Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGA73
Z7_PPGAHG80014N30QLJOV0112JJ4

Анкети

Дата на публикуване: 11.09.2019 10:11
Последна актуализация: 18.11.2022 01:40
Z7_PPGAHG80090170QDRUBSPCUIJ7

 АНКЕТНА КАРТА за проучване мнението на потребителите относно административното обслужване
 Анкетна карта - превенция на корупцията в областта на обществените поръчки