Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3MK1
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3MC5

Връзки към други страници

Български институции


Народно събрание на Република България


Министерски съвет


Президент на Република България


Министерство на финансите на Република България


Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите

интереси на Европейските общности (АФКОС)


КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР в рамките на координационния механизъм по

европейските въпроси

 

Министърство на вътрешните работи

 

Прокуратура на Република България 

 

 

Международни институции

 

Taxation and Customs Union (ТАХUD) / Главна дирекция "Данъчно облагане и митнически съюз" на Европейската комисия

 

European Anti-Fraud Office (OLAF) / ОЛАФ Европейската служба за борба с измамите

 

CELBET - Customs Eastern and South-Eastern Land Border Expert Team / Митнически експертен екип по Източните и Югоизточните сухопътни граници

 

World Customs Organization (WCO) / Световна митническа организация (СМО) 


Southeast European Law Enforcement Center (SELEC) / Център за правоприлагане  в Югоизточна Европа

 

 Court of Justice of the European Union (CURIA) / Съд на Европейския Съюз

 

 

Държави членки на ЕС


Австрия: Управление на митниците, данъците и акцизите


Белгия: Централна митническа и акцизна администрация

Гърция: Главно управление на митниците и акцизите


Германия: Съвет за митници и акцизи


Дания: Централна митническа и данъчна администрация


Естония: Данъчен и митнически съвет


Ирландия: Служба на комисарите по приходите


Испания: Управление на митниците и специалните данъци


Италия: Митническа агенция


Кипър: Централно митническо управление


Латвия: Национален митнически съвет  


Литва: Митническо управление


Люксембург: Управление на митниците и акцизите


Малта: Митническо управление


Полша: Митническа служба


Португалия: Главно митническо управление


Румъния: Национален митнически орган


Словения: Митническа администрация


Унгария: Митническа и финансова гвардия


Финландия: Национален митнически съвет


Франция: Управление на митниците и косвените данъци


Холандия: Данъчна и митническа администрация


Чехия: Главно митническо управление


Швеция: Митническа администрация

 

 

Митнически администрации на други държави

 

Великобритания: Съвет на митниците и приходите на Н.В.

Дата на публикуване: 15.01.2018 11:25
Последна актуализация: 10.04.2023 17:24