Оперативна програма "Добро управление"

Оперативна програма "Добро управление"  е основният инструмент на Република България за реализиране на административната и съдебната реформа, включително въвеждането на електронното управление. Оперативна програма "Добро управление е разработена в партньорство между всички заинтересовани страни от администрацията, съдебната система и гражданския сектор. Агенция "Митници" е бенефициент по проекти по ОПДУ. Повече информация за програмата можете да намерите в Единния информационен портал "Структурни фондове на ЕС"

 

 

 

Проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници" за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)"

Срок за изпълнение: от 01.05.2016 г. до 31.12.2019 г.

Административен договор № BG05SFOP001-1.002-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05SFOP001-1.002 „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г."

Цели на проекта:

  • хармонизиране на процесите и информационните системи на АМ, в съответствие с изискванията на нациналното и ЕС законодателство, интеграция с централни и европейски компоненти и системи;
  • реализиране на електронни онлайн интерфейси с обмен на данни с външни национални и европейски информационни системи;
  • предоставяне на удобни електронни услуги за граждани и бизнес.

Основни дейности:

  • Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Модул „Управление и администриране на ИС в АМ" и реализиране на съюзните функционални изисквания по отношение на Система за директен достъп на търговците до европейските ИС (UUM&DS).
  • Развитие на Институционалната архитектура на АМ за митнически процеси: Внасяне, Изнасяне, Транзит, Митническо задължение, Управление на обезпечения и Обмен на информация с общностния домейн (REX, BTI, Surveillance3, CDMS), и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ, чрез внедряване на системи и модули в БИМИС, съответстващи на тези митнически процеси.
  • Развитие на Институционалната архитектура на АМ за митнически процеси: Единна регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI2), Референтни данни (CSRD2) и Одобрени икономически оператори (AEO), и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ, чрез внедряване на модули в БИМИС, съответстващи на тези митнически процеси.
  • Анализ на необходимостта от промени в интеграцията на националния домейн на Транс-Европейските системи с Общностния домейн, произтичащи от въвеждане на CCN2 платформата и специфициране на необходимите промени в ИС на АМ
  • Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация
  • Информация и комуникация.

С изпълнението на дейностите по проекта ще се изпълни задължението на Европейската комисия и държавите членки да „изграждат сигурни, интегрирани, оперативно съвместими и достъпни електронни митнически системи за обмен на данни, съдържащи се в митническите декларации и придружаващите ги документи и сертификати и на друга важна информация". Ще се създаде нова електронна митническа среда в рамките на ЕС, която ще осигури възможност електронното общуване в митническата област в ЕС да е обичайно и регулярно, а хартиеното общуване да е изключение.

Ефект от проекта:

-  Подобрено административно обслужване на бизнеса и гражданите като участници в единната европейска митническа среда.

- Поетапно изпълнение на поетите ангажименти за прилагане на европейското законодателство и инициативи за създаване на безкнижна среда и напълно електронни митници - чрез развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси.

- Бърз и улеснен достъп от всички заинтересовани страни до основните и спомагателни митнически процеси - гаранция за конкурентност на икономическите оператори и сигурност на границите.

 

Успешната реализация на проекта ще допринесе за подобряване на административното обслужване на бизнеса и гражданите като участници в единната европейска митническа среда, поетапно изпълнение на поетите ангажименти за прилагане на европейското законодателство и инициативи, бърз и улеснен достъп от всички заинтересовани страни до основните и спомагателни митнически процеси.

 

Общата стойност на проекта БФП - 14 450 852.05 лв., в т.ч. финансиране от ЕС - 12 283 224.24 лв. и национално финансиране - 2 167 627.81 лв.

 

Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)

Срок за изпълнение: 01.03.2019 г. – 31.12.2021 г.

Административен договор № BG05SFOP001-1.007-0001-C01/15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05SFOP001-1.007  в съответствие с целите и приоритетите на Оперативна програма „Добро управление“ и по-конкретно с Приоритетна ос №1 „Административно обслужване и е-управление“, и по-конкретно Специфична цел №2 „Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставяни по електронен път“

Приоритети на проекта:
• хармонизиран обмен на информация въз основа на международно възприети модели на данни и формат на съобщенията;
• преструктуриране на митническите и свързаните с тях процеси, с оглед подобряване на тяхната ефективност, ефикасност и единно прилагане и намаляване на разходите за постигане на съответствие;
• предлагане на икономическите оператори на широк диапазон от електронни митнически услуги, които да им позволяват да общуват по един и същи начин с митническите власти на която и да е държава членка.

