Z6_PPGAHG800P3E50600Q1M3D3143
Z7_PPGAHG800P3E50600Q1M3D39E2
Устно деклариране Стоки в личния багаж Парични средства Акцизни стоки Храни Животни Културни ценности Лекарствени продукти Възстановяване на ДДС Вашите права в Шенген АТА-карнет

Устно деклариране

Събиране на вносни мита и данъци от митническите органи при устно деклариране на стоки, въведени на територията на Съюза през митническите пунктове на Република България


Във връзка със събирането на публични държавни вземания от митническите органи при устно деклариране на стоки, в съответствие с чл. 135 от Делегирания регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС (ДР), да се има предвид следното:


Съгласно разпоредбата на чл. 217 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на МКС (РИ), когато митническата декларация за стоки, които подлежат на облагане с вносни мита или други такси, е направена в устна форма, в съответствие с чл. 135 от ДР, митническите органи издават квитанция на съответното лице срещу заплащане на сумата, дължима за мита и други публични вземания. 


Квитанцията по чл. 217 от РИ се издава от митническите органи, в следните случаи: 


1. При прилагане на чл. 135, параграф 1, буква „а“ от ДР, когато се допускат за свободно обращение стоки с нетърговски характер, съдържащи се в личния багаж на пътници, надвишаващи паричните и количествените прагове, посочени в чл. 51а, ал. 2, 4, 6 и 8 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) и стоки с нетърговски характер, съдържащи се в личния багаж на екипажи на транспортните средства, използвани за пътуване от трета страна или територия по чл. 58, ал. 11 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), когато надвишават паричните и количествените прагове, посочени в чл. 51а, ал. 10 от ППЗДДС.


При прилагане на чл. 135, параграф 1, буква „а“ от ДР е предвидена възможност за прилагане на „единна ставка“, регламентирана в Раздел II, буква „г“ от Уводните разпоредби на Комбинираната номенклатура на ЕС (КН на ЕС), съгласно която единната адвалорна митническа ставка от 2,5 % се прилага, при условие че действителната стойност на стоките, предмет на вносното мито, не превишава 700 EUR на пътник.


 В Глава 99 на КН на ЕС за стоките с нетърговски характер, съдържащи се в багажа на пътниците, при условие че стойността на стоките не превишава 700 EUR или равностойността им в друга валута, е създаден национален тарифен код: 9940 03 00, който се прилага освен в случаите когато заинтересованото лице е изявило желание стоките да се класират в съответните кодове по КН и обложени със съответстващите им вносни мита.


2. При прилагане на чл. 135, параграф 1, буква „б“ от ДР, когато се допускат за свободно обращение стоки с търговски характер, съдържащи се в личния багаж на пътници, при условие че стойността им не надвишава 1 000 EUR и нетното им тегло не надвишава 1 000 кг. 


3. При прилагане на чл. 135, параграф 2 от ДР, когато се допускат за свободно обращение стоките, посочени в чл. 136, параграф 1 от ДР, при условие че тези стоки се ползват от освобождаване от вносни мита като върнати стоки, но за тях се дължи данък върху добавената стойност (ДДС) поради неспазване изискването на чл. 58, ал. 1, т. 17 от ЗДДС.


Квитанцията по чл. 217 от РИ не следва да се издава от митническите органи за стоките по чл. 135, параграф 1, букви „в“ и „г“ от ДР, тъй като съгласно чл. 58, ал. 14, точки 16 и 17 от ЗДДС, тези стоки са освободени и от заплащане на ДДС.


Във връзка с чл. 66, ал. 3 от Закона за митниците данните на квитанцията, която се издава от митническите органи при устно деклариране на стоки по чл. 217 от РИ, при събиране на вносните мита и данъци от митническите органи, са утвърдени със Заповед № ЗМФ-153/10.03.2022 г. на министъра на финансите. 


Практически насоки за работа на митническите служители в МИСВ при случаите на прилагане на чл. 135 от ДР за допускане за свободно обращение на стоките в личния багаж на пътника:


1. Въз основа на извършеното устно деклариране за допускане за свободно обращение на стоките от пътника, митническите служители попълват данните за квитанцията в МИСВ, таб „Устно деклариране“, както следва:


    1.1. В Е.Д. 6/8 „Описание на стоките“ въвеждат данни за точното описание на стоките, позволяващо да се извърши тяхното идентифициране и правилно тарифно класиране; 


    1.2. В Е.Д. 6/14 „Код на стоката - код по Комбинираната номенклатура“ въвеждат кода на стоката по КН (8 символа) или код 99 40 03 00, при изразено желание от страна на пътника;


    1.3. В Е.Д. 4/14 „Цена на стоката“ въвеждат данни за стойността на стоката по фактура/фискален бон;


    1.4. В Е.Д. 4/14 „Валута“ избират от номенклатура съответният код на валутата, в която е съставена търговската фактура/касовия бон;


    1.5. В Е.Д. „Държава на произход“ избират от номенклатура държавата на произход на стоката, която е посочена от пътника;


    1.6. В Е.Д. „Мерна единица“ избират от номенклатура съответната мерна единица;


    1.7. В Е.Д. 2/3 „Представени документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни“ въвеждат данни на номерата и датите на предоставените документи: фактури/касови бонове и/или др.;


1.8. В Е.Д. “Основа за изчисляване на вземането” и “Ставка” въвеждат числа до втория знак след десетичната запетая. В Е.Д. “Основа за изчисляване на вземането” въвеждат размера в български левове;


1.9. “Общ размер на дължимите вземания в лв.” и “Сума в лв.” се визуализира автоматично от системата в разпечатката на квитанцията.


