Z6_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030K41
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030KD6
Митническо законодателство Акцизно законодателство Други нормативни актове Проекти на нормативни актове

Акцизно законодателство

Съюзно законодателство

ДИРЕКТИВА 92/83 ЕИО НА СЪВЕТА от 19 октомври 1992 година за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки;

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/1151 на Съвета от 29 юли 2020 година за изменение на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки

ДИРЕКТИВА 92/84/EИО НА СЪВЕТА от 19 октомври 1992 година относно сближаването на акцизните ставки на алкохола и алкохолните напитки;

ДИРЕКТИВА 95/60/EО НА СЪВЕТА от 27 ноември 1995 година относно фискалното маркиране на газьол и керосин;

ДИРЕКТИВА 2003/96/EО НА СЪВЕТА от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията;

ДИРЕКТИВА 2008/118/ЕО НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акцизи за отмяна на Директива 92/12/ЕИО;

ДИРЕКТИВА 2011/64/ЕС НА СЪВЕТА от 21 юни 2011 година относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн;

ДИРЕКТИВА (EС) 2020/262 на Съвета от 19 декември 2019 година за определяне на общия режим на облагане с акциз (преработен текст)

Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636 на Комисията от 5 юли 2022 година за допълнение на Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета чрез установяване на структурата и съдържанието на документите, които се разменят в контекста на движението на акцизни стоки, и за определяне на праг за загубите, дължащи се на естеството на стоките– публикуван в Официален вестник на Европейския съюз L 247/2/23.09.2022 г.

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/289 НА КОМИСИЯТА от 12 януари 2024 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/323 по отношение на данните, необходими за документите за административна взаимопомощ във връзка с движенията на предназначени за износ акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/296 НА КОМИСИЯТА от 9 ноември 2023 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636 по отношение на съобщенията относно акцизните стоки, изнасяни под режим отложено плащане на акциз

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/355 НА КОМИСИЯТА от 23 януари 2024 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2266 по отношение на позоваването на удостоверенията и самостоятелните удостоверения за независимите малки производители на алкохолни напитки в административните документи

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 389/2012 НА СЪВЕТА от 2 май 2012 година относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕO) № 2073/2004;

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/774 на Съвета от 10 май 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2012 относно административното сътрудничество в областта на акцизите, във връзка със съдържанието на електронните регистри – публикуван в Официален вестник на Европейския съюз L 167/1/12.5.2021 г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/261 на Съвета от 19 декември 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2012 относно административното сътрудничество в областта на акцизите, във връзка със съдържанието на електронните регистри – публикуван в Официален вестник на Европейския съюз L 58/1/ 27.2.2020 г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 684/2009 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2009 година за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2236 НА КОМИСИЯТА от 5 декември 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3199/93 относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз;

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3649/92 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 1992 година относно опростения придружаващ документ за вътреобщностно движение на стоки, подлежащи на облагане с акциз, които са освободени за потребление в държавата-членка на изпращане;

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 31/96 НА КОМИСИЯТА от 10 януари 1996 година относно удостоверението за освобождаване от акциз;

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 612/2013 НА КОМИСИЯТА от 25 юни 2013 година относно работата на регистъра на икономическите оператори и данъчните складове и свързаните с тях статистически данни и докладване в съответствие с Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета относно административното сътрудничество в областта на акцизите.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/261 на Съвета от 19 декември 2019 година за изменение на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 389/2012 относно административното сътрудничество в областта на акцизите, във връзка със съдържанието на електронните регистри

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2263 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/323 по отношение на кода за удостоверението за независимите малки производители на алкохолни напитки

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2264 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2021 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3649/92  по отношение на обяснителните бележки към опростения придружителен документ за получилите удостоверение независими малки производители на алкохолни напитки и за независимите малки производители на алкохолни напитки със самостоятелно издадено удостоверение

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2265 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 684/2009 по отношение на идентификацията в електронния административен документ на получилите удостоверение независими малки производители на алкохолни напитки и на независимите малки производители на алкохолни напитки със самостоятелно издадено удостоверение

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2266 на Комисията от 17 декември 2021 година за установяване на правила за прилагане на Директива 92/83/ЕИО на Съвета по отношение на издаването на удостоверения и самостоятелни удостоверения за независимите малки производители на алкохолни напитки за целите на акцизите.

