ЕС-27 и ще пристигнат на граница на ЕС-27 на датата на оттегляне, тези стоки ще се третират като несъюзни стоки, въведени на митническата територия на Съюза от трета страна. Когато тези стоки вече са пристигнали в ЕС-27  преди датата на оттегляне, но тяхното придвижване към съоръжение за ВС в ЕС-27 е предвидено да продължи на тази дата, това движение няма да бъде обхванато от валидно разрешение, поради което ВС за тези стоки би трябвало да завърши преди датата на оттегляне (в т.ч. чрез поставяне на стоките под митнически режим или реекспортирането им). Ако такова регулиране не бъде извършено, ще има неизпълнение на задълженията, посочени в митническото законодателство относно въвеждането на несъюзни стоки на митническата територия на Съюза и ще се приложи чл. 79 от МКС за възникване на митническо задължение при неизпълнение. В случай на стоки на ВС, обхванати от разрешение, издадено от митническите органи на ЕС-27 и намиращи се в ОК на датата на оттегляне, такива стоки ще се считат, че са били реекспортирани.
         Митнически статус на стоките: като общо правило за съюзни стоки, които са придвижвани като вътресъюзна доставка от ОК на датата на оттегляне, тяхното третиране ще зависи от това, кога се въвеждат на митническата територия на Съюза: когато те са въведени в ЕС-27 преди датата на оттегляне, те ще запазят митническия си статус на съюзни стоки; когато пристигнат на външните граници на ЕС-27 на датата на оттегляне, те ще се третират като всички други стоки от трети страни.
За съюзни стоки, които се придвижват между две точки на митническата територия на Съюза през ОК, когато движението започва като вътресъюзно движение в рамките на Съюза, доказателството за съюзен статус се приема, когато тези стоки повторно се въвеждат на митническата територия на Съюза от датата на оттегляне, след като са преминали през ОК. Въпреки това ще се изисква извършването на всякакви формалности за стоките повторно въведени на митническата територия на Съюза, в т.ч. ще се изисква и ENS.
Когато съюзни стоки се превозват по въздух и са били натоварени или претоварени на летище в ОК за доставяне до летище на ЕС-27 и се превозват под единен договор за превоз (STD) съгласно член 119, параграф 2, буква „а“ от ДР, издаден в ОК  и при това движение стоките  действително напускат летището на ОК преди датата на оттегляне и пристигат в летище на ЕС-27 на датата на оттегляне, тези стоки ще запазят съюзния си статус. Това ще бъде практически приложимо само за въздухоплавателно средство, напускащо от летище на ОК в късните часове преди 00:00 CET на датата на оттегляне, при директен полет до летище на ЕС-27 и пристигане след 00:00 CET на датата на оттегляне.
            Когато съюзни стоки се превозват по море на плавателен съд, който е редовна корабна линия, а корабът продължава пътуването в пристанище на ОК и действително е напуснал пристанището на ОК преди датата на оттегляне, и е пристигнал директно след това, в т.ч. без спиране на което и да е друго пристанище,  на пристанище на ЕС-27 към датата на оттегляне, тези стоки ще запазят съюзния си статус.
Когато съюзни стоки се превозват по море по линия, която не е редовна корабна линия и такъв кораб действително напуска пристанище на ОК преди датата на оттегляне за пристанище на ЕС-27, и пристига на това пристанище на датата на оттегляне, доказателството за митническия статус на съюзни стоки се приема.
Когато пътни превозни средства, регистрирани в държавите членки на ЕС-27 се връщат от ОК и повторно се въвеждат на митническата територия на Съюза се прилага чл. 208 от РИ. За стоки в багаж, пренасян от пътник, пристигащи от ОК се прилага чл. 210 от РИ.

 

Освобождаване от вносни мита:

Върнати стоки: когато съюзни стоки са били временно изнесени от ОК преди оттеглянето и са реимпортирани в ЕС-27 на датата на оттегляне, при изпълнение на условията, установени в чл. 203 от МКС, тези стоки се считат за върнати стоки и следователно се внасят с пълно освобождаване. Формуляри на Информационен лист 3 (INF3), издадени от митническите органи на ОК, обхващащи тези стоки могат да се вземат предвид при отчитане на изпълнението на условията по чл. 203 от МКС. Когато съюзни стоки са въведени от ЕС-27 в ОК преди датата на оттегляне и когато тези стоки се връщат обратно в ЕС-27 към датата на оттегляне, се прилагат разпоредбите за върнати стоки, посочени в чл. 203 от МКС, ако икономическият оператор може да предостави доказателства, че съюзните стоки са:

  • били са транспортирани до ОК преди датата на оттегляне, и
  • върнати в непроменено състояние.

