Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3MK1
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3MC5
Връзки към други страници

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ


Народно събрание на Република България


Министерски съвет


Президент на Република България


Министерство на финансите на Република България


Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите

интереси на Европейските общности (АФКОС)


КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР в рамките на координационния механизъм по

европейските въпроси

 

МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ И МИТНИЧЕСКИ АДМИНИСТРАЦИИ

 

ТАХUD - Главна дирекция "Данъчно облагане и митнически съюз" на Европейската комисия


ОЛАФ Европейската служба за борба с измамите

 

CELBET  www.celbet.eu

 

СМО Световна митническа организация


SELEC - Център за правоприлагане  в Югоизточна Европа


CVRIA Съд на Европейския Съюз


Австрия: Управление на митниците, данъците и акцизите


Белгия: Централна митническа и акцизна администрация


Великобритания: Съвет на митниците и приходите на Н.В.

Гърция: Главно управление на митниците и акцизите


Германия: Съвет за митници и акцизи


Дания: Централна митническа и данъчна администрация


Естония: Данъчен и митнически съвет


Ирландия: Служба на комисарите по приходите


Испания: Управление на митниците и специалните данъци


Италия: Митническа агенция


Кипър: Централно митническо управление


Латвия: Национален митнически съвет  


Литва: Митническо управление


Люксембург: Управление на митниците и акцизите


Малта: Митническо управление


Полша: Митническа служба


Португалия: Главно митническо управление


Румъния: Национален митнически орган


Словения: Митническа администрация


Унгария: Митническа и финансова гвардия


Финландия: Национален митнически съвет


Франция: Управление на митниците и косвените данъци


Холандия: Данъчна и митническа администрация


Чешка Република: Главно митническо управление


Швеция: Митническа администрация