Z6_PPGAHG800PLO60QB6R6E5S0I37
Z7_PPGAHG800PLO60QB6R6E5S0A43
Облагане на пратки от трети страни Деклариране пред митница на пратки от трети страни Спряна за митническа проверка пратка от трета страна Данъци и такси при пратки от трети страни Взаимодействие с доставчиците Контрол върху пратки от (за) ЕС и в страната Забрани и ограничения Полезни координати

Деклариране пред митница

Кои пратки се декларират пред митница?

 

Настоящата информация се отнася само до пратки, идващи от трети страни, извън ЕС.

Настоящата информация се отнася само до пратки с получател физическо лице за лично потребление и не касае внос с цел търговия.

Ако пратката се изпраща без насрещно плащане от физическо лице, то законодателството е класифицира като подарък.

Ако пратката е обект на търговия, например представлява дистанционна продажба/покупка, то за нея важат правилата за Е-търговия.

 

В някои случаи процедурите могат да се различават за пратки, които съдържат стоки със собствена стойност, непревишаваща 150 EUR, и за пратки над 150 EUR

 

!

Възможно е пратки, поръчани чрез платформи, установени на територията на ЕС и/или от търговци от ЕС, да пристигат от трета страна като стока под митнически контрол и да подлежат на процедура по допускане за свободно обращение (внос).

Моля, информирайте се подробно от продавача за статута на стоката и условията на доставка.

 

Как се декларират подаръците от трети страни?

При допускане за свободно обращение и освобождаване за потребление на стоки с нетърговски характер (подаръци), съдържащи се в пратки, изпратени от трета държава от частно лице до друго частно лице, установено на митническата територия на Съюза, чиято собствена стойност е до левовата равностойност на 45 EUR и стоките не са обект на забрани и ограничения, за целите на освобождаването им от вносни мита, ДДС и акциз, се прилагат разпоредбите на чл. 25 от Регламент (EО) № 1186/2009, включително и за количествените ограничения за стоките: тютюневи продукти, алкохол и алкохолни напитки, парфюми и тоалетни води, посочени в чл. 27 от същия регламент, чл. 58, ал. 14, т. 2 от ЗДДС и чл. 21, ал. 1, т. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове.

Пратките са с нетърговски характер, когато кумулативно са изпълнени следните условия:

•   имат случаен характер;

•   съдържат стоки, изключително за лично ползване от получателя или семейството му, които по своето естество или количество не показват търговски интерес;

•   изпращат се от изпращача на получателя без каквото и да е заплащане.

От 01.07.2021 г. освобождаването от ДДС при внос на пратки с нетърговски характер на стойност до 45 EUR, продължава да е приложимо, т.е. пратките с нетърговски характер (подаръци) до 45 EUR, които са освободени от мито, са освободени и от ДДС.

Стоките с нетърговски характер се поставят под митнически режим допускане за свободно обращение с митническа декларация (МД), данните за която се подават по електронен път в съответствие с чл. 66 от Закона за митниците. В Е.Д 1/11 „Допълнителен режим“ на МД следва да се посочи код С08 - „Пратки, изпратени от едно частно лице до друго“.

         В случай, че собствената стойност на стоките с нетърговски характер надвишава 45 EUR, но е до левовата равностойност на 150 EUR и стоките в пратката са различни от алкохолни продукти, парфюми и тоалетни води или тютюн и тютюневи изделия, те отговарят на условията за освобождаване от мито в съответствие с чл. 23 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 и следва да бъдат декларирани в МИСВ с МД по колона Н7 от ДР с код в Е.Д. 1/11 „Допълнителен режим“ – C07, т.е. ще бъдат освободени от мито, но ще подлежат на облагане с ДДС. Когато стоките отговарят на условията за освобождаване от мито, но са предмет на забрани и ограничения, допускането за свободно обръщение се извършва с МД с данни по колона Н1 от Приложение Б от ДР с код в Е.Д. 1/11 „Допълнителен режим“ – C07.

 

Как се декларират пратки, обект на дистанционни продажби?