Доказателството за съюзния статус на стоките, които са въведени в ОК преди датата на оттегляне, следва да се предостави по-специално от съответните транспортни документи и, ако е необходимо, да бъде придружено от други съответни документи (например договор за лизинг). Когато е приложимо, може да се изисква доказателство, че състоянието на стоките не е било променено. С оглед на непромененото състояние на стоките следва да се считат за допустими следните операции: ремонт и поддръжка, включително основен ремонт или мерки за запазване на стоките или за осигуряване на тяхното съответствие с техническите изисквания за тяхното използване. За тази цел обаче не могат да се приемат операции, водещи до постоянна промяна на стоките, постоянно увеличаване на тяхната ефективност или добавена стойност.

Регламент за освобождаване от вносни мита: по отношение освобождаването от мита на лично имущество, принадлежащо на физически лица, които преместват обичайното си място на пребиваване от трета държава в Съюза, чл. 5 от Регламента за освобождаване от мита1 предвижда лицата да са имали обичайното си място на пребиваване извън митническата територия на Съюза за период от най-малко 12 последователни месеца за целите на безмитно третиране. За тези случаи, както и за други категории стоки, обхванати от Регламента за освобождаване от мита, посочените периоди, напр. периодът на пребиваване може да включва и периода преди оттеглянето на ОК от ЕС за целите на прилагането на регламента.

1- Регламент (EО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 година за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

 

Стоки, изведени от митническата територия на Съюза

Предварителна декларация за заминаване: съгласно чл. 263, параграф 3 от МКС предварителната декларация за заминаване е под формата на:

- митническа декларация за извеждане на стоки от митническата територия на Съюза;

- декларация за реекспорт; или

- обобщена декларация за напускане (EXS).

Когато предварителна декларация за заминаване е подадена, и когато е приложимо, стоки вдигнати в ОК преди датата на оттегляне, тази декларация няма да е валидна, когато тези стоки се въвеждат в ЕС-27 на датата на оттегляне, предназначени за напускане през ЕС-27 и за тези стоки ще се изисква нова предварителната декларация за заминаване под формата на декларация за реекспорт или на EXS, която трябва да бъде подадена в рамките на сроковете, определени в ДР.

Износ и реекспорт: когато съюзни стоки са въведени от ЕС-27 към ОК и не е ясно дали тези стоки пресичат граница на ОК преди датата на оттегляне, тези стоки могат само да се поставят под режим износ на датата на оттегляне.

1) Износ на стоки от ЕС-27, преминаващи през ОК или митническо учреждение на напускане в ОК:

Когато стоки вдигнати за износ в ЕС-27 преди датата на оттегляне и са превозени до митническо учреждение на напускане в ОК или преминават през ОК по пътя им към митническо учреждение на напускане в друга държава членка на ЕС-27, са възможни следните сценарии:

- Когато стоките на път към митническо учреждение на напускане в ОК все още се намират в ЕС-27 на датата на оттегляне, предварително предвиденото митническо учреждение на напускане трябва да бъде заменено от митническо учреждение на напускане, разположено на границата на ЕС-27 (пренасочването на износното движение се извършва в системата за конрол на износа (ECS)). Това митническо учреждение потвърждава физическото напускане на стоките и изпраща съответното съобщение до митническото учреждение на износ. Същото се отнася и за стоки на път към митническо учреждение на напускане в ЕС-27, които преди преминаване на ОК, все още са на митническата територия на Съюза.

- Когато стоките на път към митническо учреждение на напускане в ОК вече се намират в ОК на датата на оттегляне, ОК няма да може да изпраща никакви съобщения чрез ECS, потвърждаващи физическото напускане на стоките. Митническото учреждение на износ, разположено в ЕС-27, ще трябва да завърши движението в ECS въз основа на алтернативно доказателство. Икономическите оператори трябва да предоставят алтернативни доказателства на митническото учреждение на износ, за да се завърши движението.

- Когато стоките вече са преминали през ОК по път към митническо учреждение на напускане, разположено в друга държава членка, няма да има въздействие върху настоящата процедура (в т.ч. митническо учреждение на напускане на външна граница на ЕС-27 все още ще може да потвърди физическото напускане на стоките на митническото учреждение на износ).

