Z6_HQ8A1O82K0D080AHLNU98F10V4
Z7_HQ8A1O82K0D080AHLNU98F1G02

Брекзит

В тази категория на официалната интернет страница на Агенция "Митници" гражданите и икономическите оператори могат да намерят информация във връзка с напускането на Великобритания на ЕС.

 

 

ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

 

Ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., повечето от правните последици от Брекзит ще настъпят на 1 януари 2021 г., т.е. след преходен период от 21 месеца, условията за който са  посочени в проекта на споразумението.
При липса на споразумение за оттегляне няма да има преходен период и правото на ЕС ще спре да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия от 30 март 2019 г.
С цел защита на здравето, безопасността и околната среда с правилата на ЕС се ограничава вноса/износа на някои стоки от/за трети държави – например на живи животни и продукти от животински произход, както и на някои растения и растителни продукти, например дървен опаковъчен материал.
    Вносът/износът на определени стоки, подлежи на специални разрешения или нотификации, например вносът/износът на с радиоактивни материали, отпадъци или някои химикали. След Брекзит стоките, предназначени за Обединеното кралство или идващи от там ще бъдат обект на тези правила на ЕС.
    Правото на Съюза може да предвижда необходимост от предварително издаване на лицензи за внос/износ от държава членка, различна от държавата членка, в която стоките влизат в Европейския съюз или от която го напускат.
Считано от датата на оттеглянето, лицензите за внос/износ, издадени от Обединеното кралство, в качеството му на държава членка на ЕС, въз основа на правото на Съюза, няма да бъдат валидни за пратки към ЕС-27 от трети страни и обратно.
Допълнителна информация, може да откриете в следния документ: забрани и ограничения.

 

За пътуващите
 
     Подготовката за оттеглянето не е само въпрос на ЕС и националните органи, а също и за гражданите.
    При спазване на преходните разпоредби, които могат да се съдържат в споразумението за оттегляне, считано от датата на оттегляне, има следните последици за пътници от Обединеното кралство до ЕС и обратно.
    Докато повечето забрани и ограничения де юре или на практика са от значение преди всичко за бизнеса, то някои от тях са от значение и за пътуващите.

 

Растения и растителни продукти

 

Правото на Съюза забранява въвеждането в Съюза на някои растения, растителни продукти и други обекти, поради техния фитосанитарен риск. Примери за това са лози или цитрусови растения за засаждане, посадъчен материал от картофи или почва. Тези забрани се прилагат също така, когато пътници, растения, растителни продукти и други продукти, придружават пътници.
Считано от датата на оттегляне, тези забрани се прилагат и по отношение на Обединеното кралство.
На засегнатите пътници се препоръчва да поискат, преди да пътуват, точния обхват на тези забрани.

 

 Пратки с храни от животински произход за лична консумация

 

Законодателството на Съюза забранява въвеждането в ЕС на някои продукти от животински произход, когато те са част от личния багаж на пътниците. Това се отнася например за месото и млякото, както и за друге храни, като шунка и сирене, напр. Предвидени са изключения за определени количества, например мляко на прах за кърмачета, детски храни и специални храни или специални преработени храни за домашни любимци, необходими по здравословни причини.
Считано от датата на оттегляне, тези забрани се прилагат и по отношение на Обединеното кралство.
Комисията прие „брошура“, в която се определят подробните правила, както и изключенията, например за медицински цели или за хранене.

Брошура на Съюза относно пратки с продукти от животински произход за лична консумация, които са част от личния багаж на пътниците

 

 Екземпляри от застрашени видове  (CITES)