Цели на проекта
Общата цел на проекта е продължаване на процеса по трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация, чрез последващо развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ и реализиране на съюзните и национални функционални изисквания към БИМИС.
Общата цел на проекта ще бъде постигната чрез изпълнение на следните специфични цели:
-Развитие на Институционалната архитектура на АМ до обхващане на приоритетни за Фаза 2 на БИМИС митнически и справочно-аналитичните процеси
-Поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на приоритетни за Фаза 2 на БИМИС митнически и справочно-аналитичните процеси  -Реализиране на съюзни функционални изисквания към БИМИС (фаза 2), произтичащи от Митническия Кодекс на Съюза (Регламент (ЕС) №952/2013, приложим от 01.05.2016 г.)
-Реализиране на национални функционални изисквания към БИМИС (фаза 2)

Целеви групи
Изборът на целевите групи е наложен във връзка с необходимостта от развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на Агенция „Митници“ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси. Затова целеви групи на настоящия проект са:
• Служителите в администрацията на Агенция „Митници”;
• Служители в държавната администрация;
• Потребители на административни услуги на Агенция „Митници” – бизнес и граждани.
Настоящият проект, неговите цели, дейности и очаквани резултати са насочени изцяло към посрещане на идентифицираните потребности на целевите групи.

Резултати
За постигане целите на проектното предложение, предвидените резултати по дейности включват:
- разработване на модули към БИМИС,
-изграждане на регистри,
-подобряване на електронната среда за работа и комуникацията с гражданите и бизнеса
- обмен на информация с други национални и международни контролни органи в митническата област, за целите на развитието на организационния и аналитичен капацитет на АМ, включително и за извършване на съвместни проверки.

Ефекти от проекта
С постигане на заложените в проекта очаквани резултати ще бъде постигнат следния ефект:
-Подобрено административно обслужване на бизнеса и гражданите като участници в единната европейска митническа среда;
-Поетапно изпълнение на поетите ангажименти за прилагане на европейското законодателство и инициативи за създаване на безкнижна среда и напълно електронни митници – чрез последващо развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси;  
-Бърз и улеснен достъп от всички заинтересовани страни до основните и спомагателни митнически процеси – гаранция за конкурентност на икономическите оператори и сигурност на границите.
Повишената надеждност на работа на системите на Агенция „Митници“ чрез намаляване на времето на неработоспособност допринасят за създаване на по-добра бизнес среда и конкурентоспособност за икономическите оператори, както и гарантират осигуряването на прозрачност на работата и решенията на администрацията.  
Повишената надеждност при работата на системите на Агенция „Митници“ чрез намаляване на процента на грешки при обмена на съобщения между митническите системи на Република България и държавите членки на ЕС, както и между Агенция „Митници“ и икономическите оператори, ще допринесе за удовлетворяване на потребителите от ползване на качествени електронни административни услуги.

Релевантност
Проектът е в съответствие и с националните и европейските изисквания, решения и регламенти в митническата област, които Република България има ангажимента да изпълни:
-Решение №70/2008/ЕО на ЕП и на Съвета относно безкнижна среда в митниците и търговията
-Регламент (ЕС) №952/2013 на ЕП и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, който въвежда принципа, че всички митнически и търговски операции се обработват по електронен път и че във всяка една държава членка, информационните и комуникационни системи за митническите операции предлагат еднакви улеснения на икономическите оператори
-Многогодишен стратегически план „Електронни митници“ (MASP) на ЕК, въвеждащ като ключов елемент подхода на моделиране на работните процеси (Business Process Modelling BPM), моделиране на Институционална архитектура (Enterprise Architecture) и въвеждане на архитектура, ориентирана към услугите (Service oriented architecture)
-Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г. и Пътната карта към нея.
-Секторната стратегия „е-Митници“ 2016-2025 и Пътната карта към нея.
Проектът включва следните 4 дейности:
•    Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Системата за директен достъп на търговците до европейските ИС – UUM&DS, Release 2.0
•    Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Модул ICS 2 - Release 1 (postal and express consignments) и по отношение на Универсалния CCN 1/2 шлюз за интеграция на националния домейн на Транс-европейските системи на Агенция „Митници“ с Общия домейн
•    Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на модул „Анализ на риска“, модул „Обработване на рискова ин формация“, модул „Административно и наказателно производство“, модул „Декларация за парични средства“ и модул РЕЗМА авт. събиране на задълженията и интерфейси към RegiX
•    Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ за митнически процеси, свързани с разширяване на склада от данни (DataWarehouse)

Общата стойност на проекта БФП - 13 142 635.20 лв., в т.ч. финансиране от ЕС –11 171 239,92 лв. и национално финансиране - 1 971 395,28 лв.

Проектът „Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)“се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.