Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV18C2
Z7_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV18U6
Процедури - 2017г. Процедури - 2016г. Процедури - 2015г. Процедури - 2014г. Процедури - 2013г.

Процедури - 2017г.

Дата: 22.12.2017 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 831

УИН номер на РОП: 00334-2017-0049

Процедура пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за ГКПП Дунав мост, Зона Запад"

Решение № Р - 831/32-364120/22.12.2017 г., публикувано на 22.12.2017 г.

Договор Рег.№ 32-213181/24.07.2018 г., публикуван на 25.07.2018 г.

Обявление за възложена поръчка Рег.№ 32-215242/25.07.2018 г., публикувано на 25.07.2018 г.

Дата: 22.12.2017 г.

 

Идентификационен номер на АМ: Р - 829

УИН номер на РОП: 00334-2017-0048

Процедура пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за Складова база, Пловдив, ул. „Рогошко шосе" № 24"

Решение № Р - 829/32-364032/22.12.2017 г., публикувано на 22.12.2017 г.

Договор рег. № 32-209518 от 19.07.2018 г., публикуван на 20.07.2018 г.

Обявление за възложена поръчка Рег.№ 32-211325 от 20.07.2018 г., публикувано на 20.07.2018 г.


Дата: 22.12.2017 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 828

УИН номер на РОП: 00334-2017-0047

Процедура пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за следните обекти на Митница Бургас: 1. Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови", бл. 70, ет. 9, ап. 42; 2. Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови", бл. 70, ет. 9, ап. 43"

Решение № Р - 828/32-364024/22.12.2017 г., публикувано на 22.12.2017 г.

Договор рег. № 32-180643 от 22.06.2018 г., публикуван на 28.06.2018 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-184519 от 27.06.2018 г., публикувано на 28.06.2018 г.


Дата: 22.12.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 824

УИН номер на РОП: 00334-2017-0046

Процедура пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за следните обекти на Агенция „Митници": 1. СБ Суходол - гр. София, ул. „Траян Танев" № 95; 2. Национален учебен център - гр. София, бул. Брюксел № 1.

Решение № Р - 824/32-363990/22.12.2017 г., публикувано на 22.12.2017 г.

Договор Рег.№ 32-211446/20.07.2018 г., публикуван на 25.07.2018 г.

Обявление за възложена поръчка Рег.№ 32-215537/25.07.2018 г., публикувано на 25.07.2018 г.


 

Дата: 22.12.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 825

УИН номер на РОП: 00334-2017-0045

Процедура пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за Митническо бюро Смолян, ул. „Хаджи Иван Бечев" № 1"

Решение № Р - 825/32-364002/22.12.2017 г., публикувано на 22.12.2017 г.

Договор № 32-185516 от 27.06.2018 г., публикуван на 29.06.2018 г.

Обявление за възложена поръчка №32-188322 от 29.06.2018 г., публикувано на 29.06.2018 г.

Дата: 22.12.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 827

УИН номер на РОП: 00334-2017-0044

Процедура пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за Митническо бюро Търговище"

Решение № Р - 827/32-364017/22.12.2017 г., публикувано на 22.12.2017 г.

Договор № 32-171872/15.06.2018 г., публикуван на 26.06.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-182088/25.06.2018 г., публикувано на 26.06.2018 г.

Дата: 22.12.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 826

УИН номер на РОП: 00334-2017-0043

Процедура пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за Административната сграда на Митница Свищов, с адрес: гр. Свищов, ул. „Дунав" № 10"

Решение № Р - 826/32-364009/22.12.2017 г., публикувано на 22.12.2017 г.

Решение № Р - 20/32-18843/18.01.2018 г. (прекратяване), публикувано на 18.01.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-33861/02.02.2018 г. (прекратена), публикувано на 02.02.2018 г.

Дата: 14.12.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 809

УИН номер на РОП: 00334-2017-0042

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на природен газ за Митническо бюро Ботевград"

Решение № Р - 809/32-353008 от 13.12.2017 г., публикувано на 14.12.2017 г.

Договор № 32-21146/22.01.2018 г., публикуван на 02.02.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-30842/31.01.2018 г., публикувано на 02.02.2018 г.


Дата: 08.12.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-797

УИН номер на РОП: 00334-2017-0041

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на природен газ"

Решение № Р-797/32-347100 от 08.12.2017 г., публикувано на 08.12.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-54650/21.02.2018 г., публикувано на 23.02.2018 г.

Договор № 32-35168/02.02.2018 г., публикуван на 23.02.2018 г.


Дата: 07.12.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-793

УИН номер на РОП: 00334-2017-0040

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и ремонт на система за пожароизвестяване в административната сграда на Митница Аерогара София"

Решение № Р - 793/32-341117/04.12.2017 г., публикувано на 07.12.2017 г.

Обявление № 32-341128/04.12.2017, г. публикувано на 07.12.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 09.12.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 01.03.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 01.03.2018 г.

Протокол № 3, публикуван на 01.03.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 01.03.2018 г.

Решение № Р - 105/32-63629/01.03.2018 г., публикувано на 01.03.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-102506/10.04.2018 г., публикувано на 12.04.2018 г.

Договор по обществена поръчка № 32-100645/05.04.2018 г.

 

Пазарни консултации във връзка с предстоящо обявяване на обществена поръчка с предмет:

Реконструкция на вътрешна отоплителна инсталация, доставка и монтаж на отоплителен котел и водонагревателен бойлер - изготвяне на проект"

Покана до определено лице № 32-311307/08.11.2017 г., публикувана на 08.11.2017 г.

Покана до определено лице № 32-311322/08.11.2017 г., публикувана на 08.11.2017 г.

Покана до определено лице № 32-311333/08.11.2017 г., публикувана на 08.11.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Възложителят обявява пазарни консултации преди възлагане на обществена поръчка с посочения предмет.

Оферти се подават до 17:30 ч. на 20.11.2017 г. в отдел "Канцелария и административно обслужване" на Централно митническо управление на Агенция "Митници", находящ се в гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 47.

 


 

Дата: 03.11.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-729

УИН номер на РОП: 00334-2017-0039

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги"

Решение № Р -729/32-302841/31.10.2017 г., публикувано на 03.11.2017 г.

Обявление № 32-302852/31.10.2017 г., публикувано на 03.11.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 03.11.2017 г.

Разяснение № 32-322937/17.11.2017 г. публикувано на 17.11.2017 г.

Решение № Р-763/32-322955/17.11.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 20.11.2017 г.

Променена документация, публикувана на 20.11.2017 г.

Съобщение - изпратено е за публикуване в ОВ на ЕС и в РОП Решение № Р-832/32-364138 от 22.12.2017 г. за удължаване на срока за получаване на оферти до 22.01.2018 г., 17:30 ч., като същото ще бъде публикувано в Профила на купувача в деня на публикуването му в РОП.

Решение № Р -832/32-364138/22.12.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 28.12.2017 г.

 

Съобщение - изпратено е за публикуване в ОВ на ЕС и в РОП Решение № Р-45/32-23305 от 23.01.2018 г. за удължаване на срока за получаване на оферти до 22.02.2018 г., 17:30 ч., като същото ще бъде публикувано в Профила на купувача в деня на публикуването му в РОП.