2.  Процесът по заплащане на дължимите публични вземания се извършва в Модул “Митническо задължение и управление на обезпечението” (ММЗУО) към МИСВ посредством физически ПОС терминал. Стартира се ръчно от митническия служител през екрана на задължението с бутон „Картово плащане (името на задълженото лице)“.


Общата сума за плащане се визуализира на екран на физическото устройство. ММЗУО обработва трансакцията и извежда екран на митническия служител за успешно плащане на задължението.


3. След заплащане на дължимите вземания по квитанцията за устно деклариране, същата се разпечатва от МИСВ, като разпечатка от системата в два еднообразни екземпляра и след подписването на екземплярите от митническия служител и от пътника:


- се предоставя на пътника първият екземпляр от квитанцията по чл. 217 от РИ;


- в митническото учреждение се запазва вторият екземпляр.


    С тези действия пътникът - длъжник за заплащането на митническото задължение и другите публични вземания се счита за уведомен за техния размер, в съответствие с чл. 102 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на митнически кодекс на Съюза (МКС).


Във връзка с писмо наш рег. №  32-424271/31.12.2021 г. обработените на хартиен носител задължения при устно деклариране след 01.01.2022 г. следва да се въведат в МИСВ, като тип документ “Квитанция при устно деклариране по чл. 217 от РИ” в срок до 5 работни дни след получаване на настоящото писмо. 


При невъзможност за плащане на възникналото митническото задължение и другите публични вземания, стоките се поставят под режим транзит до получаващо митническо учреждение на територията на страната, което митническо учреждение е компетентно за поставяне на стоките под режим допускане за свободно обращение.
 

ЗАПОВЕД № ЗМФ - 153 от 10.03.2022 г. за утвърждаване на образец на квитанция за внос, която се издава от митническите органи при устно деклариране на стоки по чл. 217 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447

 

Заплащане/погасяване

 

Във връзка с въведената в експлоатация от 07.01.2019 г. нова Митническа информационна система за внасяне и модул Митническо задължение към нея, предвид извършени плащания за погасяване на възникнало задължение за вносни мита и други вземания, с оглед идентифициране на извършваните преводи на суми по сметки 7301 на митническите учреждения за заплащане на мита, акциз и ДДС, е необходимо в платежното нареждане за плащане към бюджета задължително да бъде попълнена следната информацията:

 

-името на получателя на превода: Агенция "Митници" ;

 

- в реквизита "Вид плащане" (към сметката на получателя) в платежното нареждане се попълва задължително код 80 80 80;

 

- IBAN сметката на Агенция „Митници“  за приходи на централния бюджет, наредени с преводни нареждания от задължените лица за погасяване на задължения за мита, ДДС и акцизи при внос и свързаните с тях глоби, санкции и наказателни лихви.

 

-видът на валутата – в платежното нареждане се вписва код BGN;

 

-дължимата сума с цифри и думи;

 

в полето „задължено лице“ се вписват : трите имена на физическото лице или наименованието на едноличния търговец, ЕГН или личен номер на чужденец. За юридически лица се попълва ЕИК или БУЛСТАТ. Когато длъжникът е юридическо лице, установено на територията на ЕС, в полето „ЕИК/код по БУЛСТАТ“ се попълва неговият идентификатор;

 

вписват се IBAN сметката на наредителя и BIC на банката;

 

в полето „Наредител“ се вписват :  трите имена на физическото лице или наименованието на едноличния търговец/дружеството платец (вносител); полето се попълва само, ако наредителят е лице, различно от задълженото;

 

в полето „Основание за плащане“ се вписва : MRN  на митническата декларация или номера на съпровождаш документ.

 

При внасяне на сума по сметка на Агенция „Митници“ преди възникване на митническото задължение трябва да се посочи информация, че плащането е авансово. В тези случаи следва да уточните за какви вземания да бъдат използвани внесените суми, например чрез вписване на текст „за погасяване на бъдещи задължения по внос“.

 

Не са задължителни за попълване:

-поле „Вид на документа“;

-поле „Период, за който се плаща“;

-поле „Такси“.

 

Предоставена е възможност за плащане на задълженията по митническото законодателство чрез виртуален ПОС терминал в E-Портала на Агенция „Митници“ и физически ПОС терминали в митническите учреждения.

 

ВАЖНО!

От 01.01.2022 г.: Нови банкови сметки на Агенция „Митници“

 

Дата на публикуване: 08.04.2022 09:38
Последна актуализация: 18.11.2022 01:40