Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3ED6
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3ET1

Акцизни стоки

АКЦИЗНИ СТОКИ В ЛИЧНИЯ БАГАЖ НА ПЪТНИЦИ, ПРИСТИГАЩИ ОТ ТРЕТИ ЗА ЕС СТРАНИ

Всеки пътник над 17 годишна възраст може да внесе и:

            а) тютюневи изделия:

- 200 броя цигари за въздушните пътници и 40 броя за останалите пътници;

- 50 броя пури за въздушните пътници и 10 броя за останалите пътници;

- 100 броя пурети за въздушните пътници и 20 броя за останалите пътници;

- 250 грама тютюн за пушене за въздушните пътници и 50 грама за останалите пътници.

            б) алкохол и алкохолни напитки:

- общо 1 литър алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 22 об.% или неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание от 80 об.% или повече;

-  общо 2 литра алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 22 об.%;

                        - общо 4 литра непенливо вино;

                        - 16 литра бира.

Всяка комбинация от тютюневи изделия за всеки отделен пътник и всяка комбинация от алкохол и алкохолни напитки за всеки отделен пътник, с изключение на непенливо вино и бира, не може да надвишава 100 % от сбора на процентите, формирани от отделно допустимите количества.

Следва да отбележим, че по отношение на екипажите на транспортни средства, използвани за пътуване от трета страна или територия се прилагат намалени парични прагове и количествени лимити.

Освободен е вносът и на горивото за всяко отделно превозно средство на пътници, пристигащи от трета страна или територия, съдържащо се в стандартния резервоар, както и не повече от 10 литра гориво в преносим съд.

 

АКЦИЗНИ СТОКИ В ЛИЧНИЯ БАГАЖ НА ПЪТНИЦИ, ЗАМИНАВАЩИ ОТ ЕС ЗА ТРЕТИ СТРАНИ

Допустим е износът от България към трети страни на акцизни стоки (тютюневи изделия, алкохол, горива), пренасяни в личния багаж на физически лица, в количества за лична употреба, които нямат търговски характер. В случай, че акцизните стоки подлежат на облепяне с акцизен бандерол, те следва да имат валиден бандерол.
 При износът на акцизни стоки за лична употреба към трети страни водещо при определяне на допустимото количество са разрешените лимити за внос на третите държави, към които се е насочил пътникът и по-специално - определящ е най-ниският лимит сред транзитните държави и крайната дестинация на пътуване в случай, че се пресичат границите на няколко държави, които имат различни лимити.
Пътниците трябва да имат предвид, че  в различните държави действат различни разпоредби, например като „акцизни“ могат да бъдат определени и други стоки, а вносът дори с личен характер на някои акцизни стоки може да бъде напълно забранен.


Информация за пътуването в конкретни държави може да се получи от интернет страницата на Министерство на външните работи, рубриката „Пътувам за…“ .
Координати на съответната митница може да се открият във Връзки към други страници.
При организирано пътуване обичайно туроператорът също разполага с актуална информация за местните ограничения.

 

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ ЗА АКЦИЗНИ СТОКИ, КОИТО СЕ ВЪВЕЖДАТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) от плащане на акциз се освобождават тютюневи изделия, алкохол и алкохолни напитки, закупени в друга държава-членка от физически лица за лични нужди и превозвани от тях в количества, определени с правилника за прилагане на закона.
На основание чл. 4в, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), закупените тютюневи изделия и алкохолни напитки в друга държава-членка от физически лица за лични нужди и превозвани от тях, могат да бъдат в количества не по-големи от:

- за тютюневи изделия:
           цигари – 800 къса;
           пури – 200 къса;
           пурети - 400 къса;
           тютюн за пушене – 1 килограм.

- за алкохолни напитки:
          алкохолни напитки с код по КН 2208 – 10 литра;
          междинни продукти – 20 литра;
          вина – 90 литра /пенливи вина не повече от 60 литра/;
          пиво – 110 литра.

 

АКЦИЗНИ СТОКИ В ЛИЧНИЯ БАГАЖ НА ПЪТНИЦИ, ПЪТУВАЩИ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕС

Съгласно 112а, ал 4 от Закона за акцизите и данъчните складове пътниците подлежат на санкция, ако пренасят от България за друга държава членка акцизни стоки над количествата, определени за лично потребление в чл. 4в, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС):

- за тютюневи изделия:
           цигари – 800 къса;
           пури – 200 къса;
           пурети - 400 къса;
           тютюн за пушене – 1 килограм.

- за алкохолни напитки:
          алкохолни напитки с код по КН 2208 – 10 литра;
          междинни продукти – 20 литра;
          вина – 90 литра /пенливи вина не повече от 60 литра/;
          пиво – 110 литра.

Физическо лице, което изпраща, пренася или превозва за друга държава членка тютюневи изделия или алкохолни напитки в количества с търговски характер, се наказва с глоба в размер от 1000 до 4000 лв., а при повторно нарушение - с глоба в размер от 3000 до 6000 лв.

 

Дата на публикуване: 15.01.2018 10:49
Последна актуализация: 18.11.2022 01:38