 

Решение № Р - 45/32-23305/23.01.2018 г., за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 26.01.2018 г.

 

Решение № Р - 99/32-58273/23.02.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 26.02.2018 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 19.04.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 19.04.2018 г.

Решение за прекратяване № Р - 186/32-113027/19.04.2018 г., публикувано на 19.04.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-127828/04.05.2018 г., публикувано на 08.05.2018 г.

Дата: 20.10.2017 г.

3/МП

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили", обособена позиция № 1 „Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане"

Покана рег. № 32-292865/20.10.2017 г. с приложения, публикувана на 20.10.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 01.11.2017 г.

Съобщение за електронно отваряне на ценови оферти, публикувано на 09.11.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 15.11.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 15.11.2017 г.

Решение № Р-753/32-318788 от 15.11.2017 г., публикувано на 15.11.2017 г.

Договор № 32-363729 от 22.12.2017 г., публикуван на 15.01.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-11228 от 11.01.2018 г., публикувано на 15.01.2018 г.


Дата: 19.10.2017 г. Идентификационен номер на АМ: Р-691

УИН номер на РОП: 00334-2017-0038

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автомобилни везни с автоматично действие за Агенция „Митници"

Решение № Р-691/32-288954 от 17.10.2017 г., публикувано на 19.10.2017 г.

Обявление № 32-288982 от 17.10.2017 г., публикувано на 19.10.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 19.10.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 29.11.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 29.11.2017 г.

Решение № Р-787/32-335389/29.11.2917 г., публикувано на 29.11.2017 г.

Договор № 32-353014/13.12.2017 г., публикуван на 28.12.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-362247/21.12.2017 г., публикувано на 28.12.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-202444 от 12.07.2018 г., публикувано на 12.07.2018 г.

 


Дата: 19.10.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 692

УИН номер на РОП: 00334-2017-0037

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Агенция „Митници"

Решение № Р -692/32-288970 от 17.10.2017 г., публикувано на 19.10.2017 г.

Обявление № 32-288979 от 17.10.2017 г., публикувано на 19.10.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 19.10.2017 г.

Решение № Р - 769/32-328238/22.11.2017 г. за прекратяване на обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4, публикувано на 22.11.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-346044/08.12.2017 г. (прекратена по обособени позиции с №№ 1, 2, 3 и 4), публикувано на 11.12.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 09.02.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 09.02.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 09.02.2018 г.

Решение № Р - 68/32-42351/09.02.2018 г., публикувано на 09.02.2018 г.

Договор № 32-97639/03.04.2018 г. по обособена позиция № 5, публикуван на 03.05.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-123389/30.04.2018 г., публикувано на 03.05.2018 г.

Договор № 32-145118/22.05.2018 г. по обособена позиция № 6, публикуван на 28.05.2018 г.

Договор № 32-145125/22.05.2018 г. по обособена позиция № 7, публикуван на 28.05.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-148846/25.05.2018 г., публикувано на 28.05.2018 г.


Дата: 16.10.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-687

УИН номер на РОП: 00334-2017-0036

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, изграждане и поддръжка на цялостно, интегрирано решение за защита от зловреден код, откриване и предотвратяване на пробиви в инфраструктурата на Агенция „Митници"

Решение № Р-687/32-285687 от 13.10.2017 г., публикувано на 16.10.2017 г.

Обявление № 32-285700 от 13.10.2017 г., публикувано на 16.10.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 18.10.2017 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 28.11.2017 г.

Доклад, публикуван на 28.11.2017 г.

Решение № Р-784/32-334628 от 28.11.2017 г., публикувано на 28.11.2017 г.

Договор № 32-354462/14.12.2017 г., публикуван на 28.12.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-363993/22.12.2017 г., публикувано на 28.12.2017 г.

Допълнително споразумение № 32-72801 от 12.03.2018 г. към Догвор с рег. № 32-354462 от 14.12.2017 г., публикувано на 12.03.2018 г.


Дата: 09.10.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 670

УИН номер на РОП: 00334-2017-0035

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Агенция „Митници"

Решение № Р-670/32-275539/05.10.2017 г., публикувано на 09.10.2017 г.

Обявление № 32-275550/05.10.2017 г., публикувано на 09.10.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 10.10.2017 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 22.11.2017 г.

Доклад, публикуван на 22.11.2017 г.

Решение № Р - 770/32-328252/22.11.2017 г., публикувано на 22.11.2017 г.

Договор № 32-345566/07.12.2017 г., публикувано на 11.12.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-347123/08.12.2017 г. (възложена по обособена позиция № 1, прекратена по обособена позиция № 2), публикувано на 11.12.2017 г.


Дата: 06.10.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 668

УИН номер на РОП: 00334-2017-0034

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Услуги по почистване на сгради, прилежащи обекти и площи на Агенция "Митници""

Решение № Р-668/32-273563 от 03.10.2017 г., публикувано на 06.10.2017 г.

Обявление № 32-273577 от 03.10.2017 г., публикувано на 06.10.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 06.10.2017 г.

Разяснение № 32-285116 от 13.10.2017 г., публикувано на 13.10.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 19.12.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 19.12.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 19.12.2017 г.

Протокол № 4, публикуван на 19.12.2017 г.

Доклад за работата на комисията, публикуван на 19.12.2017 г.

Решение № Р-814/32-358523 от 19.12.2017 г., публикувано на 19.12.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-52382/19.02.2018 г., публикувано на 21.02.2018 г.

Договор № 32-21138/22.01.2018 г. по Обособена позиция № 1, публикуван на 21.02.2018 г.

Допълнително споразумение № 32-182523 от 25.06.2018 г. към Договор № 32-21138 от 22.01.2018 г. , публикувано на 26.06.2018 г.

Договор № 32-37375/06.02.2018 г. по Обособена позиция № 2, публикуван на 21.02.2018 г.

Договор № 32-37360/06.02.2018 г. по Обособена позиция № 3, публикуван на 21.02.2018 г.

Договор № 32-21140/22.01.2018 г. по Обособена позиция № 4, публикуван на 21.02.2018 г.

Пазарни консултации във връзка с предстоящо обявяване на обществена поръчка с предмет:

„Изработване на психологически методики и уеб базирана платформа за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници"

Техническа спецификация, публикувана на 07.08.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Възложителят обявява пазарни консултации преди възлагане на обществена поръчка с посочения предмет. Коментари, бележки и предложения следва да бъдат изпратени до 23:59 ч. на 21.08.2017 г. на електронна поща miroslava.encheva@customs.bg.

Удължава се срокът за получаване на коментари, бележки и предложения до 23:59 ч. на 11.09.2017 г.

Дата: 28.09.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 655

УИН номер на РОП: 00334-2017-0033

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Доставка на леки пътнически автомобили тип ван и автобуси"

Решение № Р-655/32-265940/26.09.2017 г., публикувано на 28.09.2017 г.

Обявление № 32-265941/26.09.2017 г., публикувано на 28.09.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 28.09.2017 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 25.10.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 25.10.2017 г.

Решение № Р-717/32-297863 от 25.10.2017 г., публикувано на 25.10.2017 г.

Договор № 32-335911/29.11.2017 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 28.12.2017 г.

Договор № 32-335842/29.11.2017 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 28.12.2017 г.

