Други нормативни актове

Валутно законодателство

 

Регламент (ЕО) 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността

 

Валутен закон

 

НАРЕДБА № Н-1 от 01.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон

 

Регистри водени от Агенция "Митници"

 

Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“

 

Защита на интелектуалната собственост

Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета


Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2013 на Комисията от 4 декември 2013 година за установяване на формулярите, предвидени в Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/582 НА КОМИСИЯТА от 12 април 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2013 на Комисията за установяване на формулярите, предвидени в Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи


ЗАКОН за патентите и регистрацията на полезните модели


ЗАКОН за марките и географските означения


ЗАКОН за авторското право и сродните му права


ЗАКОН за промишления дизайн

 

Вътрешни правила за Агенция "Митници"

 

Вътрешни правила за приемане и изпращане на документи и съобщения от Агенция „Митници“ чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“

Правила за управление на съдържанието на официалната интернет страница на Агенция "Митници"