Прилагането на Пакета за ДДС в областта на електронната търговия на ниво Европейски съюз въвежда мерки за опростяване на събиране и плащане на ДДС чрез:

- Обслужване на едно гише при внос (Import One-Stop Shop или IOSS, предназначен предимно за онлайн платформи и онлайн търговци извън ЕС) или

- Специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос, предназначен за дистанционните продажби на стоки от трети държави или територии за потребление в Европейския съюз (Специален режим).

 

В същото време получателят не губи възможност да се представлява сам пред митническите органи.

 

Получаване/деклариране на пратки, ако онлайн търговецът/платформата е регистриран  по IOSS

 

Пакетът за ДДС в областта на електронната търговия предвижда възможност онлайн платформите или онлайн търговците да събират дължимото ДДС за стоки още в момента на поръчката (считано от 01.07.2021 г.). ДДС ще се начислява в размер с оглед държавата на доставка, заедно с цената на стоката и цената на доставката. Търговецът ще има ангажимент да декларира и заплати събрания ДДС на държавата членка по идентификация (регистрация), която след това го разпределя между държавите членки на получаване на стоките. По този начин гражданите предварително ще имат информация за разходите за доставка и дължимия данък.  

 

 
Пример

Купувач – физическо лице от Република България, който пазарува от регистриран по IOSS онлайн търговец от трета страна, например САЩ Китай и др.), заплаща предварително, при покупката ДДС в размер на 20% на онлайн търговеца/платформата за онлайн търговия. Стоката се доставя до адреса на получателя, като в общия случай той не дължи допълнителни такси, извън предварително обявените от търговеца. Впоследствие платформата/търговецът превежда сумата за ДДС към данъчните органи на съответната държава, в която ще се потребява стоката.

 

!

За да се извърши поръчката и доставката по описания начин, онлайн търговецът/ платформата трябва да са регистрирани за използване на IOSS. Тъй като на този етап регистрацията по IOSS не е задължителна, моля информирайте се предварително дали онлайн търговецът е регистриран и какви са условията му за доставка.

 

 

Получаване/деклариране на пратка, ако онлайн търговецът/платформата НЕ е регистриран по IOSS

 

В случай, че онлайн търговецът или онлайн платформата, на която се помещава той, не работят с IOSS, тогава задължението за митническо оформяне е на получателя на стоката.

Това може да стане чрез:

- подаване лично на митническа декларация по електронен път  или

- упълномощаване на друго лице (например доставчикът) като митнически представител/декларатор.

 

Ако подавате митниническа декларация лично

 

Митническото законодателство на ЕС не ограничава правото на получател на пратка да избере сам да декларира за допускане за свободно обращение стоките, вложени в пратката с митническа декларация, като за улеснение може да използва митническа декларация с намален набор от данни при внос, по колона H7, данните за която се подават по електронен път (чл. 66, параграф 2 от Закона за митниците). 

В този случай получателят е вносител/декларатор и се прилагат всички приложими изисквания на законодателството по отношение на декларатора.

С митническа декларация с намален набор от данни, по колона Н7 могат да бъдат декларирани следните пратки:

- чиято собствена стойност не надвишава 150 EUR

- не са обект на забрани и ограничения  

- не съдържат акцизни стоки

 

! В случай, че собствената стойност на пратката надвишава 150 евро, стоката следва да бъде декларирана със стандартна митническа декларация по колона H1 от Приложение Б на Делегирания регламент

 

За подаване на данните за митническа декларация по електронен път е необходимо деклараторът да притежава:

- EORI номер (информация за това как да получите ЕОRI номер по електронен път и  как да получите ЕОRI номер на гише)

- квалифициран електронен подпис (КЕП) и

- регистрация за подаване на данни по електронен път в Е-Портала на Агенция „Митници“ (информация как се извършва регистрация (от посочения линк изберете Регистрация и се запознайте с документа "Ръководство за външни потребители") и как се заявява достъп)

Допълнителна инфромация за процедурата по регистрация за подаване на данните по електронен път на документи, може да се намери в Е-Портала на Агенция "Митници" - Документи - Актуални документи - Регистрация

 

! Гражданите имат възможност да подадат митническа декларация чрез Е-Портала на Агенция „Митници“, за което не се дължат такси към Агенция „Митници“. Въпреки това регистрацията, подготовката и онлайн подаването на митническата декларация може да ангажира време и да изисква от получателя запознаване с голям обем информация и правилното й прилагане в практическия процес. Подаването на митническата декларация изисква известни дигитални знания и умения, както и познания по митническото законодателство, в това число и за определяне на тарифния код на стоката. Насоки за определянето на тарифния код можете да намерите тук
! Агенция „Митници“ оказва съдействие на гражданите чрез Сървиз Деск, но не може да отмени изцяло декларатора като декларира и подаде декларацията вместо него. Правилното деклариране на данните и подаване на митническата декларация е гаранция за успешното завършване на процедурата по допускане за свободно обращение на пратката.

