Приложение № 1 Към чл. 21, ал. 1, т. 2
Анкети > Анкетна карта - проучване мнението на потребителите относно административното обслужване
АНКЕТАТА Е АНОНИМНА

АНКЕТНА КАРТА за проучване мнението на потребителите относно административното обслужване
А. Използване на услуги - Досега използвали ли сте услугите на Агенция „Митници”?
Б. Качество на предоставената информация
 
СЪГЛАСЕН СЪМ
НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН
НЕ ЗНАМ
Лесно ли се намира информация за услугите, извършвани от Агенция "Митници"?
Лесно ли се намира информация за начина на достъп до услугите?
В. Предоставената информация /информационно табло,табели, интернет, формуляри за заявления/ е:
 
СЪГЛАСЕН СЪМ
НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН
НЕ ЗНАМ
Ясна
Точна
Пълна
Г. Отношение на служителите към клиента
 
ДА
НЕ
Служителите се държат любезно с клиентите
Компетентност на служителите
Д. Обстановка, в която се предоставят услугите
 
СЪГЛАСЕН СЪМ
НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН
НЕ ЗНАМ
Достъпът до сградата е лесен
Ориентирането в сградата е лесно
Е. Приоритети за подобряване - Кой аспект от обслужването смятате, че най – много се нуждае от подобрение?
Предложения и препоръки
 
 Покажи всички анкети