2) Износ от ОК с митническо учреждение на напускане, разположено в ЕС-27:

 - Когато стоки, вдигнати за износ в ОК с митническо учреждение на напускане в ЕС-27, все още се намират в ОК на датата на оттегляне, те ще бъдат предмет на митнически процедури в ОК, когато напускат ОК. Когато тези стоки се въвеждат на митническата територия на Съюза към датата на оттегляне, те ще се третират като всички други стоки от трета страна, в т.ч. трябва да се подава  ENS в първото учреждение на въвеждане на ЕС-27, стоките ще трябва да се поставят във временен склад и, за да пристигнат до митническото учреждение на напускане, те могат да се поставят под режим външен транзит. Когато стоките са пристигнали на митническо учреждение на напускане в ЕС-27, следва да се подаде уведомление за реекспорт, декларация за реекспорт или EXS в митническото учреждение на напускане на ЕС-27.

- Когато стоките, вдигнати за износ в ОК чрез митническо учреждение на напускане на ЕС-27 вече се намират в ЕС-27 на датата на оттегляне и пристигат в предвиденото митническо учреждение на напускане на ЕС-27, това митническо учреждение няма да може да потвърди физическото напускане на стоките на митническото учреждение на износ в ОК, тъй като ОК ще бъде изключено от ECS на датата на оттегляне. Митническото учреждение на напускане може по искване на икономическия оператор, да издаде доказателство за напускане.

 

Митническия контрол върху права върху интелектуалната собственост, безопасност, здраве и околната среда

Безопасност, здраве и околната среда: законодателството на ЕС изисква за стоките, внесени в ЕС, стоки под транзит или изнесени стоки извън ЕС, да се спазват редица правила в областта на  безопасността, здравето и околната среда. Ролята на митниците е да проверяват дали стоките, въвеждани в или напускащи ЕС, отговарят на всички тези правила. От датата на оттегляне стоките, въведени на митническата територия на Съюза от ОК или изведени от митническата територия на Съюза до ОК, ще бъдат предмет на тези правила.

Контролът върху спазването на тези правила може да включва документни проверки на лицензиите за внос/износ за определени стоки, както и физически проверки на стоките и включва тясното сътрудничество и координация с компетентните органи, които отговарят за правилното прилагане на съответните законодателни изисквания.

Важно е да се подчертае, че митниците ще вдигат стоките само след като съответният компетентен орган е  завършил напълно контрола си и това е било съобщено на митниците чрез установените процедури (напр. разрешения, лицензии, електронна система за обмен на данни между митниците и компетентния орган и т.н.).

Лицензии за внос/износ за определени стоки: на икономическите оператори, включени в доставката на стоки, които подлежат на лицензии за внос/износ или които могат да станат обект на лицензии за внос/износ от датата на оттегляне, следва да бъде напомнено за правните последици, които трябва да бъдат взети предвид, когато ОК стане трета държава. Те трябва да потвърдят, че стоките  отговарят на всички лицензионни задължения, за да се подготвят за евентуални промени в резултат на сценария „без сделка“. Допълнителни подробности относно последиците от оттеглянето в областта на лицензиите за внос/износ за някои стоки могат да се намерят в „Известие до заинтересованите страни относно оттеглянето  на правилата на ОК и правилата на ЕС в областта на лицензиите за внос/износ за определени стоки“, публикувано на 25 януари 2018 г. и в секторните известия/насоки, като „Известие/ до заинтересованите страни - оттегляне на ОК и законодателството на ЕС в областта на износа и вноса на опасни отпадъци“ и „Известие до заинтересованите страни - оттегляне на ОК и законодателството на ЕС в областта на защитените видове на дивата фауна и флора“. Всички подготвени известия/насоки са на разположение на всички официални езици на ЕС, на уебсайта на ЕК , посветен на за готовността по БРЕКЗИТ.. На 19 декември 2018 г.,  Комисията прие предложението за Регламент, на база на който ОК ще бъде добавено  в списъкът на третите държави, обхванати от генерално разрешително на Съюза за износ /ЕС001/, което ще преодолее изискванията за издаване на индивидуални разрешителни, когато се търгува с изделия с двойна употреба.

Правата на интелектуална собственост (IPR): по отношение правата на интелектуална собственост  - правоприлагането от датата на оттегляне, правилата на ЕС за митническото правоприлагане върху правата на интелектуална собственост, и по-специално Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г., няма да се прилагат за ОК. Повече подробности за последиците от оттеглянето, по-специално за подаването и валидността на заявленията за действие на Съюза, могат да бъдат намерени в „Известие/ до заинтересованите страни относно оттеглянето на ОК и правилата на ЕС в областта на митническото правоприлагане на правата на интелектуална собственост“.

