Акцизни стоки

АКЦИЗНИ СТОКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ЛИЧНИЯ БАГАЖ НА ПЪТНИЦИ, ПРИСТИГАЩИ ОТ ТРЕТИ ЗА ЕС СТРАНИ

Всеки пътник над 17 годишна възраст може да внесе и:

            а) тютюневи изделия:

- 200 броя цигари за въздушните пътници и 40 броя за останалите пътници;

- 50 броя пури за въздушните пътници и 10 броя за останалите пътници;

- 100 броя пурети за въздушните пътници и 20 броя за останалите пътници;

- 250 грама тютюн за пушене за въздушните пътници и 50 грама за останалите пътници.

            б) алкохол и алкохолни напитки:

- общо 1 литър алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 22 об.% или неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание от 80 об.% или повече;

-  общо 2 литра алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 22 об.%;

                        - общо 4 литра непенливо вино;

                        - 16 литра бира.

Всяка комбинация от тютюневи изделия за всеки отделен пътник и всяка комбинация от алкохол и алкохолни напитки за всеки отделен пътник, с изключение на непенливо вино и бира, не може да надвишава 100 % от сбора на процентите, формирани от отделно допустимите количества.

Следва да отбележим, че по отношение на екипажите на транспортни средства, използвани за пътуване от трета страна или територия се прилагат намалени парични прагове и количествени лимити.

Освободен е вносът и на горивото за всяко отделно превозно средство на пътници, пристигащи от трета страна или територия, съдържащо се в стандартния резервоар, както и не повече от 10 литра гориво в преносим съд.

 

 

 

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ ЗА АКЦИЗНИ СТОКИ, КОИТО СЕ ВЪВЕЖДАТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) от плащане на акциз се освобождават тютюневи изделия, алкохол и алкохолни напитки, закупени в друга държава-членка от физически лица за лични нужди и превозвани от тях в количества, определени с правилника за прилагане на закона.
На основание чл. 4в, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), закупените тютюневи изделия и алкохолни напитки в друга държава-членка от физически лица за лични нужди и превозвани от тях, могат да бъдат в количества не по-големи от:
- за тютюневи изделия:
           1. цигари – 800 къса;
           2. пури – 200 къса;
           3. пурети - 400 къса;
           4. тютюн за пушене – 1 килограм.
- за алкохолни напитки:
            1. алкохолни напитки с код по КН 2208 – 10 литра;
2. междинни продукти – 20 литра;
3. вина – 90 литра /пенливи вина не повече от 60 литра/;
4. пиво – 110 литра.

 

Промяна в лимита за акцизни стоки, пренасяни от български граждани, влизащи в Германия

Считано от 1 януари 2014 г. физически лица - граждани на България, Румъния, Унгария, Литва и Латвия, а от 31 юли 2014 г. – и тези на Хърватия, могат да внасят на територията на Федерална република Германия до 300 къса цигари за лична употреба, вместо досегашния лимит от 800 къса.