 

Деклариране/освобождаване на пратка чрез митнически представител

 

Всяко лице може да определи свой митнически представител за извършване на митническото оформяне.

Това представителство може да бъде:

- пряко, когато митническият представител действа от името и за сметка на друго лице (т.е. необходим е EORI номер на получателя, който е и декларатор); или

- косвено, когато митническият представител действа от свое име, но за сметка на друго лице, съгласно чл. 18 от МКС (т.е. не е необходим EORI номер на получателя, вкл. при подаване на митническа декларация Н7).

 

! Митническият представител, който е титуляр на разрешение за отсрочено плащане и използва Специален режим, действа като косвен представител. В случай, че не използва Специалния режим, митническият представител може да действа като пряк или косвен.

 

Освобождаване/деклариране на пратка чрез митнически представител, който използва Специален режим

 

Специалният режим може да се прилага от всички данъчно задължени лица (включително митически представители), но той е предназначен най-вече за доставчиците на пратките – куриери и пощи.

Основното при този режим е, че титулярят на разрешението за отсрочено плащане събира ДДС за пратката от получателя и впоследствие го превежда към Агенция „Митници“. В този случай доставчикът ще действа като косвен представител и ще е декларатор, т.е. не е необходимо получателят да разполага с ЕORI номер.

 

Пример

Ако пратката пристигне с доставчик Х и за нея не е начислено ДДС при поръчката от онлайн търговеца (т.е. не е използвана схемата IOSS), а доставчикът Х е титуляр на разрешение за отсрочено плащане и използва Специалния режим, то той ще декларира пратката пред митница и ще я достави на получателя. При получаването на пратката получателят ще заплати дължимия ДДС на доставчика заедно с начислените от него такси, които представляват цена за извършени услуги. Доставчикът ще заплати събрания ДДС към Агенция „Митници“.

 

Освобождаване/деклариране на пратка чрез митнически представител, който не е титуляр на разрешение за отсрочено плащане

 

В случай, че пратката не се достави по схемата IOSS или по Специалния режим, то формата на митническо представителство се договаря между представителя и клиента.  Макар в този случай да има възможност представителят да е както пряк, така и косвен, в практиката повече се е наложило прякото представителство. При този вид представителство, ще е необходимо пълномощно, документи за пратката и EORI номер на получателя, като митническата декларация ще бъде подадена от негово име и за негова сметка. В този случай получателят ще внесе ДДС по банкова сметка на Агенция „Митници“, след което пратката ще бъде освободена.

 

! Освобождаването на пратка чрез митнически представител е възможно да бъде свързано и с начисляване на такси за услуги от негова страна, размерът на които не се определя и не подлежи на контрол от страна Агенция „Митници“.  След 01.07.2021 г. цената на митническото представителство за пратки до 30 лева може да представлява голям процент от стойността на самите пратки.

 

Освобождаване/деклариране на пратки над 150 ЕUR

 

Пратките, съдържащи стоки със собствена стойност, превишаваща 150 EUR,  за които се дължи освен ДДС и мито, следва да се подаде стандартна митническа декларация по колона Н1 от приложение Б на Делегирания регламент на Комисията (EC) 2015/2446 (ДР)

 

Митническото законодателство на Съюза не ограничава правото на получателите на пощенски или куриерски пратки сами да декларират стоките, вложени в пратки, за допускане за свободно обращение и крайна употреба, като следва да се отчита, че не е предвидена възможност за подаване на данните за митническа декларация за допускане за свободно обращение и крайна употреба на хартиен носител, върху който се полага ръкописен подпис. Ако предпочитате този вариант при освобождаване на пратки повече информация вижте ТУК

 

Получателите на пощенски и куриерски пратки могат да изберат:

 

  • # да бъдат представлявани пред митническите органи от митнически представител по смисъла на чл. 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС).

