Z6_HQ8A1O82KORV80QC7UVVH728U6
Z7_PPGAHG8009KI40QHSUDNO75V13
Z7_HQ8A1O82KORV80QC7UVVH724S5

Bank accounts

последна актуализация на 02.10.2023 г.

От 01.01.2022 г. Агенция „Митници“ откри две нови единни сметки за плащания на публични задължения в БНБ – една сметка за плащания на задължения по митническото законодателство, глоби и санкции и една сметка за плащания на задължения по акцизното законодателство. 

За извършването на преводи към сметките на Агенция „Митници“ се прилага  „Платежно нареждане/вносна бележка за  плащане от/към бюджета“  по образец съгласно Приложение № 1 , към Указание на Министерство на финансите и Българска народна банка -  ДДС № 03/03.05.2023 г. ( БНБ-51681/04.05.2023 г.)

Реквизитът за идентификация на задълженото лице – „ЕИК/код по БУЛСТАТ”, „ЕГН на задълженото лице” и „ЛНЧ на задълженото лице”, е задължителен за попълване.

СЧИТАНО ОТ 01.10.2023 Г. ОТПАДА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА  РЕКВИЗИТА "ВИД ПЛАЩАНЕ" (КЪМ СМЕТКАТА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ)!!!

В реквизита "Получател" се попълва:  Агенция "Митници"

 Вижте актуалния списък на сметките от 01.01.2022 г.  тук:

 

СМЕТКИ НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" за приходи от мита, ДДС и акциз при внос, глоби, санкции и наказателни лихви, акциз при сделки в страната и свързаните с него наказателни лихви

 

Списък на набирателните сметки на митническите учреждения - Агенция "Митници" (в лева)

 

По набирателните сметки постъпват:
- Гаранции за участие в процедури по ЗОП; 
- Гаранции за изпълнение по сключени договори; 
- Депозити за обезпечение, съгласно чл. 77 от ЗДСл;
- Обезпечения (гаранции) по режим транзит;
- Обезпечения (гаранции) по режим „Отложено плащане на акциз“;
- Депозити/Обезпечения по митнически режими, включително специални режими, различни от транзит;
- Депозити за участие в търгове;
- Депозити относно глоби по НП;
- Такси по Тарифа по чл.12 от Закона за митниците;
- Парични гаранции по досъдебни производства;
- Пътни такси.
 

Предоставя се възможност за плащане на задължения по митническо и акцизно законодателство чрез виртуален ПОС терминал в E-Портала на Агенция „Митници“. Опцията е достъпна за регистрирани потребители.

Могат да се извършват разплащания с

 

би карт лого visa

     

Вижте повече за:

Проект за цялостна електронна обработка на митническите и акцизните плащания

 

Как да се попълни платежното нареждане, за да се идентифицират извършените преводи, вижте в

Информация за бизнеса/ Митническа дейност / Митническо задължение - Заплащане/погасяване
 

 

 

Publish date: 23.06.2016 18:16
Last updated: 18.11.2022 01:38