Z6_HQ8A1O82K0M5C0QGHS22371CE2
Z7_HQ8A1O82K0M5C0QGHS22371C52

Оперативна програма "Добро управление"

Оперативна програма "Добро управление"(ОПДУ)  е основният инструмент на Република България за реализиране на административната и съдебната реформа, включително въвеждането на електронното управление. Оперативна програма "Добро управление" е разработена в партньорство между всички заинтересовани страни от администрацията, съдебната система и гражданския сектор. Агенция "Митници" е бенефициент по проекти по ОПДУ. Повече информация за програмата можете да намерите в Единния информационен портал "Структурни фондове на ЕС".

           

         

 

Проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници" за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)"

 

Срок за изпълнение: от 01.05.2016 г. до 31.12.2019 г.

 

Административен договор № BG05SFOP001-1.002-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05SFOP001-1.002 „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г."

Цели на проекта:

  • хармонизиране на процесите и информационните системи на АМ, в съответствие с изискванията на нациналното и ЕС законодателство, интеграция с централни и европейски компоненти и системи;
  • реализиране на електронни онлайн интерфейси с обмен на данни с външни национални и европейски информационни системи;
  • предоставяне на удобни електронни услуги за граждани и бизнес.

Основни дейности:

  • Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Модул „Управление и администриране на ИС в АМ" и реализиране на съюзните функционални изисквания по отношение на Система за директен достъп на търговците до европейските ИС (UUM&DS).
  • Развитие на Институционалната архитектура на АМ за митнически процеси: Внасяне, Изнасяне, Транзит, Митническо задължение, Управление на обезпечения и Обмен на информация с общностния домейн (REX, BTI, Surveillance3, CDMS), и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ, чрез внедряване на системи и модули в БИМИС, съответстващи на тези митнически процеси.
  • Развитие на Институционалната архитектура на АМ за митнически процеси: Единна регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI2), Референтни данни (CSRD2) и Одобрени икономически оператори (AEO), и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ, чрез внедряване на модули в БИМИС, съответстващи на тези митнически процеси.
  • Анализ на необходимостта от промени в интеграцията на националния домейн на Транс-Европейските системи с Общностния домейн, произтичащи от въвеждане на CCN2 платформата и специфициране на необходимите промени в ИС на АМ
  • Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация
  • Информация и комуникация.

С изпълнението на дейностите по проекта ще се изпълни задължението на Европейската комисия и държавите членки да „изграждат сигурни, интегрирани, оперативно съвместими и достъпни електронни митнически системи за обмен на данни, съдържащи се в митническите декларации и придружаващите ги документи и сертификати и на друга важна информация". Ще се създаде нова електронна митническа среда в рамките на ЕС, която ще осигури възможност електронното общуване в митническата област в ЕС да е обичайно и регулярно, а хартиеното общуване да е изключение.

Ефект от проекта:

-  Подобрено административно обслужване на бизнеса и гражданите като участници в единната европейска митническа среда.

- Поетапно изпълнение на поетите ангажименти за прилагане на европейското законодателство и инициативи за създаване на безкнижна среда и напълно електронни митници - чрез развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси.

- Бърз и улеснен достъп от всички заинтересовани страни до основните и спомагателни митнически процеси - гаранция за конкурентност на икономическите оператори и сигурност на границите.

 

Успешната реализация на проекта ще допринесе за подобряване на административното обслужване на бизнеса и гражданите като участници в единната европейска митническа среда, поетапно изпълнение на поетите ангажименти за прилагане на европейското законодателство и инициативи, бърз и улеснен достъп от всички заинтересовани страни до основните и спомагателни митнически процеси.

 

Общата стойност на проекта БФП - 14 450 852.05 лв., в т.ч. финансиране от ЕС - 12 283 224.24 лв. и национално финансиране - 2 167 627.81 лв.

 

 

Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)

Информацията е актуализирана на 29.09.2023 г.

