Z6_HQ8A1O82KGT450QSCC7J7A3040
Z7_HQ8A1O82KGT450QSCC7J7A30K6

Проекти на нормативни актове - Архив

Тук можете да проследите проектите на нормативни актове с изтекъл срок на публично обсъждане, които са били публикувани на официалната интернет страница на Агенция "Митници" съгласно Закона за нормативните актове.

 


 

2024

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № I-4 от 28.07.2016 г. за методиката за определяне от Агенция „Митници“ на предварително определени критерии за съпоставяне с получените и обработвани резервационни данни за пътниците е публикуван в Портала за обществени консултации към Министерския съвет, със срок за обществено обсъждане до 11.03.2024 година.

 

2023

Проект на Закон за изменение и допълнение на ДОПК   Обсъждане от 17.03.2023 г. до 16.04.2023 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Валутния закон Обсъждане от 17.03.2023 г. до 16.04.2023 г.

Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането Обсъждане от 17.03.2023 г. до 18.04.2023 г.

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, заедно с мотиви към него    (връзка към страницата на първостепенния разпоредител Министерство на финансите, общественото обсъждане е със срок от 01.03.2023 г. до 31.03.2023 г.)
Проект на заповед, която се издава от директора на Агенция ,,Митници“ на основание чл. 66б, ал. 2 от Закона за митниците (връзка към Портал за обществени консултации, общественото обсъждане е със срок от 11.8.2023 г. до 11.9.2023 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 07.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“ - връзка към Портала за обществени консултации и към Министерство на финансите (общественото обсъждане е със срок от 28.9.2023 г. до 27.10.2023 г.)

 

2022

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет – промени в устройствените правилници на Министерството на финансите, Националната агенция за приходите, Агенция "Митници", Агенцията за държавна финансова инспекция и Агенцията по обществени поръчки (връзка към страницата на първостепенния разпоредител Министерство на финансите, общественото обсъждане е със срок 02.10.2022 г.)

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2021 г.-2027 г. и на Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2021 г.-2027 г.  (връзка към страницата на първостепенния разпоредител Министерство на финансите, общественото обсъждане е със срок от 11.10.2022 г. до 10.11.2022 г.)

 

2021

Инструкция за определяне на реда и начина за осъществяване на взаимодействието между контролните органи по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Мотиви към проекта на Инструкция за определяне на реда и начина за осъществяване на взаимодействието между контролните органи по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Проектът бе публикуван на Портала за обществени консултации към Министерски съвет със срок на обществено обсъждане до 22.08.2021 г.

 

2018

Инструкция за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност” до информационните фондове на Агенция „Митници" (проект)

Мотиви към проекта на Инструкция за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност” до информационните фондове на Агенция „Митници"
Проектът бе публикуван на  Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 03.10.2018 г.


 

Дата на публикуване: 11.10.2018 12:11
Последна актуализация: 14.03.2024 10:55