Z6_PPGAHG800P72806SP5Q0MB6M77
Z7_PPGAHG800P72806SP5Q0MB6MN6

Справка за мито и митнически код

Как да направя справка за митническия код и ставките на митото?


С мито се облагат стоките, които идват на територията на Европейския съюз (ЕС) от трети страни (нечленки на ЕС).


Ставката (размерът, процентът) на митото зависи от стоката и държавата на произход.


Справка за ставката може да се направи в консултационен модул ТАРИК, като националните мерки (такива като акцизи и ДДС) са интегрирани в Консултационен модул ТАРИК на България.


Ако не разполагате с предварителна информация за кода на стоката (код по стоковата номенклатура), той може да се установи, чрез преглед на Тарифата  в ITMS - Консултационен модул Taric.

 

При натискане на бутона Преглед на номенклатурата се отваря така наречената Тарифа, която е организирана на дървовидно на множество нива (в раздели, които на свой ред са организирани в глави, следвани от четири и повече-цифрови кодове). Кодовете стават все по-детайлни, колкото по-надолу (навътре) в подпозициите на Тарифата се навлиза.

Целта е да се достигне до максимално точно описание на стоката. Всеки път се избира най-точното описание от дадените възможни, а в случай, че такова липсва, се избира опцията Други.


На финала се отваря прозорец със ставки на мито, в който екран се съдържа информация за: митото, нормативната база и допълнителни изисквания при вноса (ако има такива, например разрешителни, сертификати и др.)


Добре е да знаете още:


Митото се начислява върху стойността на стоката, увеличена с разходите свързани с доставката.


Мито не се начислява при определени случаи, например когато стоките попадат в рамките на лимити за лична употреба (пренасяни в багаж  или пристигащи в пратка) .


Мито се начислява винаги, когато получател е юридическо лице, без значение от стойността на стоката.


Дори когато следва да се начисли мито или мито и ДДС, но ставката на мито за дадена стока е 0%, следва да се подаде митническа декларация за внос.

Дата на публикуване: 21.04.2023 14:36
Последна актуализация: 06.03.2024 16:42