Анкети

 АНКЕТНА КАРТА за проучване мнението на потребителите относно административното обслужване
 Анкетна карта - превенция на корупцията в областта на обществените поръчки