Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3MK1
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3MC5
Ръководство Координати на дирекции и самостоятелни звена в ЦМУ Териториални дирекции Митнически лаборатории Сигнали за нарушения Връзки към други страници

Връзки към други страници

Български институции


Народно събрание на Република България


Министерски съвет


Президент на Република България


Министерство на финансите на Република България


Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите

интереси на Европейските общности (АФКОС)


КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР в рамките на координационния механизъм по

европейските въпроси

 

Министърство на вътрешните работи

 

Прокуратура на Република България 

 

 

Международни институции

 

Taxation and Customs Union (ТАХUD) / Главна дирекция "Данъчно облагане и митнически съюз" на Европейската комисия

 

European Anti-Fraud Office (OLAF) / ОЛАФ Европейската служба за борба с измамите

 

CELBET - Customs Eastern and South-Eastern Land Border Expert Team / Митнически експертен екип по Източните и Югоизточните сухопътни граници

 

World Customs Organization (WCO) / Световна митническа организация (СМО) 


Southeast European Law Enforcement Center (SELEC) / Център за правоприлагане  в Югоизточна Европа

 

 Court of Justice of the European Union (CURIA) / Съд на Европейския Съюз

 

 

Държави членки на ЕС


Австрия: Управление на митниците, данъците и акцизите


Белгия: Централна митническа и акцизна администрация

Гърция: Главно управление на митниците и акцизите


Германия: Съвет за митници и акцизи


Дания: Централна митническа и данъчна администрация


Естония: Данъчен и митнически съвет


Ирландия: Служба на комисарите по приходите


Испания: Управление на митниците и специалните данъци


Италия: Митническа агенция


Кипър: Централно митническо управление


Латвия: Национален митнически съвет  


Литва: Митническо управление


Люксембург: Управление на митниците и акцизите


Малта: Митническо управление


Полша: Митническа служба


Португалия: Главно митническо управление


Румъния: Национален митнически орган


Словения: Митническа администрация


Унгария: Митническа и финансова гвардия


Финландия: Национален митнически съвет


Франция: Управление на митниците и косвените данъци


Холандия: Данъчна и митническа администрация


Чехия: Главно митническо управление


Швеция: Митническа администрация

 

 

Митнически администрации на други държави

 

Великобритания: Съвет на митниците и приходите на Н.В.

Дата на публикуване: 15.01.2018 11:25
Последна актуализация: 10.04.2023 17:24