Митническо законодателство

Съюзно законодателство

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 952/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (преработен текст)

 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза

 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/341 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446

 

Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 година за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

 

Насоки/ръководства

Наръчник транзит - NCTS


Наръчник транзит

 

Наръчник транзит - кодифицирана версия (на Английски език)

 

 

В случай, че не намирате търсения документ проверите на портала на Официалния вестник на ЕС EUR-Lex

 

Национално законодателство

Закони

Закон за митниците

Закон за безмитната търговия

 

Подзаконови нормативни актове

НАРЕДБА № 14 за митническо оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете на техния персонал

 

Постановление № 75 на МС oт 6.04.2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия)

 

Споразумения с други държавни органи

 

Споразумение за сътрудничество между Министерство на културата и Агенция "Митници"

 

Насоки/ръководства

 

Заповеди на министъра на финансите и на директора на Агенция "Митници"

Заповед № ЗАМ -1758 от 27 декември 2018 г. (ДВ, бр. 2 от 2019 г.) и Приложение,  на основание чл. 66б, ал. 1 от Закона за митниците

Заповед № ЗАМ - 1437 на директора на Агенция "Митници" за изменение на Приложение към т.1 на Заповед №ЗАМ-1758, публикувана в ДВ, бр.84 от 29.09.2020 г.

Заповед № ЗАМ – 1212 от 25 август 2021 г. (ДВ, бр.72 от 2021 г.) на директора на Агенция „Митници“ за изменение на Приложение към т.1 на Заповед №ЗАМ-1758 от 27.12.2018 г. (ДВ, бр 2 от 2019 г.), изменена със Заповед № ЗАМ – 1437 от 23.09.2020 г. (ДВ, бр.84 от 2020 г.)

 

Заповед ЗАМ – 1759 от 27 декември 2018 г. (ДВ, бр. 2 от 2019 г.) за изменение на  Заповед № ЗАМ-1125 от 4.11.2016 г. на директора на Агенция „Митници“ (ДВ, бр. 94 от 2016 г.), изменена със Заповед № ЗАМ-1154 от 21.08. 2018 г. на директора на Агенция „Митници“ (ДВ, бр. 74 от 2018 г.) на основание чл. 66а, ал. 1 от Закона за митниците, изменена със Заповед № ЗАМ-1295/32-232878 от 9 август 2019 г. (ДВ, бр. 65 от 16.08.2019 г.)

 

Заповед № ЗМФ-30 от 14.01.2020 г. за утвърждаване на списък на стоки с висок риск за финансовите интереси на Европейския съюз, за които се извършва засилен митнически контрол

 

Заповед на МОСВ (РД-1040/16.11.2021) и на МФ (ЗМФ-1097/22.11.2021) на основание чл.100, ал.1 от Закона за управление на отпадъците и Заповед на МОСВ (РД-1071/30.11.2021) и на МФ (ЗМФ-1140/30.11.2021) за  нейното допълнение