Договор № 32-349258/11.12.2017 г. по обособена позиция № 3, публикуван на 28.12.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-364005/22.12.2017 г., публикувано на 28.12.2017 г.

Дата: 21.09.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-641

УИН номер на РОП: 00334-2017-0032

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж, гаранционно сервизно обслужване и поддръжка на климатици за обекти на Агенция „Митници"

Решение № Р - 641/32-258993/19.09.2017 г., публикувано на 21.09.2017 г.

Обявление № 32-259010/19.09.2017 г., публикувано на 21.09.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 21.09.2017 г.

Разяснение № 32-284890/13.10.2017 г., публикувано на 13.10.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 10.01.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 10.01.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 10.01.2018 г.

Решение № Р - 7/32-9689/10.01.2018 г., публикувано на 10.01.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-24405/24.01.2018 г. (прекратена по всички обособени позиции), публикувано на 26.01.2018 г.

 

Дата: 13.09.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-626

УИН номер на РОП: 00334-2017-0031

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на огради за отделяне на „входящ" и „изходящ" трафик на ГКПП „Дунав мост" - Русе с вградени в тях портали - за товарни автомобили и за пешеходци"

Решение № Р - 626/32-253282 от 12.09.2017 г., публикувано на 13.09.2017 г.

Обявление № 32-253283 от 12.09.2017 г., публикувано на 13.09.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 13.09.2017 г.

Становище за осъществен предварителен контрол от 11.09.2017 г., публикувано на 15.09.2017 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № Р - 647/32-261390/20.09.2017 г., публикувано на 20.09.2017 г.

Окончателно становище за осъществен контрол от 21.09.2017 г., публикувано на 21.09.2017 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 16.10.2017 г.

Решение № Р-688/32-285843 от 13.10.2017 г., публикувано на 16.10.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-329201 от 23.11.2017 г., публикувано на 24.11.2017 г.

Договор рег. № 32-311517 от 08.11.2017 г., публикуван на 24.11.2017 г.


Дата: 11.09.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 625

УИН номер на РОП: 00334-2017-0030

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване на сгради, прилежащи обекти и площи на Митница „Столична"

Решение № Р - 625/32-250557/08.09.2017 г., публикувано на 11.09.2017 г.

Обявление № 32-250565/08.09.2017 г., публикувано на 11.09.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 12.09.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 27.11.2017 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения, публикувано на 12.12.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 22.12.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 22.12.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 22.12.2017 г.

Решение № Р-823/32-363903 от 22.12.2017 г., публикувано на 22.12.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-52358 от 19.02.2018 г., публикувано на 21.02.2018 г.

Договор № 32-42632 от 09.02.2018 г., публикуван на 21.02.2018 г.

Дата: 07.09.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 617

УИН номер на РОП: 00334-2017-0029

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автомобилни везни с автоматично действие"

Решение № Р - 617/32-247931/05.09.2017 г., публикувано на 07.09.2017 г.

Обявление № 32-247937/05.09.2017 г., публикувано на 07.09.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 07.09.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 05.10.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 05.10.2017 г.

Решение № Р-671/ 32-276341 от 05.10.2017 г., публикувано на 05.10.2017 г.

Договор рег. № 32-302089/30.10.2017 г., публикуван на 29.11.2017 г.

Допълнително споразумение рег. № 32-30385/30.01.2018 г. към договор рег. № 32-302089/30.10.2017 г., публикувано на 30.01.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-332749/27.11.2017 г., публикувано на 29.11.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-202460 от 12.07.2018 г., публикувано на 12.07.2018 г.


Дата: 31.08.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 611

УИН номер на РОП: 00334-2017-0028

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство на административна сграда с идентификатор 65677.1.88.4 в гр. Свиленград, кв. „Петко Войвода", ул. „Асен Илиев" № 4, в „Учебен център"

Решение № Р - 611/32-242774/31.08.2017 г., публикувано на 31.08.2017 г.

Покана до всички заинтересовани лица № 32-242793/31.08.2017 г., публикувана на 31.08.2017 г.

Покана до "ТЕМПО 94" ООД, № 32-242828/31.08.2017 г., публикувана на 31.08.2017 г.

Покана до "МИГ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, № 32-242856/31.08.2017 г., публикувана на 31.08.2017 г.

Инвестиционни проекти, публикувани на 31.08.2017 г.

Решение за прекратяване Р - 307/32-185378/27.06.2018 г., публикувано на 27.06.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 27.06.2018 г.

Протокол № 1, публикуван на 27.06.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 27.06.2018 г.

Протокол № 3, публикуван на 27.06.2018 г.

Протокол № 4, публикуван на 27.06.2018 г.

Протокол № 5, публикуван на 27.06.2018 г.

Протокол № 6, публикуван на 27.06.2018 г.

Протокол № 7, публикуван на 27.06.2018 г.

Протокол № 8, публикуван на 27.06.2018 г.

Обявление за възложена поръчка 32-202440/12.07.2018 г., публикувано на 16.07.2018 г.

Дата: 28.08.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 605

УИН номер на РОП: 00334-2017-0027

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Развитие на Институционалната архитектура на АМ за митнически процеси: Единна регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI2), Референтни данни (CSRD2) и Одобрени икономически оператори (AEO), и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ, чрез внедряване на модули в БИМИС, съответстващи на тези митнически процеси"

Решение № Р - 605/32-238087/25.08.2017 г., публикувано на 28.08.2017 г.

Обявление рег. № 32- 238092/25.08.2017 г., публикувано на 28.08.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 29.08.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 17.11.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 17.11.2017 г.

Решение № 765/32-323108/17.11.2017 г., публикувано на 17.11.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 17.11.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 21.02.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 21.02.2018 г.

Решение № Р - 94/32-55568/21.02.2018 г., публикувано на 21.02.2018 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-80946/19.03.2018 г., публикувано на 21.03.2018 г.

Договор № 32-76097/14.03.2018 г., публикуван на 21.03.2018 г.

Допълнително споразумение № 32-76129/14.03.2018 г. към Договор № 32-76097/14.03.2018 г., публикувано на 21.03.2018 г.

Приложения към Договор 32-76097/14.03.2018 г., публикувани на 21.03.2018 г.:

Техническа спецификация

Техническо предложение от стр. 1 до стр. 100

Техническо предложение от стр. 101 до стр. 200

Техническо предложение от стр. 201 до стр. 300

Техническо предложение от стр. 301 до стр. 400

Техническо предложение от стр. 401 до стр. 500

Техническо предложение от стр. 501 до стр. 503

Ценово предложение

Списък експерти


Дата: 12.08.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-584

УИН номер на РОП: 00334-2017-0026

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети, финансирани или съфинансирани със средства по програми или фондове на Европейския съюз, със средства от други държави или от международни или чуждестранни организации"

Документация за обществена поръчка, публикувана на 12.08.2017 г.

Решение № Р - 584/32-223206 от 10.08.2017 г., публикувано на 14.08.2017 г.

Обявление № 32-223214 от 10.08.2017 г., публикувано на 14.08.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 19.10.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 28.11.2017 г.

Протокол № 2.1, публикуван на 12.12.2017 г.

Протокол № 2.2, публикуван на 12.12.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 12.12.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 12.12.2017 г.