 

Срок за изпълнение: 01.03.2019 г. – 30.09.2023 г.

 

Административен договор № BG05SFOP001-1.007-0001-C01/15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05SFOP001-1.007  в съответствие с целите и приоритетите на Оперативна програма „Добро управление“ и по-конкретно с Приоритетна ос №1 „Административно обслужване и е-управление“, и по-конкретно Специфична цел №2 „Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставяни по електронен път“

 

Приоритети на проекта:
• хармонизиран обмен на информация въз основа на международно възприети модели на данни и формат на съобщенията;
• преструктуриране на митническите и свързаните с тях процеси, с оглед подобряване на тяхната ефективност, ефикасност и единно прилагане и намаляване на разходите за постигане на съответствие;
• предлагане на икономическите оператори на широк диапазон от електронни митнически услуги, които да им позволяват да общуват по един и същи начин с митническите власти на която и да е държава членка.

 

Цели на проекта
Общата цел на проекта е продължаване на процеса по трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация, чрез последващо развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ и реализиране на съюзните и национални функционални изисквания към БИМИС.
Общата цел на проекта ще бъде постигната чрез изпълнение на следните специфични цели:
-Развитие на Институционалната архитектура на АМ до обхващане на приоритетни за Фаза 2 на БИМИС митнически и справочно-аналитичните процеси
-Поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на приоритетни за Фаза 2 на БИМИС митнически и справочно-аналитичните процеси

-Реализиране на съюзни функционални изисквания към БИМИС (фаза 2), произтичащи от Митническия Кодекс на Съюза (Регламент (ЕС) №952/2013, приложим от 01.05.2016 г.)
-Реализиране на национални функционални изисквания към БИМИС (фаза 2)

 

Целеви групи
Изборът на целевите групи е наложен във връзка с необходимостта от развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на Агенция „Митници“ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси. Затова целеви групи на настоящия проект са:
• Служителите в администрацията на Агенция „Митници”;
• Служители в държавната администрация;
• Потребители на административни услуги на Агенция „Митници” – бизнес и граждани.
Настоящият проект, неговите цели, дейности и очаквани резултати са насочени изцяло към посрещане на идентифицираните потребности на целевите групи.

 

Резултати
За постигане целите на проектното предложение, предвидените резултати по дейности включват:
- разработване на модули към БИМИС,
-изграждане на регистри,
-подобряване на електронната среда за работа и комуникацията с гражданите и бизнеса
- обмен на информация с други национални и международни контролни органи в митническата област, за целите на развитието на организационния и аналитичен капацитет на АМ, включително и за извършване на съвместни проверки.

- висока производителност на информационните системи на АМ;

- наличност, съгласно Споразумение за нивото на предоставяните услуги (Service level Agreement - SLA) на специализирания софтуер в АМ, дигитализиращ процесите по митническото и акцизно законодателство;

-  високо ниво на мрежова и информационна сигурност на информационните системи на АМ.

 

Ефекти от проекта
С постигане на заложените в проекта очаквани резултати ще бъде постигнат следния ефект:
-Подобрено административно обслужване на бизнеса и гражданите като участници в единната европейска митническа среда;
-Поетапно изпълнение на поетите ангажименти за прилагане на европейското законодателство и инициативи за създаване на безкнижна среда и напълно електронни митници – чрез последващо развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси;  
-Бърз и улеснен достъп от всички заинтересовани страни до основните и спомагателни митнически процеси – гаранция за конкурентност на икономическите оператори и сигурност на границите.
Повишената надеждност на работа на системите на Агенция „Митници“ чрез намаляване на времето на неработоспособност допринасят за създаване на по-добра бизнес среда и конкурентоспособност за икономическите оператори, както и гарантират осигуряването на прозрачност на работата и решенията на администрацията.  
Повишената надеждност при работата на системите на Агенция „Митници“ чрез намаляване на процента на грешки при обмена на съобщения между митническите системи на Република България и държавите членки на ЕС, както и между Агенция „Митници“ и икономическите оператори, ще допринесе за удовлетворяване на потребителите от ползване на качествени електронни административни услуги.

