Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV18S3
Z7_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1814
Процедури - 2017г. Процедури - 2016г. Процедури - 2015г. Процедури - 2014г. Процедури - 2013г.

Процедури - 2014г.

Дата: 17.12.2014 г.

Идентификационен номер на АМ: ЗООП/17

УИН номер на РОП: 00334-2014-0028

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на митнически пломби и ролков удължител за нуждите на Агенция „Митници"

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 16.01.2015 г.

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията назначена със заповед № ЗАМ- 20 / 32-6084/14 . 01 .201 5 г. да разгледа, оцени и класира получените оферти по обществена поръчка с предмет: „ Доставка на митнически пломби и ролков удължител за нуждите на Агенция „Митници" уведомява, че на 04 .0 2 .2015 г. от 1 0 :00 часа в сградата на Централно митническо управление на Агенция „Митници" - гр. София - 1202, ул. „Г. С. Раковски" № 47, ет. 10, зала ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници.
Офертата на участник „Олимп България" ЕООД с вх. № 32-6019/13.01.2015 г. - 17:23 часа е получил следните точки:

По показател К2 - Срок за доставка на пломби за поставяне на измервателни уреди в данъчните складове - акцизни митнически пломби - 5 точки.

По показател К3 - Срок за доставка на пломби за поставяне на останалите връзки на технологични линии - акцизни митнически пломби - 5 точки.

По показател К4 - Срок за доставка на пломби за митнически цели при осъществяване на митнически контрол - 5 точки.

По показател К5 - Срок за доставка на пломби за поставяне на лабораторни проби, при осъществяване на митнически контрол - 5 точки.

По показател К6 - Срок за доставка на ролков удължител за автоматични митнически пломби - 5 точки.

Съгласно разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП отварянето на ценовите оферти се извършва публично и на него имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Решение №47/12.02.2015 г. за избор на изпълнител, ведно с Протоколи №№2 и 3, публикувано на 12.02.2015 г.

Договор №32-42042 от 10.03.2015 г., публикуван на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 12.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

 

Информация за сключен договор, публикувана на 13.03.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 25.03.2015 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 13.05.2016 г.


Дата: 15.12.2014 г.

Идентификационен номер на АМ: ЗООП/25

УИН номер на РОП: 00334-2014-0027

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: „Абонаментно обслужване на програмен продукт „Бизнес процесор Конто 66" за нуждите на Агенция „Митници", http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=638028

Становище от АОП по чл.19 ал.2.т24 от ЗОП, публикувано на 07.01.2015 г.

Решение № Р-4 от 07.01.2015 г., публикувано на 07.01.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 07.01.2015 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 07.01.2015 г.

 

Договор № 32-15043 от 27.01.2015 г., публикуван на 27.01.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 12.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

 

Информация рег. № 32-63727/09.03.2016 г. за изпълнение на Договор № 32-15043 от 27.01.2015 г., публикувана на 09.03.2016 г.


 

Дата: 15.12.2014 г.

Идентификационен номер на АМ: 93/1568

УИН номер на РОП: 00334-2014-0026

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: „Абонаментна поддръжка на програмни продукти „Работна заплата - RZWIN", „Хонорари - НОNWIN" и „Личен състав - LSWIN" за нуждите на Агенция "Митници"

Решение, http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=637843&newver=2

Становище от АОП по чл.19 ал.2 т. 24 от ЗОП, публикувано на 07.01.2015 г.

Решение № Р-3 от 07.01.2015 г., публикувано на 07.01.2015 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 07.01.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 07.01.2015 г.

 

Договор №32-11668 от 22.01.2015 г., публикуван на 26.01.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 12.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-125535/02.05.2018 г., публикувано на 03.05.2018 г.


ЗООП/22/19.11.2014 г.

РЕШЕНИЕ № 566 ОТ 19.11.2014 г. ЗА ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА БЕНЗИН А 95, ДИЗЕЛОВО ГОРИВО, МОТОРНИ МАСЛА ЗА МПС И ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ" http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=634066&newver=2

Борсов Договор №799 от 27.11.2014 г., публикуван на 01.12.2014 г.

Плащане по дог. м.12.2014 г.М Югозападна, публикувано на 06.01.2015 г.