Решение № Р - 805/32-351404/12.12.2017 г., публикувано на 12.12.2017 г.

Протокол № 4, публикуван на 03.10.2018 г.

Протокол № 5, публикуван на 03.10.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 03.10.2018 г.

Решение № Р-492/32-285020/03.10.2018 г., публикуван на 03.10.2018 г.

Обявление за възложена поръчка с рег. № 32-315701/31.10.2018 г., публикувано на 05.11.2018 г.

Договор с рег. № 32-314335/30.10.2018 г., публикуван на 05.11.2018 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация, публикувано на 05.11.2018 г.

Приложение № 2 - Техническо предложение, публикувано на 05.11.2018 г.

Приложение № 3 - Ценово предложение, публикувано на 05.11.2018 г.

 

Дата: 31.07.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-555

УИН номер на РОП: 00334-2017-0025

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и ремонт на системи за пожароизвестяване в сгради на Митница Бургас"

Решение № Р-555/ 32-208368 от 27.07.2017 г., публикувано на 31.07.2017 г.

Обявление рег. № 32-208372 от 27.07.2017 г., публикувано на 31.07.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 31.07.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 17.01.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 17.01.2018 г.

Протокол № 3, публикуван на 17.01.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 17.01.2018 г.

Решение № Р-16/32-17046/17.01.2018 г., публикувано на 17.01.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-102486/10.04.2018 г., публикувано на 12.04.2018 г.

Дата: 27.07.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-546

УИН номер на РОП: 00334-2017-0024

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични инсталации в структурите на Агенция „Митници"

Решение № Р-546/32-206296/25.07.2017 г., публикувано на 27.07.2017 г.

Обявление № 32-206254/25.07.2017 г., публикувано на 27.07.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 27.07.2017 г.

Становище за осъществен предварителен контрол от 19.07.2017 г., публикувано на 27.07.2017 г.

Становище за осъществен окончателен контрол от 07.08.2017 г., публикувано на 07.08.2017 г.

Решение № Р-618/32-247936 от 05.09.2017 г., за прекратяване на обособени позиции № 3 и № 4, публикувано на 05.09.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-262878/21.09.2017 г. (прекратена по обособена позиция № 3 и № 4), публикувано на 25.09.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 11.12.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 11.12.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 11.12.2017 г.

Решение № Р - 801/32-349889/11.12.2017 г., публикувано на 11.12.2017 г.

Договор № 32-37570/06.02.2018 г., по обособена позиция № 1, публикуван на 22.02.2018 г.

Договор № 32-48607/15.02.2018 г., по обособена позиция № 2, публикуван на 22.02.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-53825/20.02.2018 г., публикувано на 22.02.2018 г.


Дата: 24.07.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-541

УИН номер на РОП: 00334-2017-0023

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Агенция „Митници"

Решение № Р-541/32-203663 от 21.07.2017 г., публикувано на 24.07.2017 г.

Обявление № 32-203672 от 21.07.2017 г., публикувано на 24.07.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 25.07.2017 г.

Решение № Р-608/ 32-238144 от 25.08.2017 г. за прекратявяне на обособени позиции № 4 и № 5, публикувано на 25.08.2017 г. в 18:30 ч.

Обявление за възложена поръчка № 32-249200/07.09.2017 г. (прекратяване по ОП № 4 и ОП № 5), публикувано на 11.09.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 15.09.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 15.09.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 15.09.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 15.09.2017 г.

Решение № Р - 636 /32-256742/15.09.2017 г., публикувано на 15.09.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-271017/02.10.2017 г. (прекратяване по ОП № 2 и ОП 6), публикувано на 05.10.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-289950 от 18.10.2017 г., публикувано на 20.10.2017 г.

Договор рег. № 32-285137 от 13.10.2017 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 20.10.2017 г.

Договор рег. № 32-285720 от 13.10.2017 г. по обособена позиция № 3, публикуван на 20.10.2017 г.

Договор рег. № 32-285126 от 13.10.2017 г. по обособена позиция № 7, публикуван на 20.10.2017 г.


Дата: 19.07.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: 525

УИН номер на РОП: 00334-2017-0022

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти"

Решение № Р-525/32-197492 от 17.07.2017 г., публикувано на 19.07.2017 г.

Обявление № 32-197520 от 17.07.2017 г., публикувано на 19.07.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 19.07.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 30.10.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 30.10.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 30.10.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 30.10.2017 г.

Решение № Р-725/32-300698/27.10.2017 г., публикувано на 30.10.2017 г.

Договор № 32-341089/04.12.2017 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 19.12.2017 г.

Договор № 32-345623/07.12.2017 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 19.12.2017 г.

Договор № 32-345654/07.12.2017 г. по обособена позиция № 3, публикуван на 19.12.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-351342/12.12.2017 г., публикувано на 19.12.2017 г.

Дата: 13.07.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: 509

УИН номер на РОП: 00334-2017-0021

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Агенция "Митници", дирекция МРР"

Решение № Р-509/32-190317 от 10.07.2017 г., публикувано на 13.07.2017 г.

Обявление № 32-190349 от 10.07.2017 г., публикувано на 13.07.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 13.07.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 14.09.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 14.09.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 14.09.2017 г.

Решение № Р-635/32-255968 от 14.09.2017 г., публикувано на 14.09.2017 г.

Обявление за възложена поръчка, рег. № 277904/06.10.2017 г., публикувано на 09.10.2017 г.

Договор за обособена позиция № 1, рег. № 32-273504/03.10.2017 г., публикуван на 09.10.2017 г., с приложения

Договор за обособена позиция № 2, рег. № 32- 273522/03.10.2017 г., с приложения, публикуван на 09.10.2017 г.


Дата: 03.07.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: 479

УИН номер на РОП: 00334-2017-0020

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ЗАСТРАХОВКА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ВКЛ. ОБОРУДВАНЕТО В АВТОМОБИЛИТЕ, МОНТИРАНИТЕ ЗВУКОВО-СВЕТЛИННИ СИГНАЛИЗАЦИИ И НАДПИСИТЕ, С КОИТО СА ОБЛЕПЕНИ (БРАНДИРАНИ), НА ЛИЦАТА/МЕСТАТА В МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ, НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ И НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"

Решение № Р-479/32-181046 от 30.06.2017 г., публикувано на 03.07.2017 г.

Обявление № 32-181054 от 30.06.2017 г., публикувано на 03.07.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 05.07.2017 г.

Разяснение №32-197694 от 17.07.2017 г., публикувано на 17.07.2017 г.

Решение № 527/32-197704/17.07.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 20.07.2017 г.

Решение № 628/32- 254476 от 13.09.2017 г., публикувано на 13.09.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 13.09.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 13.09.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 13.09.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-277922/06.10.2017 г., публикувано на 09.10.2017 г.

Договор за обособена позиция № 1, рег. № 32-273485/03.10.2017 г., публикуван на 09.10.2017 г.

Приложения към Договор № 32-273485/03.10.2017 г.:

Приложение № 1 - Техническа спецификация;

Приложение № 2 - Техническо предложение, от стр. 68 до стр. 91

Приложение № 2 - Техническо предложение, от стр. 92 до стр. 105;

Приложение № 2 - Техническо предложение, от стр. 106 до стр. 111;

Приложение № 2 - Техническо предложение, от стр. 112 до стр. 123;

Приложение № 2 - Техническо предложение, от стр. 124 до стр. 130;

Приложение № 3 - Ценово предложение.