Правото на Европейския съюз, като общо правило предвижда лицата, пътуващи до ЕС от трети страни да могат да въвеждат екземпляри от застрашени видове (животни или растения), само след предварително разрешение от ръководния орган по CITES в държавата членка по местоназначение. Лицата, които пътуват от ЕС за трета страна биха могли да изнасят (реекспортират) такива екземпляри само на базата на предварително разрешение от ръководния орган по CITES в държавата членка, в която екземплярите се намират. Изискваните за тази цел документи зависят от статуса на въпросните екземпяри (колко стриктно е защитен, което варира в зависимост от различните приложения на регламента) и от естеството и посоката на движение (внос, износ или реекспорт).
В правото на Съюза са предвидени и изключения от изискването за разрешение:
•    „Лично и домашно имущество“: Вносът или износът (реекспорт) на „лично и домашно имущество“ не подлежи на предварително разрешение. Въпреки това, са в сила определени условия по отношение на режима и обстоятелствата във връзка с трансграничното движение на мъртви екземпляри и части или производни от животни или растения, за да бъдат считани за „лично и домашно имущество“. Живите животни или растения не се определят, като такива. Ловните трофеи, като цяло също са обхванати от тези не толкова строги правила, но ловните трофеи от някои защитени екземпляри са предмет на специални правила.
•    Домашни любимци: Лица, пътуващи до и от ЕС със своите домашни любимци, когато принадлежат към видове, посочени в приложенията на регламент (като например повечето папагали и определени видове костенурки и корали) биха могли да кандидатстват за сертификат за лична собсвеност. Такъв сертификат може да бъде получен за законно придобито живо животно, държано за лични, нетърговски цели, в случай, че лицето, което пътува иска да избегне подаването на заявление за предварително разрешение за всяко преминаване на международна граница. За пътувания до и от ЕС, сертификата се издава от ръководния орган по CITES в държавата членка, от която произхожда животното, или ако е с произход от трета държава, от ръководния орган по CITES в държавата членка, в която животното е било въведено за първи път.
Считано от датата на оттегляне, изискването за предоставяне на разрешение се прилага за движението на такива екземпляри между Обединеното Кралство и ЕС.
Сертификатът за лична собственост, издаден от ръководния орган по CITES в Обединеното Кралство, би могъл, считано от датата на оттегляне да не се използва повече за пътуване до или от ЕС със живо животно. По-скоро, считан от датата на оттегляне ще бъдат приемани единствено сертификати, издадени от Обединеното Кралство към датата на оттегляне като страна по Конвенция CITES.
На засегнатите пътници се препоръчва да се свързват с органите на държавата членка по местоназначение (ако това е внос) или където се намира екземпляра (ако това е износ/реекспорт), за да кандидатстват и придобиват необходимите предварителни разрешителни и сертификати.

 

Инвазивни чужди видове


Правото на Съюза предвижда, че лицата, пътуващи до ЕС могат да въвеждат екземпляри от инвазивни чужди видове, които засягат Съюза, само след предварително разрешение от компетентните органи на държавата членка по местоназначение и в случай, че е приложимо, на транзитно преминаване. Тази забрана се прилага за всички живи екземпляри, както и за всички части, гамети, семена, яйца, пропагули, хибриди, сортове или породи от тези видове, които биха могли да оцелеят и впоследствие да се размножат.
Списъкът на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, е валиден на цялата територия на ЕС с изключение на най-отдалечените региони, които трябва да изготвят списъци, съобразени с обстоятелствата. В допълнение към списъка на ЕС на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, всяка държава членка може да изготви свой собствен национален списък на инвазивните чужди видове, за които се прилагат специфични национални правила.
Считано от датата на оттегляне, правилата, описани по-горе ще станат приложими за движението на такива екземпляри от Обединеното Кралство към ЕС.
Пътуващите следва да потърсят тези национални списъци от компетентните органи на държавите членки по местоназначение или на транзитно преминаване.

 

 Културни ценности


Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета изисква представяне на разрешително за износ при износа на някои движими културни ценности (като напр. мебели на повече от 50 години или книги на повече от 100 години и на стойност, надвишаваща 50,000 евро, печатни карти на възраст над 200 години и със стойност над 15,000 евро). Това изискване се прилага също за физически лица и пътници.
Считано от датата на оттегляне, това задължение се прилага и по отношение на Обединеното кралство.
На засегнатите пътници се препоръчва да се осведомят дали стоките, превозвани в багажа са предмет на изисквания за разрешителни за износ.

Дата на публикуване: 31.01.2019 14:56
Последна актуализация: 18.11.2022 01:40