 

Релевантност
Проектът е в съответствие и с националните и европейските изисквания, решения и регламенти в митническата област, които Република България има ангажимента да изпълни:
-Решение №70/2008/ЕО на ЕП и на Съвета относно безкнижна среда в митниците и търговията
-Регламент (ЕС) №952/2013 на ЕП и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, който въвежда принципа, че всички митнически и търговски операции се обработват по електронен път и че във всяка една държава членка, информационните и комуникационни системи за митническите операции предлагат еднакви улеснения на икономическите оператори
-Многогодишен стратегически план „Електронни митници“ (MASP) на ЕК, въвеждащ като ключов елемент подхода на моделиране на работните процеси (Business Process Modelling BPM), моделиране на Институционална архитектура (Enterprise Architecture) и въвеждане на архитектура, ориентирана към услугите (Service oriented architecture)
-Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г. и Пътната карта към нея.
-Секторната стратегия „е-Митници“ 2016-2025 и Пътната карта към нея.


Проектът включва следните 6 дейности:
•    Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Системата за директен достъп на търговците до европейските ИС – UUM&DS, Release 2.0
•    Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Модул ICS 2 - Release 1 (postal and express consignments) и по отношение на Универсалния CCN 1/2 шлюз за интеграция на националния домейн на Транс-европейските системи на Агенция „Митници“ с Общия домейн
•    Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на модул „Анализ на риска“, модул „Обработване на рискова ин формация“, модул „Административно и наказателно производство“, модул „Декларация за парични средства“ и модул РЕЗМА авт. събиране на задълженията и интерфейси към RegiX
•    Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ за митнически процеси, свързани с разширяване на склада от данни (DataWarehouse)

•   Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Системата за директен достъп на търговците до европейските ИС - UUM&DS, Release 2.3 и Release 2.4 (създадена с Допълнително споразумение 2)

•   Развитие и поддръжка на ИТ инфраструктурата на АМ, осигуряваща висока производителност, наличност и сигурност на изгражданите информационни системи на АМ (създадена с Допълнително споразумение 3)

 

Общата стойност на проекта БФП - 22 551 314.08 лева, в т.ч. финансиране от ЕС –19 168 616.97 лв. и национално финансиране - 3 382 697.11лв.

 

Проектът „Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)“се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Встъпителни презентации по Проект „Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)“

 

Презентации от заключително събитие по проекта  "Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)“

Видео от заключително събитие:

 

 

Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)

Информацията е актуализирана на 18.07.2023 г.


Срок за изпълнение: 01.09.2021 г. - 31.12.2023 г.

 
Административен договор № BG05SFOP001-1.025-0001-С01/29.11.2021 г  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05SFOP001-1.025 в съответствие с целите и приоритетите на Оперативна програма „Добро управление“ и по-конкретно с  Приоритетна ос №1 „Административно обслужване и е-управление“, и по-конкретно  Специфична цел 1: Намаляване на административната и регулаторна тежест за гражданите и бизнеса, и въвеждане на принципите на „епизоди от живота“ и „бизнес събития“ и Специфична цел №2 „Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставяни по електронен път“.


 Приоритети на проекта:
•Хармонизиране на процесите и националните информационни системи, в съответствие с изискванията на ЕС;
•Реализиране на електронни онлайн интерфейси за обмен на данни между национални и европейски информационни системи;
•Подобряване на електронната среда за работа и комуникацията с гражданите и бизнеса.


Цели на проекта
Общата цел на проекта е да се рационализират и опростят законодателството и процедурите във връзка с митниците и да се създадат условия за по-ефикасни митнически операции, отговарящи на съвременните потребности, както и да се осъществи преминаването на митническите органи към работа изцяло в електронна среда, в която не се използват документи на хартиен носител, и да се ускорят митническите процедури за коректните икономически оператори. 