Договор за обособена позиция № 2, рег. № 32-269786/29.09.2017 г., с приложения, публикуван на 09.10.2017 г.

Договор, за обособена позиция № 3, рег. 32- 270320/29.09.2017 г., с приложения, публикуван на 09.10.2017 г.

Договор за обособена позиция № 4, рег. 32-270325/29.09.2017 г., с приложения, публикуван на 09.10.2017 г.


Дата: 03.07.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: 476

УИН номер на РП: 00334-2017-0019

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Абонаментна поддръжка и ремонт на системи за пожароизвестяване и пожарогасене в сгради на Митница Варна"

Решение № Р-476/32-178986 от 29.06.2017 г., публикувано на 03.07.2017 г.

Обявление № 32-179008 от 29.06.2017 г., публикувано на 03.07.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 04.07.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 25.08.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 25.08.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 25.08.2017 г.

Решение № Р - 604/32-237450/25.08.2017 г., публикувано на 25.08.2017 г.

Договор № 32-275529/05.10.2017 г., публикуван на 13.10.2017 г.

Обявление № 32-280604/10.10.2017 г., публикувано на 13.10.2017 г.


Дата: 03.07.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: 475

УИН номер на РОП:00334-2017-0018

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Абонаментна поддръка и ремонт на системи за пожароизвестяване в сгради на Митница Столична"

Решение № Р-457/32-178932 от 29.06.2017 г., публикувано на 03.07.2017 г.

Обявление № 32-178962 0т 29.06.2017 г., публикувано на 03.07.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 04.07.2017 г.

Съобщение за промяна, публикувано на 10.08.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 13.10.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 13.10.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 13.10.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 13.10.2017 г.

Решение № Р -686/32-284917/13.10.2017 г., публикувано на 13.10.2017 г.

Обявление за възложена поръчка (прекратена) № 32-297527/25.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

 


Дата: 23.06.2017 г. Идентификационен номер на АМ: 460

УИН номер на РОП: 00334-2017-0017

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "АНАЛИЗ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОМЕНИ В ИНТЕГРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОМЕЙН НА ТРАНС-ЕВРОПЕЙСКИТЕ СИСТЕМИ С ОБЩНОСТНИЯ ДОМЕЙН, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА CCN2 ПЛАТФОРМАТА И СПЕЦИФИЦИРАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРОМЕНИ В ИС НА АМ"

Решение № Р-460/32-170417 от 21.06.2017 г., публикувано на 23.06.2017 г.

Обявление № 32-170439 от 21.06.2017 г., публикувано на 23.06.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 26.06.2017 г.

Решение № Р-557/32-209812/28.07.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 31.07.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 24.10.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 27.10.2017 г

Протокол № 2, публикуван на 27.10.2017 г.

Доклад, публикуван на 27.10.2017 г.

Решение № Р - 724/32-300682/27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-329209/23.11.2017 г., публикувано на 27.11.2017 г.

Договор № 32-324881/20.11.2017 г., публикуван на 27.11.2017 г.

Приложение № 1 към Договор № 32-324881/20.11.2017 г., публикувано на 27.11.2017 г.

Приложение № 2 към Договор № 32-324881/20.11.2017 г., публикувано на 27.11.2017 г.

Приложение № 3 към Договор № 32-324881/20.11.2017 г., публикувано на 27.11.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, рег. № 32-156060/01.06.2018 г., публикувано на 01.06.2018 г.


Дата: 12.06.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: 432

УИН номер на РОП: 00334-2017-0016

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и ремонт на системи за пожароизвестяване в сгради на Митница Пловдив"

Решение № Р-432/32-156868 от 08.06.2017 г., публикувано на 12.06.2017 г.

Обявление № 32-156888/08.06.2017 г., публикувано на 12.06.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 12.06.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 24.07.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 24.07.2017 г.

Решение № Р - 544/32-204883 от 24.07.2017 г., публикувано на 24.07.2017 г.

Договор № 32-244903/01.09.2017 г., публикуван на 07.09.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-247165/05.09.2017 г., публикувано на 07.09.2017 г.

 

Дата: 12.06.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-431

УИН номер на РОП: 00334-2017-0015

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и ремонтни работи на покриви, вътрешни ремонти и ремонти на пътни настилки на обекти на Агенция „Митници"

Решение № Р - 431/32-156383 от 08.06.2017 г., публикувано на 12.06.2017 г.

Обявление № 32-156391 от 08.06.2017 г., публикувано на 12.06.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 12.06.2017 г.

Разяснение рег. № 32-174980/26.06.2017г., публикувано на 26.06.2017 г.

Решение № Р - 466/32-174959 от 26.06.2017 г., публикувано на 28.06.2017 г.

Разяснение № 32-185466 от 05.07.2017 г., публикувано на 05.07.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 05.10.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 05.10.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 05.10.2017 г.

Решение № Р - 672/32-276440/05.10.2017 г., публикувано на 05.10.2017 г.

Решение № Р - 701/32-294062 от 23.10.2017 г., публикувано на 23.10.2017 г.

Решение № Р - 702/32-294067 от 23.10.2017 г., публикувано на 23.10.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-329203/23.11.2017 г. (прекратена по обособени позиции с №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 и 18), публикувано а 27.11.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-339967/04.12.2017 г. (прекратена по обособени позиции с №№ 1, 3, 11, 13, 15 и 17), публикувано на 06.12.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-339967/04.12.2017 г. (прекратена по обособени позиции с №№ 1, 3, 11, 13, 15 и 17), публикувано на 07.12.2017 г.


Дата: 09.06.2017 г. 2/МП

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Агенция „Митници" по Рамково споразумение СПОР - 12/05.06.2017 г.

Покана, публикувана на 09.06.2017 г.

Приложения, публикувани на 09.06.2017 г.

Разяснение рег. № 32-161615 от 13.06.2017 г., публикувано на 13.06.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 26.06.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 04.07.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 24.07.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 24.07.2017 г.

Решение № Р - 542/32-203841 от 24.07.2017 г., публикувано на 24.07.2017 г.

Договор № 32-236207/24.08.2017 г., публикуван на 24.08.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-236674/24.08.2017 г., публикувано на 31.08.2017 г.


Дата: 09.06.2017 г.

1/МП

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет : „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел за нуждите на Агенция „Митници" по Рамково споразумение СПОР - 11/05.06.2017 г.

Покана, публикувана на 09.06.2017 г.

Приложения, публикувани на 09.06.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 26.06.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 04.07.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 10.07.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 10.07.2017 г.

Решение № Р-510/32-190319 от 10.07.2017 г., публикувано на 10.07.2017 г.

Договор № 32-222344/10.08.2017 г., публикуван на 31.08.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-236674/24.08.2017 г., публикувано на 31.08.2017 г.


