Публикувани са КН 2022 г. и корелационни таблици ХС 2022/ХС 2017 и ХС 2017/ХС 2022

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1832 на Комисията от 12.10.2021 г. за изменение на приложение 1 към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа бе приета Комбинираната номенклатура на ЕС за 2022 г. Първоначално, регламента бе публикуван в ОВ, серия L, брой 385 от 29.10.2021 г, но впоследствие, поради допуснати редица технически грешки при неговото отпечатване, се публикува окончателната, коригирана версия в ОВ, серия L, брой 414 от 19.11.2021 г., която е достъпна на интернет страницата на Агенция „Митници“.

Публикувани са Комбинирана номенклатура за 2022 г. (КН 2022 г.), както и корелационни таблици ХС 2022/ХС 2017 и ХС 2017/ХС 2022. Промените в КН 2022 г. отразяват и доразвиват на съюзно ниво промените по седмия ревизионен цикъл на Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (ХС), и влизат в сила от 01.01.2022 г. В КН 2022 г. има над 900 промени, които засягат редица раздели и глави на номенклатурата. Най-голям е делът на промените в областта на селскостопанските стоки, следвани от секторите химия, машини и апарати, дървен материал, неблагородни метали, транспорт и текстил. В някои от секторите промените са значителни и водят до създаването на нови позиции и забележки (например нова позиция 2404 и нова забележка 7 към глава 85), преструктуриране на съществуващи позиции (например позиции 6201 и 6202), както и да преструктуриране на цели глави (Глава 88).

При прилагане на КН за 2022 г., основаваща се на ХС 2022, могат да се взимат предвид корелационните таблици ХС 2022/ХС 2017 и ХС 2017/ХС 2022, разработени от Световната митническа организация.

Във връзка със задължителното посочване на код на стоката в ЕД 5/1 в някои от разрешенията в Системата за управление на митническите решения, съгласно изискванията за данните по Приложение А от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 (ДР), тези за които има промяна в кода на стоката, предвид КН 2022 г., ще бъдат преразгледани на основание чл. 15, параграф 1, буква а) от ДР и изменени на основание чл. 23, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

Повече информация можете да видите в Информация за бизнеса – Митническа дейност – Номенклатури и тарифно класиране.