 

Когато получател на пратката е физическо лице и митническата декларация за допускане за свободно обращение и крайна употреба  за стоките, вложени в пратката предназначена за него, се подава от  косвен или пряк  митнически представител, не е необходимо представляваните физически лица (получателите) да бъдат регистрирани по реда на заповед ЗАМ-1203/32-254379/ 13.09.2017 г. на директора на Агенция ,,Митници" и да притежават квалифициран електронен подпис.

 

Обикновено в случаите на митническо представителство митническият представител събира такса за предоставената от него услуга.

 

Информация за услугата за косвено митническо представителство на Български пощи ЕАД можете да видите на интернет страницата на Български пощи ЕАД -Пощенски услуги/Митническо обслужване

 

В случай, че Вашата пратка се доставя от куриер, моля да се обърнете към него за конкретните условия на митническо представителство.

 

  • # сами  да декларират за допускане за свободно обращение и крайна употреба стоките, вложени в пратки, или

В случаите, когато получателят на пощенска или куриерска пратка се представлява сам пред митническите органи, допускането за свободно обращение и крайна употреба на стоките вложени в пратките се извършва със стандартна митническа декларация, данните за която се подават по електронен път, в съответствие с чл. 6 от МКС  и чл. 66, параграф 2 от Закона за митниците.

 

За да подадат сами данните за стандартна митническа декларация по електронен път, получателите на пратки, независимо дали са физически лица или икономически оператори е необходимо да имат:

 

  • < EORI регистрация (за идентификация на икономически оператори и други лица при взаимодействията им с митническите органи),
  • < електронен подпис и
  • < регистрация за подаване на данни по електронен път.

 

Преди да се пристъпи към тази регистрация, задължително условие е наличието на валиден, квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 

Пълно описание на стъпките за регистрация за подаване на данните по електронен път на митнически и/или акцизни документи, може да се намери на електронната страница на Агенция „Митници", раздел „Електронни митници", част „Информационни системи", Актуални документи/Документи регистрация/Заповед № ЗАМ-1203/32-254379/13.09.2017 г. на директора на Агенция ,,Митници" (oбн. ДВ, брой 77 от 26.09.2017 г.)/Указания за регистрация в Системата за управление на идентификацията и достъпа  до информационните системи на Агенция ,,Митници" (BCA IAM), Ръководство за външни потребители и Инструкция за подписване на заявление за регистрация. В Заповед № ЗАМ-1203/32-254379/13.09.2017 г. е предвиден  преходен период от 02.10.2017 г. до 31.01.2018 г., в който икономическите оператори ще могат да използват съществуващите към момента регистрации за електронен обмен на информация с Агенция „Митници". Какви стъпки трябва да предприемете в контекста на освобождаване на стоки в пощенска пратка вижте ТУК

 

Физическите лица и икономическите оператори, които имат регистрация в BCA IAM могат да подадат данните за стандартната митническа декларация чрез директен обмен на съобщения между информационните системи на Агенция „Митници" и информационната система на лицето чрез предварително изградена връзка от тип „система-система" (приложимо предимно за икономически оператори) или чрез въвеждане на изискваната информация чрез уеб интерфейса на е-портала на Агенция „Митници". Използването на  уеб интерфейса на е-портал е приложимо предимно за физически лица, както и за икономическите оператори, които не разполагат с предварително изградена връзка от тип „система-система".

 

! Получателите на пощенски и куриерски пратки, които са избрали сами да попълнят и подадат митническа декларация, трябва да имат предвид и че при попълване на декларацията ще трябва да впишат поредица от данни за пратката и сделката, включително митническия код на стоката и други. При неправилно попълнена и подадена митническа декларация процесът по освобождаване на пратката не може да продължи преди отстраняване на грешките от страна на подателя.

 

 

Информация за това Какво трябва да знаем, за да се представляваме сами пред митническите органи при освобождаване на пощенски и куриерски пратки вижте тук

 

 

 

Дата на публикуване: 12.05.2021 16:53
Последна актуализация: 05.12.2022 12:56