Z6_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030KK0
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030KD5
Други нормативни актове

Валутно законодателство

 

Регламент (ЕО) 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността

 

Валутен закон

 

НАРЕДБА № Н-1 от 01.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон

 

Тарифа на таксите

 

Тарифа за таксите, които се събират от Агенция "Митници" по чл. 12 от Закона за митниците

 

Други закони, относими към дейността на Агенция "Митници"

 

Закон за пощенските услуги (посл.изм.15.07.2019 г)

 

Закон за културното наследство (посл.изм.06.08.2019 г)

 

Регистри водени от Агенция "Митници"

 

Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“

 

Защита на интелектуалната собственост

Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета


Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2013 на Комисията от 4 декември 2013 година за установяване на формулярите, предвидени в Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/582 НА КОМИСИЯТА от 12 април 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2013 на Комисията за установяване на формулярите, предвидени в Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1209 НА КОМИСИЯТА от 13 август 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2013 за установяване на формулярите, предвидени в Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2035 НА КОМИСИЯТА от 7 декември 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2013 по отношение на формуляра за заявлението за намеса по Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел въвеждане на възможността за искане на намеса в Северна Ирландия


ЗАКОН за патентите и регистрацията на полезните модели


ЗАКОН за марките и географските означения


ЗАКОН за авторското право и сродните му права


ЗАКОН за промишления дизайн

 

Вътрешни правила за Агенция "Митници"

 

Вътрешни правила за приемане и изпращане на документи и съобщения от Агенция „Митници“ чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“

 

Правила за управление на съдържанието на официалната интернет страница на Агенция "Митници"

 

Правила за организация на работата с предложенията и сигналите в Агенция "Митници"

 

Други документи

 

Решение № ЕО-2/2022 г. на министъра на околната среда и водите за проект на "Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за ГКПП "Златарево" с местоположение имот с идентификатор 22143.11.29 по КККР на с. Долна Крушица, община Петрич, област Благоевград" (20.10.2022)

 

Инвестиционно предложение за Реконструкция и модернизация на "ГКПП-Калотина"-Етап 2 (02.08.2022)

 

Уведомление за инвестиционно предложение от Агенция „Митници“ до РИОСВ – Благоевград относно изграждане на съоръжения за ново водоснабдяване на МП Логодаж (32-133661/26.04.2021 г.), публикувано на 26.04.2021 г.

 

Решение на РИОСВ - Благоевград № БД-ЕО-19/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

 

Инвестиционно предложение за цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП „Станке Лисичково“ (МП Логодаж)  (02.02.2022 г.)

 

Решение N2 - П / 2022 на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологична оценка за "Проект на ПУП - изменение на ПРЗ за ГКПП "Станке Лисичково" с местоположение имот с идентификатор 37263.11.85, местността "Митницата" по КК на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград" (04.04.2022)

 

 

 


Дата на публикуване: 03.10.2018 14:47
Последна актуализация: 15.05.2023 19:09