По отношение на прекурсорите за наркотици: законодателството на ЕС, определящо правила за мониторинг на търговията между ЕС и трети страни, Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета относно прекурсорите, някои оператори ще трябва да се лицензират/регистрират, а за някои операции при внос/износ ще са необходими разрешения при търговията с ОК.

 

ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., повечето от правните последици от Брекзит ще настъпят на 1 януари 2021 г., т.е. след преходен период от 21 месеца, условията за който са  посочени в проекта на споразумението.
При липса на споразумение за оттегляне няма да има преходен период и правото на ЕС ще спре да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия от 30 март 2019 г.
С цел защита на здравето, безопасността и околната среда с правилата на ЕС се ограничава вноса/износа на някои стоки от/за трети държави – например на живи животни и продукти от животински произход, както и на някои растения и растителни продукти, например дървен опаковъчен материал.
    Вносът/износът на определени стоки, подлежи на специални разрешения или нотификации, например вносът/износът на с радиоактивни материали, отпадъци или някои химикали. След Брекзит стоките, предназначени за Обединеното кралство или идващи от там ще бъдат обект на тези правила на ЕС.
    Правото на Съюза може да предвижда необходимост от предварително издаване на лицензи за внос/износ от държава членка, различна от държавата членка, в която стоките влизат в Европейския съюз или от която го напускат.
Считано от датата на оттеглянето, лицензите за внос/износ, издадени от Обединеното кралство, в качеството му на държава членка на ЕС, въз основа на правото на Съюза, няма да бъдат валидни за пратки към ЕС-27 от трети страни и обратно.
Допълнителна информация, може да откриете в следния документ: забрани и ограничения.

 

За пътуващите
 
     Подготовката за оттеглянето не е само въпрос на ЕС и националните органи, а също и за гражданите.
    При спазване на преходните разпоредби, които могат да се съдържат в споразумението за оттегляне, считано от датата на оттегляне, има следните последици за пътници от Обединеното кралство до ЕС и обратно.
    Докато повечето забрани и ограничения де юре или на практика са от значение преди всичко за бизнеса, то някои от тях са от значение и за пътуващите.

 

Растения и растителни продукти

 

Правото на Съюза забранява въвеждането в Съюза на някои растения, растителни продукти и други обекти, поради техния фитосанитарен риск. Примери за това са лози или цитрусови растения за засаждане, посадъчен материал от картофи или почва. Тези забрани се прилагат също така, когато пътници, растения, растителни продукти и други продукти, придружават пътници.
Считано от датата на оттегляне, тези забрани се прилагат и по отношение на Обединеното кралство.
На засегнатите пътници се препоръчва да поискат, преди да пътуват, точния обхват на тези забрани.

 

            Пратки с храни от животински произход за лична консумация

 

Законодателството на Съюза забранява въвеждането в ЕС на някои продукти от животински произход, когато те са част от личния багаж на пътниците. Това се отнася например за месото и млякото, както и за друге храни, като шунка и сирене, напр. Предвидени са изключения за определени количества, например мляко на прах за кърмачета, детски храни и специални храни или специални преработени храни за домашни любимци, необходими по здравословни причини.
Считано от датата на оттегляне, тези забрани се прилагат и по отношение на Обединеното кралство.
Комисията прие „брошура“, в която се определят подробните правила, както и изключенията, например за медицински цели или за хранене.

Брошура на Съюза относно пратки с продукти от животински произход за лична консумация, които са част от личния багаж на пътниците

 

            Екземпляри от застрашени видове  (CITES)