Дата: 07.06.2017 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 429

УИН номер на РОП: 00334-2017-0014

Договаряне без предварително обявление с предмет: „Ремонт на вълново - дисперсионен рентгено - флуоресцентен спектрометър (ВДРФС) „S4 Explorer" - „Bruker AXS и следгаранционна сервизна поддръжка на Вълново - дисперсионен рентгено - флуоресцентен спектрометър „S4 Explorer" - „Bruker AXS" и XRD спектрометър D8 Discover"

Решение № Р - 429/32-154746 от 07.06.2017 г., публикувано на 07.06.2017 г.

Покана, публикувана на 07.06.2017 г.

Приложения към покана, публикувани на 07.06.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 29.06.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 29.06.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 29.06.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 29.06.2017 г.

Решение № Р - 477/32-179065 от 29.06.2017 г., публикувано на 29.06.2017 г.

Договор № 32-236242/24.08.2017 г., по обособена позиция № 1, публикуван на 13.09.2017 г.

Договор № 32-236264/24.08.2017 г., по обособена позиция № 2, публикуван на 13.09.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-251646/11.09.2017 г., публикувано на 13.09.2017 г.

Информация № 32-99287/04.04.2018 г. за приключване на договор по първа обособена позиция, публикувана на 04.04.2018 г.

 

Дата: 02.06.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 416

УИН номер на РОП: 00334-2017-0013

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от обекти на Агенция „Митници"

Решение № Р - 416/32-147550 от 31.05.2017 г, публикувано на 02.06.2017 г.

Обявление № 32- 147558 от 31.05.2017 г., публикувано 02.06.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 02.06.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 27.10.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 27.10.2017 г.

Доклад, публикуван на 27.10.2017 г.

Решение № Р -723/32.500545/27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-351010/12.12.2017 г., публикувано на 15.12.2017 г.

Договор за обособена позиция № 1, рег. № 32-345310/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Договор за обособена позиция № 2, рег. № 32-345351/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Договор за обособена позиция № 3, рег. № 32-345360/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Договор за обособена позиция № 4, рег. № 32-345369/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Договор за обособена позиция № 5, рег. № 32-345464/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Договор за обособена позиция № 6, рег. № 32-345754/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Договор за обособена позиция № 7, рег. № 32-345784/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Договор за обособена позиция № 8, рег. № 32-345796/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Договор за обособена позиция № 9, рег. № 32-345496/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Договор за обособена позиция № 10, рег. № 32-345736/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Договор за обособена позиция № 11, рег. № 32-345762/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Договор за обособена позиция № 12, рег. № 32-345780/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Дата: 22.05.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-397

УИН номер на РОП: 00334-2017-0011

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на комплексни услуги по почистване, сметосъбиране и сметоизвозване на гранично-контролно пропускателните пунктове на Република България"

Решение № Р-397/32-133010 от 17.05.2017 г., публикувано на 22.05.2017 г.

Обявление № 32-133016 от 17.05.2017 г., публикувано на 22.05.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 22.05.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 14.09.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 14.09.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 14.09.2017 г.

Протокол № 4, публикуван на 14.09.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 14.09.2017 г.

Решение № Р - 630/32-255387/14.09.2017 г., публикувано на 14.09.2017 г.

Договор № 32-296689/25.10.2017 г., по Обособена позиция № 1, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-296549/25.10.2017 г., по Обособена позиция № 2, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-300621/27.10.2017 г., по Обособена позиция № 3, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-296571/25.10.2017 г., по Обособена позиция № 4, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-297425/25.10.2017 г., по Обособена позиция № 5, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-296554/25.10.2017 г., по Обособена позиция № 7, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-299504/27.10.2017 г., по Обособена позиция № 8, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-300325/27.10.2017 г., по Обособена позиция № 9, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-300292/27.10.2017 г., по Обособена позиция № 10, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-277923/06.10.2017 г., по Обособена позиция № 11, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-277914/06.10.2017 г., по Обособена позиция № 12, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-277895/06.10.2017 г., по Обособена позиция № 13, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-296673/25.10.2017 г., по Обособена позиция № 14, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-296662/25.10.2017 г., по Обособена позиция № 15, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-296616/25.10.2017 г., по Обособена позиция № 16, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-274946/04.10.2017 г., по Обособена позиция № 17, публикуван на 06.11.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-305084 от 01.11.2017 г., публикувано на 06.11.2017 г.

Договор № 32-308274/06.11.2017 г., по Обособена позиция № 6, публикуван на 10.11.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-313309 от 09.11.2017 г., публикувано на 10.11.2017 г.

Допълнително споразумение № 32-142859/18.05.2018 г. към договор № 32-274946/04.10.2017 г., публикувано на 21.05.2018 г.


 

Дата:18.05.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 400

УИН номер на РОП: 00334-2017-0012

Договаряне без предварително обявление с предмет: "Привеждане в пълна функционалност на системата (функционални тестове, проверка и ремонт) и извънгаранционното пълно сервизно обслужване на мобилна рентгенова система за проверка на транспортни средства и контейнери ZBV 455 (на шаси Мерцедес), произведена от American Science and Engineering - AS&E"

Решение № Р-400/32-135047/18.05.2017 г., публикувано на 18.05.2017 г.

Покана и приложения, публикувани на 18.05.2017 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП, публикувано на 10.08.2017 г.

Решение № Р - 577/32-219019/07.08.2017 г., публикувано на 10.08.2017 г.

Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП, публикуван на 10.08.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 10.08.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 10.08.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 10.08.2017 г.

Протокол № 4, публикуван на 10.08.2017 г.

Протокол № 5, публикуван на 10.08.2017 г.

Договор с приложения, рег. № 32-261587/20.09.2017 г., публикуван на 18.10.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-287303/16.10.2017 г., публикувано на 18.10.2017 г.


Дата: 16.05.2017 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 394

УИН номер на РОП: 00334-2017-0010

Договаряне без предварително обявление с предмет: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на рентгенови системи, произведени от Smiths Heimann за инспекция на стоки и товари в моторни превозни средства"

Решение № Р -394/32-131617/16.05.2017 г., публикувано на 16.05.2017 г.

Покана и приложения, публикувани на 16.05.2017 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП, публикувано на 03.07.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 07.07.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 07.07.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 07.07.2017 г.

Протокол № 4, публикуван на 07.07.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 07.07.2017 г.

Решение № Р-504 /32- 188743 от 07.07.2017 г., публикувано на 07.07.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-210410 от 28.07.2017 г., публикувано на 31.07.2017 г.

Договор рег. № 32-199432 от 18.07.2017 г. по обособена позиция №1, публикуван на 31.07.2017 г.

Приложение № 1 към договор № 32-199432, публикувано на 31.07.2017 г.

Приложение № 2 към договор № 32-199432, публикувано на 31.07.2017 г.

Договор рег. № 32-199438 от 18.07.2017 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 31.07.2017 г.

Приложение № 1 към договор № 32-199438, публикувано на 31.07.2017 г.

Приложение № 2 към договор № 32-199438, публикувано на 31.07.2017 г.

Допълнително споразумение № 32-290490/18.10.2017 г., публикувано на 20.10.2017 г.

 


Дата: 05.05.2017 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 370

УИН номер на РОП: 00334-2017-0009

Договаряне без предварително обявление с предмет: "Извънгаранционна поддръжка и ремонт на Централизирана система за превенция в борбата с контрабандата, нелегалния трафик и митническите измами"

Решение № Р - 370/32-123129/05.05.2017 г., публикувано на 05.05.2017 г.