Плащане по договора за м.12.2014 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 09.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2014 г. М БУРГАС, публикувано на 19.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 12. 2014 г. М РУСЕ, публикувано на 20.01.2015 г.

Плащане по дог. м.12.2014 г. М ЛОМ, публикувано на 20.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2014 г. М ВАРНА, публикувано на 17.02.2015 г.

Плащане по дог. м.01.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 09.02.2015г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 11.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 11.02.2015 г.

Плащане по дог. м.01.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 11.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 12.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г. ЦМУ, публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 17.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01. 2015 г. М БУРГАС, публикувано на 18.02.2015 г.

Плащане по дог. м.01.2015 г.М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 06.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 02. 2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 09.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г. М ЮГОЗАПАДНА, публикувана на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., М ВАРНА, публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г. М БУРГАС, публикувана на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г. ЦМУ, публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 13.03.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 06.04.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 06.04.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 06.04.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г. М ЮГОЗАПАДНА, публикувано на 07.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 09.04.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 14.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г.М СВИЩОВ, публикувано на 14.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. ЦМУ, публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. М БУРГАС, публикувано на 16.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 07.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04. 2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 12.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М ЮГОЗАПАДНА, публикувано на 12.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04. 2015 г. М БУРГАС, публикувано на 13.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. ЦМУ, публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 02.06.2015 г.

Плащане по дог м. 05.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 04.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05. 2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 05.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 05.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г- М РУСЕ, публикувано на 08.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05. М ЛОМ, публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. ЦМУ, публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М ЮГОЗАПАДНА, публикувано на 11.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М БУРГАС, публикувано на 11.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 03.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 06-07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06. М АЕРОГАРА, публикувано на 06.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06 М СТОЛИЧНА, публикувано на 06.07.2015 г.

Площоне по дог. м. 06.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 07.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. МЦУ, публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 09.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М ЮГОЗАПАДНА, публикувано на 09.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 10.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М БУРГАС, публикувано на 10.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 05.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 07.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М ЮГОЗАПАДНА, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог м. 07.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М БУРГАС, публикувано на 12.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. ЦМУ, публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г. М БУРГАС, публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г. М РУСЕ, публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 10.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 10.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 10.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 10.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М ЮГОЗАПАДНА, публикувано на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. ЦМУ, публикувано на 12.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 18.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м.12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

 

Информация за изпълнението на борсов договор № 799, публикувана на 14.01.2016 г.

 

Борсов договор № 809 от 03.12.2014 г.,, публикувано на 05.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 11.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 12.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. ЦМУ, публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г.п ЦМУ, публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 11.12.2016 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Информация рег. № 32-95270/06.04.2016 г. за изпълнение на договор № 809/03.12.2014 г., публикувана на 06.04.2016 г.


ЗООП/16/10.11.2014 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
"

Разяснение от 24.11.2014 г.

Решение за промяна № 595/05.12.2014 г., http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=636682&newver=2

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 07.01.2015 г.

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията назначена със заповед № ЗАМ-1152/05.12.2014 г. да разгледа, оцени и класира получените оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти" уведомява, че на 30.01.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Централно митническо управление на Агенция „Митници" - гр. София - 1202, ул. „Г. С. Раковски" № 47, ет. 10, зала ще бъде отворено ценовото оферти на допуснатите участници.
По показател „ТП - Организация и координация на изпълнение на заявките" Участник „Азалия МК" ООД, представил оферта с вх. № ЗООП/16/04.12.2014 г. - 16:42 ч. по обособена позиция № 2 е получил 20 точки.
Съгласно разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП отварянето на ценовите оферти се извършва публично и на него имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Решение № Р-32 от 04.02.2015, публикувано на 04.02.2015 г

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=646552&newver=2

Решение № 39/09.02.2015 г. за избор на изпълнител по обособена позиция № 2 с предмет "Сладкарски изделия", ведно с Протоколи №№ 2 и 3 (публикувано на 09.02.2015 г.)

Решение № 40/09.02015 г. за прекратяване на обособена позиция № 1 с предмет "Хляб и хлебни изделия" (публикувано на 09.02.2015 г.)