Общата цел на проекта ще бъде постигната чрез изпълнение на следните специфични цели:
-Продължаване на процеса по трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация, чрез развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ до обхващане на приоритетни за Фаза 3 на БИМИС митнически процеси;
- Реализиране на съюзни функционални изисквания по отношение на митническата дейност, произтичащи от Митническия Кодекс на Съюза (Регламент (ЕС) №952/2013, приложим от 01.05.2016 г.),  Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151 на ЕК за създаване на работна програма, относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в МКС, Многогодишен стратегически план „Електронни митници“ (MASP)  на Европейската комисия;
- Реализиране на национални функционални изисквания към БИМИС (Фаза 3).

 

Целеви групи
Изборът на целевите групи е наложен във връзка с необходимостта от развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на Агенция „Митници“ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси. Затова целеви групи на настоящия проект са:
• Служителите в администрацията на Агенция „Митници”;
• Служители в държавната администрация;
• Потребители на административни услуги на Агенция „Митници” – бизнес и граждани.
Настоящият проект, неговите цели, дейности и очаквани резултати са насочени изцяло към посрещане на идентифицираните потребности на целевите групи.


Резултати
За постигане целите на Проекта предвидените резултати включват:
-разработване и надграждане на модули към БИМИС; 
-надграждане на регистри; 
-подобряване на електронната среда за работа и комуникацията с гражданите и бизнеса;
-подобряване на електронната среда за обмен на информация с други национални и международни контролни органи в митническата област, за целите на развитието на организационния и аналитичен капацитет на Агенция „Митници“, включително и за извършване на съвместни проверки. 


Ефекти от проекта
С постигане на заложените в проекта очаквани резултати ще бъде постигнат следния ефект:
-Подобрено административно обслужване на бизнеса и гражданите като участници в единната европейска митническа среда;


-Поетапно изпълнение на поетите ангажименти за прилагане на европейското законодателство и инициативи за създаване на безкнижна среда и напълно електронни митници – чрез последващо развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси;  


-Бърз и улеснен достъп от всички заинтересовани страни до основните и спомагателни митнически процеси – гаранция за конкурентност на икономическите оператори и сигурност на границите;


-Повишената надеждност на работа на системите на Агенция „Митници“ чрез намаляване на времето на неработоспособност допринасят за създаване на по-добра бизнес среда и конкурентоспособност за икономическите оператори, както и гарантират осигуряването на прозрачност на работата и решенията на администрацията;


-Повишената надеждност при работата на системите на Агенция „Митници“ чрез намаляване на процента на грешки при обмена на съобщения между митническите системи на Република България и държавите членки на ЕС, както и между Агенция „Митници“ и икономическите оператори, ще допринесе за удовлетворяване на потребителите от ползване на качествени електронни административни услуги;

- Осигуряване на необходимата ИТ инфраструктура, наличност, капацитет и високо ниво на сигурност на информационните системи на АМ;

- Гаранция за непрекъснатост на основни бизнес процеси в митническата администрация;

- Управление на непрекъсваемостта на ИТ услугите;

- Подобряване на качеството на предоставяните ИТ услуги на икономическите оператори от търговския сектор;

- Повишаване нивото на резервираност на данните;

- Осигуряване на киберзащита, за откриване на заплахи, реакция при инциденти и автоматизация на дейностите по мониторинг в областта на ИТ сигурността в АМ.


