Анкети > Анкетна карта - превенция на корупцията в областта на обществените поръчки

АНКЕТНА КАРТА за проучване мнението на потребителите относно идентифициране и елиминиране на причините за зараждане на корупционни практики и нарушения в процеса на възлагане и изпълнение на обществени поръчки
Секция 1
1. Структура на Агенция „Митници“, която организира възлагането на поръчката:
Моля, попълнете в полето за коментар
2. Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Моля, попълнете в полето за коментар
3. Моля, посочете качеството си в процес, свързан с обществените поръчки:
3.5. Друго качество, моля пояснете:
4. Откъде научихте за откриване на процедурата?
4.4. По друг начин – моля посочете източника:
5. Разпознавате ли някой от долупосочените белези, даващи индикации за корупционни практики или нарушения на принципите и нормативно регламентираните правила при възлагането на обществената поръчка?
 
Да
Не
Не мога да преценя
5.1. Обектът на поръчката и техническите спецификации са формулирани неясно, неточно или неразбираемо
5.2. Посочени си характеристики на продукта или услугата, които нямат никакво отношение към обекта
5.3. Поставени са изисквания към техническите възможности и квалификация, които изключват част от потенциалните участници
5.4. Публичните заседания на комисията не са своевременно и надлежно огласени
5.5. Решението на възложителя за класиране и определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата не е навременно огласено или не е сведено до знанието на участниците по надлежния ред
5.6. Договорът за възлагането на обществената поръчка не съответства на утвърдения от възложителя проект и/или не отразява всички предложения от офертата на участника
5.7. Разпознавате ли други белези, освен посочените по-горе, даващи индикации за корупционни практики или нарушения на принципите и нормативно регламентираните правила при възлагането на обществената поръчка
Ако отговорът е „да“, моля конкретизирайте:
6. Моля, съобщете информация/данни, свързани с процеса по възлагане па обществени поръчки, които уронват престижа на Агенция „Митници“ и нейните служители (ако имате такива):
Моля, попълнете в полето за коментар
7. Моля, съобщете информация/данни, свързани с пазарните консултации (ако разполагате с такава информация):
Моля, попълнете в полето за коментар
8. Моля, в свободен текст направете своите препоръки, предложения, мерки за противодействие на корупция (ако имате такива):
Моля, попълнете в полето за коментар
За обратна връзка с Агенция „Митници“
Попълнил анкетната карта (по желание): Име: Длъжност : Фирма (наименование): Булстат (ЕИК) Контакт, телефон:
 
 Покажи всички анкети