Z6_PPGAHG800PLO60QB6R6E5S0IR7
Z7_PPGAHG800PLO60QB6R6E5S0AS2
Облагане на пратки от трети страни Деклариране пред митница на пратки от трети страни Спряна за митническа проверка пратка от трета страна Данъци и такси при пратки от трети страни Взаимодействие с доставчиците Контрол върху пратки от (за) ЕС и в страната Забрани и ограничения Полезни координати

Взаимодействие с Български пощи ЕАД

От 01.07.2016 г. влиза в сила  Инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници" и „Български пощи" ЕАД при митническото оформяне на международни пощенски пратки. Тази инструкция е във връзка с прилагането от 1 май 2016 г. на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС), Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на МКС и Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от МКС и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 г., за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие.


Деклариране за митнически режим допускане за свободно обращение


За целите на декларирането пред митническите органи "Български пощи" ЕАД е косвен представител на получателя на пратката.

Получателят на пощенска пратка да може да се представлява сам пред митническите органи, но в тези случаи митническото оформяне следва да се извърши с митническа декларация, подадена по електронен път.


 

 

Повече информация за процедурите спрямо пощенски пратки можете да намерите на интернет страницата на Български пощи ЕАД

Дата на публикуване: 12.05.2021 16:56
Последна актуализация: 18.11.2022 01:40