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2266 на Комисията от 17 декември 2021 година за установяване на правила за прилагане на Директива 92/83/ЕИО на Съвета по отношение на издаването на удостоверения и самостоятелни удостоверения за независимите малки производители на алкохолни напитки за целите на акцизите (Официален вестник на Европейския съюз L 455 от 20 декември 2021 г.).

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/74 НА КОМИСИЯТА от 25 ноември 2016 година за определяне на общ фискален маркер за газьол и керосин;

РЕШЕНИЕ № 1152/2003/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 юни 2003 година за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки.

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/263 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2020 година за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст)

 

В случай, че не намирате търсения документ проверите на портала на Официалния вестник на ЕС EUR-Lex

 

Национално законодателство

 

Кодекси

 

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс -  в сила от 01.01.2024 г.

 

Административнопроцесуален кодекс - в сила от 08.12.2023 г.

 

Закони

 

Закон за акцизите и данъчните складове - в сила от 06.02.2024 г.

 

Закона за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили - обн. в ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 07.01.2019 г.


Правилници


Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове - изм. и доп., бр. 59 от 12.07.2024 г. 

 

Наредби

Наредба № H-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки – редакция към ДВ.бр.53 от 12.06.2020 г., в сила от 12.06.2020 г.


Наредба № Н-7 от 19.09.2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове - редакция към ДВ, бр. 53 от 12.06.2020 г.; в сила от 12.06.2020 г.


Наредба № 7 от 02.09.2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки – обн. в ДВ, бр. 72 от 14.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 35 от 30.04.2019 г.


Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия - обн. в ДВ, бр. 71 от 13.08.2004 г.; в сила от 01.01.2005 г.; изм. и доп., бр. 46 от 11 юни 2019 г.

 

Наредба № 3 от 18.04.2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки - обн. в ДВ, бр. 37 от 05.05.2006 г.; в сила от 01.07.2006 г., изм. и доп., бр.43 от 31.05.2019 г.


Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки - обн. в ДВ, бр. 54 от 04.07.2006 г.; в сила от 01.07.2006 г.; изм. и доп., бр. 2 от 04.01.2019 г., в сила от 07.01.2019 г.


Наредба № 4 от 28.06.2006 г. за нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки - обн. в ДВ, бр. 57 от 14.07.2006 г., в сила от 01.07.2006 г.


Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал - обн. в ДВ, бр. 82 от 10.10.2006 г. влиза в сила от датата на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм. и доп., бр. 34 от 03.05.2016 г.

 

Заповеди и други нормативни актове в областта на акцизите


Инструкция за взаимодействие и обмен на информация между Агенция „Митници“ и Националната агенция за приходите


Инструкция за реда и начина за обмен на информация между Министерство на земеделието и храните и Агенция „Митници“ във връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“.

 

Заповеди за утвърждаване на нов образец на бандерола и за удължаване на срока за реализация акцизни стоки, предназначени за реализация на вътрешния пазар, включително:

 

 

Заповед № ЗМФ-31/13.01.2023 г. за удължаване на срока за реализация на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-859 от 18.09.2017 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2017 г., отм., бр. 79 от 2021 г.)

 

 

Заповед № ЗМФ-1499/23.12.2022 г. за удължаване на срока на реализация на тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-26 от 10.01.2019 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2019 г., доп., бр. 35 от 2019 г., отм., бр. 79 от 2021 г., обн. в ДВ бр.104 от 2022 г.)

 

Заповед № ЗМФ-1178/09.12.2021 г. на министъра на финансите за изменение на Заповед № ЗМФ-782 от 14.09.2021 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар ( ДВ, бр.105 от 2021 г.)

 

Заповед № ЗМФ-865/30.09.2021г. за изменение на Заповед № ЗМФ-781/14.09.2021г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилираните алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар (ДВ, бр. 79 от 2021 г.)

 

Заповед № ЗМФ-864/30.09.2021г. за изменение на Заповед № ЗМФ-780/14.09.2021г. за утвърждаване на нов образец на бандерол “DUTY FREE” за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия (обн., ДВ, бр. 79 от 2021г.)