Покана и приложения, публикувани на 05.05.2017 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП, публикувано на 19.06.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 13.07.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 13.07.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 13.07.2017 г.

Протокол № 4, публикуван на 13.07.2017 г.

Доклад от работатат на комисията, публикуван на 13.07.2017 г.

Решение № Р-520/32-194407 от 13.07.2017 г., публикувано на 13.07.2017 г.

Договор рег. № 32-208360 от 27.07.2017 г., публикуван на 09.08.2017 г.

Приложение № 1 към Договор № 32-208360/27.07.2017 г., публикувано на 09.08.2017 г.

Приложение № 2 към Договор № 32-208360/27.07.2017 г., публикувано на 09.08.2017 г.

Приложение № 4 към Договор № 32-208360/27.07.2017 г., публикувано на 09.08.2017 г.

Приложение № 5 към Договор № 32-208360/27.07.2017 г., публикувано на 09.08.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-219848 от 08.08.2017 г., публикувано на 09.08.2017 г.


Дата: 02.05.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 357

УИН номер на РОП: 00334-2017-0008

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на мрежово оборудване"

Решение № Р - 357/32-114654 от 27.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.

Обявление № 32-114662 от 27.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 02.05.2017 г.

Разяснение № 32-123111/05.05.2017 г., публикувано на 05.05.2017 г.

Разяснение № 32-132247/16.05.2017 г., публикувано на 16.05.2017 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № Р-395/32-132236 от 16.05.2017 г., публикувано на 18.05.2017 г.

Разяснение № 32-135014/18.05.2017 г., публикувано на 18.05.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 29.09.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 29.09.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 29.09.2017 г.

Доклад, публикуван на 29.09.2017 г.

Решение № Р - 660/32-269784/29.09.2017 г., публикувано на 29.09.2017 г.

Договор № 32-321878/17.11.2017 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 11.12.2017 г.

Договор № 32-321838/17.11.2017 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 11.12.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-345770/07.12.2017 г., публикувано на 11.12.2017 г.


Дата: 02.05.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-358

УИН номер на РОП: 00334-2017-0007

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и ремонтни работи на покриви, вътрешни ремонти и ремонти на пътни настилки на обекти на Митница Русе"

Решение № Р - 358/32-114731 от 27.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.

Обявление № 32-114738 от 27.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 02.05.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 07.06.2017 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения, публикувано на 29.06.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 31.07.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 31.07.2017 г.

Доклад, публикуван на 31.07.2017 г.

Решение № Р-564/ 32-210627 от 31.07.2017 г., публикувано на 31.07.2017 г.

Договор № 32-244922/01.09.2017 г., по обособена позиция № 1, публикуван на 13.09.2017 г.

Договор № 32-243560/01.09.2017 г., по обособена позиция № 2, публикуван на 13.09.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-251629/11.09.2017 г., публикувано на 13.09.2017 г.


Дата: 21.04.2017 г.

Идеднтификационен номер на АМ: 335

УИН номер на РОП: 00334-2017-0006

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали"

Решение № Р -335/32-104216/18.04.2017 г., публикувано на 21.04.2017 г.

Обявление № 32-104232/18.04.2017 г., публикувано на 21.04.2017 г.

Документация, публикувана на 24.04.2017 г.

Разяснение № 32-118355/02.05.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № Р - 368/32-122865/05.05.2017 г., публикувано на 10.05.2017 г.

Разяснение № 32-147535 от 31.05.2017 г., публикувано на 31.05.2017 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 19.06.2017 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения, публикувано на 19.07.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 17.08.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 17.08.2017 г.

Протокол № 4, публикуван на 17.08.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 17.08.2017 г.

Решение № Р - 595/32-229028/17.08.2017 г., публикувано на 17.08.2017 г.

Договор № 32-267329 от 27.09.2017 г., по Обособена позиция № 2, публикуван на 17.10.2017 г.

Приложение № 1 към Договор № 32-267329/27.09.2017 г., публикувано на 17.10.2017 г.

Прилжение № 2 към Договор № 32-267329/27.09.2017 г., публикувано на 17.10.2017 г.

Приложение № 3 към Договор № 32-267329 от 27.09.2017 г., публикувано на 17.10.2017 г.

Приложение № 4 към Договор № 32-267329 от 27.09.2017 г., публикувано на 17.10.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-284622 от 13.10.2017 г., по Обособена позиция № 2, публикувано на 17.10.2017 г.

Договор № 32-296350/24.10.2017 г., по Обособена позиция № 1, публикуван на 06.11.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-304912 от 01.11.2017г., по Обособена позиция № 1, публикувано на 06.11.2017 г.


Дата: 27.03.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-276

УИН номер на РОП: 00334-2017-0005

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на Агенция „Митници", работещи с видеодисплеи"

Решение № Р-276/32-79863/23.03.2017 г., публикувано на 27.03.2017 г.

Обявление № 32-79870/23.03.2017 г., публикувано на 27.03.2017 г.

Документация, публикувана на 28.03.2017 г.

Разяснение № 1, публикувано на 10.04.2017 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № Р-326/32-98649 от 10.04.2017 г., публикувано на 13.04.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 27.07.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 27.07.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 27.07.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 27.07.2017 г.

Решение № Р-556/32-208371/27.07.2017 г., публикувано на 27.07.2017 г.

Договор № 32-255642/14.09.2017 г., публикуван на 05.10.2017 г.

Обявление а възложена поръчка № 32-271018/02.10.2017 г., публикувано на 05.10.2017 г.


 

Дата: 17.03.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-230

УИН номер на РОП: 00334-2017-0004

Номер на обявлението в Официален вестник на ЕС: 2017/S 055-101126/18.03.2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на фасадите на административната сграда на Агенция „Митници" в град Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг" № 1"

Решение № Р - 230/32-70222 от 14.03.2017 г., публикувано на 17.03.2017 г.

Обявление № 32-70225 от 14.03.2017 г., публикувано на 17.03.2017 г.

Документация, публикувана на 20.03.2017 г.

Разяснение № 1, публикувано на 28.03.2017 г.

Разяснение № 2, публикувано на 03.04.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 05.06.2017 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения, публикувано на 20.06.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 30.06.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 30.06.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 30.06.2017 г.

Решение № Р - 481/32-181098/30.06.2017 г., публикувано на 30.06.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32- 236371/24.08.2017 г., публикувано на 28.08.2017 г.

Договор рег. № 32-223844/11.08.2017 г., публикуван на 28.08.2017 г.

Приложения към Договор рег. № 32-223844/11.08.2017 г.:

Приложение № 1, публикувано на 28.08.2017 г.

Приложение № 2, публикувано на 28.08.2017 г.

Приложение № 3, публикувано на 28.08.2017 г.

Приложение № 4, публикувано на 28.08.2017 г.

Приложение № 5, публикувано на 28.08.2017 г.

Приложение № 6, публикувано на 28.08.2017 г.

06.03.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 203

УИН номер на РОП: 00334-2017-0003

Номер на обявлението в Официален вестник на ЕС: 2017/S 046-084117/07.03.2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на налична система за управление на Лабораторно-информационна управляваща система (Laboratory Information Management System - LIMS) Nautilus7 чрез доставка до последна версия на производителя"

Решение № Р-203/32-59447 от 02.03.2017 г., публикувано на 06.03.2017 г.