Релевантност
Проектът е в съответствие и с националните и европейските изисквания, решения и регламенти в митническата област, които Република България има ангажимента да изпълни:
-Решение №70/2008/ЕО на ЕП и на Съвета относно безкнижна среда в митниците и търговията
-Регламент (ЕС) №952/2013 на ЕП и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, който въвежда принципа, че всички митнически и търговски операции се обработват по електронен път и че във всяка една държава членка, информационните и комуникационни системи за митническите операции предлагат еднакви улеснения на икономическите оператори 
-Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151 на ЕК за създаване на работна програма, относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в МКС 
-Многогодишен стратегически план „Електронни митници“ (MASP) на ЕК, въвеждащ като ключов елемент подхода на моделиране на работните процеси (Business Process Modelling BPM), моделиране на Институционална архитектура (Enterprise Architecture) и въвеждане на облачна архитектура (Cloud architecture)
-Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2025 г. и Пътната карта към нея. 
-Секторната стратегия „е-Митници“ 2016-2025 и Пътната карта към нея.

Проектът включва следните 9 дейности:

-    Дейност 1 - „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Система за контрол на вноса (СКВ 2) версия 2 (1.19 UCC – Import Control System 2 (ICS 2 release 2), вкл. и Проект по МКС: Уведомление за пристигане (2.1 UCC Notifications of arrival) върху Cloud архитектура“ и „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на модул „Анализ на риска“ (МАР) – отразяване на промените, произтичащи от Система за контрол на вноса (СКВ 2) версия 2 върху Cloud архитектура“;
-    Дейност 2 - „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на  Проект по МКС: Автоматизирана система за износа (AES) – компонент 1 и 2 (1.6 UCC Automated Export System (AES), вкл. и Проект по МКС – Специални режими за износ (2.6 UCC Special procedures harmonisation (EXP)) върху Cloud архитектура“;
-    Дейност 3 - „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Подобряване на новата компютризирана система за транзит (NCTS) етап 5 (1.7 UCC Transit system including NCTS – phase 5) върху Cloud архитектура“

Дейност 4 - „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на Система за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS) Phase 4 и Система за обмен на акцизни данни (SEED) върху Cloud архитектура

Дейност 5 -„Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 1“ (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 1) върху Cloud архитектура

Дейност 6 - Развитие и въвеждане на ИА на АМ по отнош. на Проект по МКС „Подобряване на нац. система за внос“ – привеждане на МИСВ в съотв. с ревизираното Приложение Б (2.10. UCC National import systems upgrade – adjustment to revised Annex B) и преминаване към Cloud арх., надгр. на засегнатите системи: ММЗУО и Модул „Обмен на информация с общия домейн за целите на наблюдение от ЕК“ и преминаване към Cloud архитектура

Дейност 7 - Развитие и въвъвеждане на ИА на АМ по отнош. на: „Склад от данни на АМ и справки в информационната платформа Cognos“ и МАР върху Cloud арх., както и надграждане на МИСЗА и СУИТ/ITMS - модул „Калкулатор на Тарик“ и „Система за тарифни квоти“ (TQS)“ – отраз. на промените, произт. от привеждане на МИСВ в съотв. с ревизираното Приложение Б (2.10.UCC National import systems upgrade–adjustment to revised Annex B)

- Дейност 8 - Доставка, инсталация и интеграция на единно техническо решение за изграждане на Disaster Recovery Center (DRC) за нуждите на Агенция „Митници“ (етап 1)

- Дейност 9 - Развитие и поддръжка на ИТ инфраструктурата на АМ, осигуряваща висока производителност, наличност и сигурност на изгражданите информационни системи на АМ


 
Проектът „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Стойност на проекта: 25 390 974.75 лева, в т.ч. 21 582 328.54 лв. финансиране от ЕС и 3 808 646.21 лв. национално финансиране.


Срок на проекта: 28 месеца

 

Информационни материали по проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)“ 

 

 

Презентации от Въвеждаща конференция по проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)“ ( публикувано на 14.06.2022)

 

Презентации от Втора онлайн конференция по проект "Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3)" (публикувано на 10.11.2022)

 

Презентации от Заключителна конференция по проект "Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3) (публикувано на 30.11.2023 г.)

 

 

 

 

 

30.11.2023 21:08
Последна актуализация: 30.11.2023 21:08
Дата на публикуване: 24.08.2018 14:08
Последна актуализация: 01.12.2023 12:12