Правото на Европейския съюз, като общо правило предвижда лицата, пътуващи до ЕС от трети страни да могат да въвеждат екземпляри от застрашени видове (животни или растения), само след предварително разрешение от ръководния орган по CITES в държавата членка по местоназначение. Лицата, които пътуват от ЕС за трета страна биха могли да изнасят (реекспортират) такива екземпляри само на базата на предварително разрешение от ръководния орган по CITES в държавата членка, в която екземплярите се намират. Изискваните за тази цел документи зависят от статуса на въпросните екземпяри (колко стриктно е защитен, което варира в зависимост от различните приложения на регламента) и от естеството и посоката на движение (внос, износ или реекспорт).
В правото на Съюза са предвидени и изключения от изискването за разрешение:
•    „Лично и домашно имущество“: Вносът или износът (реекспорт) на „лично и домашно имущество“ не подлежи на предварително разрешение. Въпреки това, са в сила определени условия по отношение на режима и обстоятелствата във връзка с трансграничното движение на мъртви екземпляри и части или производни от животни или растения, за да бъдат считани за „лично и домашно имущество“. Живите животни или растения не се определят, като такива. Ловните трофеи, като цяло също са обхванати от тези не толкова строги правила, но ловните трофеи от някои защитени екземпляри са предмет на специални правила.
•    Домашни любимци: Лица, пътуващи до и от ЕС със своите домашни любимци, когато принадлежат към видове, посочени в приложенията на регламент (като например повечето папагали и определени видове костенурки и корали) биха могли да кандидатстват за сертификат за лична собсвеност. Такъв сертификат може да бъде получен за законно придобито живо животно, държано за лични, нетърговски цели, в случай, че лицето, което пътува иска да избегне подаването на заявление за предварително разрешение за всяко преминаване на международна граница. За пътувания до и от ЕС, сертификата се издава от ръководния орган по CITES в държавата членка, от която произхожда животното, или ако е с произход от трета държава, от ръководния орган по CITES в държавата членка, в която животното е било въведено за първи път.
Считано от датата на оттегляне, изискването за предоставяне на разрешение се прилага за движението на такива екземпляри между Обединеното Кралство и ЕС.
Сертификатът за лична собственост, издаден от ръководния орган по CITES в Обединеното Кралство, би могъл, считано от датата на оттегляне да не се използва повече за пътуване до или от ЕС със живо животно. По-скоро, считан от датата на оттегляне ще бъдат приемани единствено сертификати, издадени от Обединеното Кралство към датата на оттегляне като страна по Конвенция CITES.
На засегнатите пътници се препоръчва да се свързват с органите на държавата членка по местоназначение (ако това е внос) или където се намира екземпляра (ако това е износ/реекспорт), за да кандидатстват и придобиват необходимите предварителни разрешителни и сертификати.

 

            Инвазивни чужди видове


Правото на Съюза предвижда, че лицата, пътуващи до ЕС могат да въвеждат екземпляри от инвазивни чужди видове, които засягат Съюза, само след предварително разрешение от компетентните органи на държавата членка по местоназначение и в случай, че е приложимо, на транзитно преминаване. Тази забрана се прилага за всички живи екземпляри, както и за всички части, гамети, семена, яйца, пропагули, хибриди, сортове или породи от тези видове, които биха могли да оцелеят и впоследствие да се размножат.
Списъкът на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, е валиден на цялата територия на ЕС с изключение на най-отдалечените региони, които трябва да изготвят списъци, съобразени с обстоятелствата. В допълнение към списъка на ЕС на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, всяка държава членка може да изготви свой собствен национален списък на инвазивните чужди видове, за които се прилагат специфични национални правила.
Считано от датата на оттегляне, правилата, описани по-горе ще станат приложими за движението на такива екземпляри от Обединеното Кралство към ЕС.
Пътуващите следва да потърсят тези национални списъци от компетентните органи на държавите членки по местоназначение или на транзитно преминаване.

 

            Културни ценности


Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета изисква представяне на разрешително за износ при износа на някои движими културни ценности (като напр. мебели на повече от 50 години или книги на повече от 100 години и на стойност, надвишаваща 50,000 евро, печатни карти на възраст над 200 години и със стойност над 15,000 евро). Това изискване се прилага също за физически лица и пътници.
Считано от датата на оттегляне, това задължение се прилага и по отношение на Обединеното кралство.
На засегнатите пътници се препоръчва да се осведомят дали стоките, превозвани в багажа са предмет на изисквания за разрешителни за износ.

 

Информация от други държави членки

Икономическите оператори, чийто превозни средства преминават през Франция на път от/към Обединеното кралство, полезна информация могат да намерят на сайта на френските митници (на франски), както и ограничен обем инфромация и контакти (на английски)

Информация за внос през нидерландските пристанища на (английски, нидерландски и немски) можете да намерите тук

Още информация на Обединеното кралство по повод Берксит можете да видите тук. За повече информация можете да се обърнете и към посолството на Обединеното кралство в България

Още информация от митниците на Нидерландия по повод Брексит можете да видите на следните линкове:

•      GetreadyforBrexit: (NL/EN/DEU)  с полезни инфографики за необходимите стъпки, които трябва да се предприемат (NL/EN/DEU)

•      Customs (EN): https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/customs/brexit/brexit-and-customs/what-does-brexit-mean-for-my-customs-matters/what-does-brexit-mean-for-my-customs-matters

•      Customs (NL): www.douane.nl/brexit

•      Информация за бизнеса (NL): www.brexitloket.nl

•     Фитосанитарен контрол и безопасност (NL): www.nvwa.nl/onderwerpen/brexit

•      CITES (NL): https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/handel-beschermde-planten-en-dieren