Обявление № 32-59460 от 02.03.2017 г., публикувано на 06.03.2017 г.

Документация, публикувана на 07.03.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 18.04.2017 г.

Доклад, публикуван на 18.04.2017 г.

Решение Р-337/32-104284/18.04.2017 г., публикувано на 18.04.2017 г.

Договор № 32-146374/31.05.2017 г., публикуван на 06.06.2017 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация, публикувано на 06.06.2017 г.

Приложение № 2 - Техническо предложение, публикувано на 06.06.2017 г.

Приложение № 3 - Ценово предложение, публикувано на 06.06.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-148300/01.06.2017 г., публикувано на 02.06.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-307840/24.10.2018 г., публикувано на 24.10.2018 г.


27.01.2017 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 45

УИН номер на РОП: 00334-2017-0002

Номер на обявлението в Официален вестник на ЕС: 2017/S 019-031133/27.01.2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство на административна сграда с идентификатор 65677.1.88.4 в гр. Свиленград, кв. „Петко Войвода", ул. „Асен Илиев" № 4, в „Учебен център"

Решение № Р - 45/32-21433/25.01.2017 г., публикувано на 27.01.2017 г.

Обявление № 32-21444/25.01.2017 г., публикувано на 27.01.2017 г.

Документация, публикувана на 27.01.2017 г.

Комплексен доклад, публикуван на 27.01.2017 г.

Енергийно обследване, публикувано на 27.01.2017 г.

Инвестиционни проекти, публикувани на 27.01.2017 г.

Част: Количествено-стойностна сметка

Част: Конструктивна - становище

Част: План за управление на стр. отпадъци

Част: В и К 1

Част: В и К 2

Част: В и К 3

Част: ОВК 1

Част: ОВК 2

Част: ОВК 3

Част: ОВК 4

Част: ОВК 5

Част: Архитектура 1

Част: Архитектура 2

Част: Архитектура 3

Част: Електро

Част: Пожарна безопасност

Част: ПБЗ

Решение за одобряване на обявление за изменение или за допълнителна информация № Р -159/32-38391/10.02.2017 г., публикувано на 13.02.2017 г.

Съобщение - изпратено е за публикуване в ОВ на ЕС и в РОП Решение № Р-204/32-59721 от 02.03.2017 г. за удължаване на срока за получаване на оферти до 09.03.2017 г., 17:30 ч., като същото ще бъде публикувано в Профила на купувача в деня на публикуването му в РОП.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № Р-204/32-59721 от 02.03.2017 г., публикувано на 06.03.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 21.07.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 21.07.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 21.07.2017 г.

Протокол № 4, публикуван на 21.07.2017 г.

Протокол № 5, публикуван на 21.07.2017 г.

Протокол № 6, публикуван на 21.07.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 21.07.2017 г.

Решение № Р - 540/32-203562/21.07.2017 г., публикувано на 21.07.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32 - 220645/08.08.2017 г., публикувано на 10.08.2017 г.

 

12.01.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р- 14

УИН номер на РОП: 00334-2017-0001

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Бургас в гр. Бургас"

Решение № Р - 14/32-9771/12.01.2017 г., публикувано на 12.01.2017 г.

Обявление № 32-9778/12.01.2017 г., публикувано на 12.01.2017 г.

Документация, публикувана на 12.01.2017 г.

Протокол, публикуван на 08.03.2017 г.

Решение № Р - 212/32-64099/08.03.2017 г., публикувано на 08.03.2017 г.

Договор № 32-80297 от 23.03.2017 г., публикуван на 31.03.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-88278 от 31.03.2017 г., публикувано на 31.03.2017 г.

Допълнително споразумение № 32-76364/14.03.2018 г. към договор № 32-80297/23.03.2017 г., публикувано на 19.03.2018 г.


03.01.2017 г. Идентификационен номер на АМ: Р-682

УИН номер на РОП: 00334-2016-0057

Номер на обявлението в Официален вестник на ЕС: 2017/S 002-002022/04.01.2017 г.

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирани гласови телефонни и факс услуги"

Решение № Р - 682/32-364953/30.12.2016 г., публикувано на 03.01.2017 г.

Обявление № 32-364967/30.12.2016 г. публикувано на 03.01.2017 г.

Документация, публикувана на 04.01.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 22.02.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 27.03.2017 г.

Протокол № 2 публикуван на 10.04.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 10.04.2017 г.

Доклад, публикуван на 10.04.2017 г.

Решение № Р-323/32-97371 от 10.04.2017 г., публикувано на 10.04.2017 г.

Договор № 32-148988 от 01.06.2017 г., публикуван на 03.07.2017 г.

Приложение № 1 към договор № 32-148988 от 01.06.2017 г., публикувано на 03.07.2017 г.

Приложение № 2 към договор № 32-148988 0т 01.06.2017 г., публикувано на 03.07.2017 г.

Приложение № 3 към договор № 32-148988 0т 01.06.2017 г., публикувано на 03.07.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-181084 от 30.06.2017 г., публикувано на 03.07.2017 г.

03.01.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 683

УИН номер на РОП: 00334-2016-0056

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Развитие на Институционалната архитектура на Агенция Митници за митнически процеси: Единна регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI2), Референтни данни (CSRD2) и Одобрени икономически оператори (AEO), и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ, чрез внедряване на модули в БИМИС, съответстващи на тези митнически процеси"


Решение № Р -683/32-365057/30.12.2016 г., публикувано на 03.01.2017 г.

Обявление № 32-365061/30.12.2016 г., публикувано на 03.01.2017 г.

Документация, публикувана на 04.01.2017 г.

Разяснение № 1, публикувано на 10.02.2017 г.

Протокол 1, публикуван на 07.03.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 05.04.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 11.04.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 11.04.2017 г.

Доклад, публикуван на 11.04.2017 г.

Решение № Р - 327/32-99194/11.04.2017 г., публикувано на 11.04.2017 г.

Решение № Р - 396/32-132922/17.05.2017 г., публикувано на 17.05.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-155489/07.06.2017 г., публикувано на 09.06.2017 г.


03.01.2017 г.

Идентификационене номер на АМ: Р - 681

УИН номер на РОП: 00334-2016-0055

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извънгаранционно поддържане и ремонт на електронни автомобилни везни, собственост на Агенция „Митници"

Решение № Р - 681/32-364912/30.12.2016 г., публикувано на 03.01.2017 г.

Обявление № 32-364927/30.12.2016 г., публикувано на 03.01.2017 г.

Документация, публикувана на 04.01.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 27.03.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 27.03.2017 г.

Решение № Р-301/32-82498 от 27.03.2017 г., публикувано на 27.03.2017 г.

Договор рег. № 32-102200 от 13.04.2017 г., публикуван на 15.05.2017 г.

Приложения към договор рег. № 32-102200 от 13.04.2017 г., публикувани на 15.05.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-127749 от 11.05.2017 г., публикувано на 15.05.2017 г.


Дата на публикуване: 27.11.2018 21:22
Последна актуализация: 18.11.2022 02:21