 

Заповед № ЗМФ-817 от 24.09.2021 г. на министъра на финансите за определяне на единична цена за бутилирани алкохолни напитки, по образци, утвърдени със Заповеди №№ ЗМФ-780 и ЗМФ-781 от 14.09.2021 г.

 

Заповед № ЗМФ-816 от 24.09.2021 г. на министъра на финансите за определяне на единична цена на бандерол за тютюневи изделия по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-782 от 14.09.2021 г. на министъра на финансите

 

Заповед № ЗМФ-782 от 14.09.2021 г. на министъра на финансите за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар


Заповед № ЗМФ-858 от 18.09.2017 г. за утвърждаване на нов образец на бандерола за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар


Заповед № ЗМФ-859 от 18.09.2017 г. на министъра на финансите за утвърждаване на нов образец на бандерола за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар


Заповед № ЗМФ-860 от 18.09.2017 г. на министъра на финансите за утвърждаване на нов образец на бандерол „DUTY FREE“ за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, превишаващо 15 % vol, предназначени за продажба в търговските обекти , лицензирани за безмитна търговия


Заповед ЗМФ-919 от 12.10.2018 г. на министъра на финансите за удължаване на срока за реализация на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар


Заповед № ЗМФ-920 от 12.10.2018 г. на министъра на финансите за удължаване на срока за реализация на тютюневи изделия – цигари, пури и пурети и тютюн за пушене (за лула и цигари), предназначени за реализация на вътрешния пазар

 

Заповед № ЗМФ-1085 от 04.12.2019 г. на министъра на финансите за удължаване на срока за реализация на тютюневи изделия – пури и пурети и тютюн за лула, предназначени за реализация на вътрешния пазар.


Заповед № ЗАМ-248 от 29.03.2013 г. за утвърждаване на Единен формат за подаване в електронна форма данни от акцизен данъчен документ, документ за удостоверяване на предназначението на акцизните стоки, акцизна декларация, рекапитулативна декларация и дневник на складовата наличност  (Функционалната спецификация е налична на е-портала на Агенция „Митници“)

 

Заповед № ЗАМ-770/32-154615 от 07.08.2015 г. за утвърждаване на изискванията и формата за подаване по електронен път на данни от исканията, уведомленията, исканията за бандероли, описа за връщани бандероли, отчетите за получените бандероли по ЗАДС и ППЗАДС, искането и уведомленията по чл. 12 от ЗАДС за извършване на дейности с отпадъци от тютюн, исканията за възстановяване на акциз, уведомлението за извършване на операциите по чл. 65, ал. 5, т. 2 и т. 3 от ЗАДС, както и уведомлението по чл. 6, ал. 6 и уведомлението по чл. 53, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки (Функционалната спецификация е налична на е-портала на Агенция „Митници“)

 

Указание с рег. № 32-225988/03.08.2018 г. за определяне на данъчната основа за облагане с акциз на бира, включително ароматизирана бира

 

Указание с рег. № 32-350042/12.12.2017 г. относно процедура, свързана с регистрационните режими по ЗАДС с цел намаляване на административната тежест

 

Заповед № ЗАМ-1077/32-246395 от 30.07.2021 г. относно компетентностите и териториалния обхват на учрежденията при облагането с акциз и контрола върху производството, складирането, движението и обезпечаването на акцизните стоки

 

 

Важно !  

Информация във връзка с прилагане на Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ЗКПОМОДРДПУ)

 

Информация към заявителите за ползване на квота по приложение XXXII от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014

 

Заповед на директора на Агенция "Митници" ЗАМ-201/32-52550/08.02.2023 във връзка с прилагането на Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна и Приложение 2 – Заявление за квоти по образец 1,  Приложение 3 – Публичен регистър, както и Заповед на директора на АМ ЗАМ-363/27.02.2023

 

ЗМФ-95/02.02.2023 г. на основание чл. 3, ал. 5 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна в едно с декларации: 

Декларация по чл.3, ал.1

Декларация по чл.3, ал.2

Декларация по чл.3, ал.3

 

Решение №100 от 2.02.2023 г. на Министерски съвет 

Решение №969 от 2.12.2022 г. на Министерски съвет

 

Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ЗКПОМОДРДПУ) е публикуван в секция Митническо законодателство

 

Регламент 833/2014  от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

 

 

Дата на публикуване: 03.10.2018 14:47
Последна актуализация: 12.07.2024 16:42