Акцизни стоки

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ ЗА АКЦИЗНИ СТОКИ, КОИТО СЕ ВЪВЕЖДАТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) от плащане на акциз се освобождават тютюневи изделия, алкохол и алкохолни напитки, закупени в друга държава-членка от физически лица за лични нужди и превозвани от тях в количества, определени с правилника за прилагане на закона.
На основание чл. 4в, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), закупените тютюневи изделия и алкохолни напитки в друга държава-членка от физически лица за лични нужди и превозвани от тях, могат да бъдат в количества не по-големи от:
- за тютюневи изделия:
           1. цигари – 800 къса;
           2. пури – 200 къса;
           3. пурети - 400 къса;
           4. тютюн за пушене – 1 килограм.
- за алкохолни напитки:
            1. алкохолни напитки с код по КН 2208 – 10 литра;
2. междинни продукти – 20 литра;
3. вина – 90 литра /пенливи вина не повече от 60 литра/;
4. пиво – 110 литра.

 

Промяна в лимита за акцизни стоки, пренасяни от български граждани, влизащи в Германия

Считано от 1 януари 2014 г. физически лица - граждани на България, Румъния, Унгария, Литва и Латвия, а от 31 юли 2014 г. – и тези на Хърватия, могат да внасят на територията на Федерална република Германия до 300 къса цигари за лична употреба, вместо досегашния лимит от 800 къса.