Договор № 32-37697 от 04.03.2015 г. по обособена позиция № 2 - Доставка на сладкарски изделия, публикуван на 05.02 2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07. 2015 г., публикувано на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 15.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 15.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 15.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 15.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 15.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

 

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 05.02.2015 г.

 

 

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 24.03.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 25.03.2015 г.


ЗООП/3/

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Абонаментно обслужване на програмен продукт "Бизнес процесор Конто 66" за нуждите на Агенция "Митници"", публикувано на 05.11.2014 г.

Решение за преклатяване № 575/21.11.2014 г. http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=634463

Протокол от работата на комисията, публикуван на 21.11.2014 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 21.11.2014 г.

 


ДОГОВОР № 1603/98/05.08.2014 г. за абонаментна поддръжка на счетоводен продукт КОНТО 66, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по Дог. № 1603/98/05.08., публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по дог.1603/98 м.10.2014 г.

Плащане по дог. м. 11.2014 г., публикувано на 16.12.2014г.

Плащане по договора м.12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по договора м. 01.2015 г., публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 12.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 14.09.2015 г.

Информация №32-187671 от 17.09.2015 г. за изпълнен договор, публикувано на 17.09.2015 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И РАБОТА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗИ И ОБРАБОТКА НА СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ IBM COGNOS И УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДА ЗА ДАННИ НА СУБД INFORMIX "
Публикувано на 26.09.2014 г.
Срок за получаване на документация - 27.10.2014 г. - 17,00 ч.
Срок за получаване на офертите - 06.11.2014г. - 17,00 ч.
Отваряне на офертите - 07.11.2014 г. - 11.00 ч.

Решение за промяна, публикувано на 10.10.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 18.11.2014 г.

Решение за избор на изпълнител, Протоколи № 1 и № 2 от работата на комисията, публикувани на 03.12.2014 г.

Договор № 1602/46 от 16.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

 

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.12.2014 г.

Информация за сключен договор, http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=640705&newver=2

Информация за изпълнен договор №1602/46, публикувана на 26.06.2015 г.

Информация за възстановена гаранция за изпълнение, публикувана на 01.07.2015 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ЛИЦЕНЗИ ЗА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"
Документацията е публикувана на 24.09.2014 г.
Срок за получаване на документация - 10.10.2014 г., 17:00 часа
Срок за получаване на оферти - 20.10.2014 г., 17:00 часа
Отваряне на оферти - 21.10.2014 г., 11:30 часа

Разяснение 1, публикувано на 06.10.2014 г

Решение за промяна 08.10.2014 г.

Коригирана документация 08.10.2014 г.

Решение № 542/04.11.2014 г. за удължаване срока за получаване на оферти по обособена позиция № 6 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=631943&newver=2

Протокол № 1, публикуван на 14.11.2014 г.

Решение № 567 от 19.11.2014 г. за прекратяване на обособена позиция № 6 „Доставка на лицензи за абонамент за поддръжка и права за ползване на нови версии на софтуерни продукти Adobe Reader Extensions Server", публикувано на 19.11.2014 г. в Регистъра на обществените поръчки на адрес: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=634127&newver=2

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 24.11.2014 г.

Протокол №2 и №3 от работата на комисията, публикувани на 01.12.2014 г.

Решение №583 от 01.12.2014 г. по чл. 73 от ЗОП, публикувано на 01.12.2014 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 19.12.2014 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 25.03.2015 г.

Договор №1602/54 от 18.12.2014 г. ПОЗ 1 с приложения, публикуван на 23.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 12 2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 32-13223/15.01.2016 г., публикувана на 18.01.2016 г.

 

Договор № 1602/48 от 17.12.2014 г. ПОЗ 3 с приложения, публикуван на 23.12.2014 г.

Плащане по дог. м.12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 32-13226/15.01.2016 г., публикувана на 18.01.2016 г.

 

Договор №1602/47 от 17.12.2014 г. ПОЗ 4 с приложения, публикуван на 23.12.2014 г.

Плащане по договора м. 12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 32-13232/15.01.2016 г., публикувана на 18.01.2016 г.

 

Договор №1602/53 от 18.12.2014 г. ПОЗ 5 с приложения, публикуван на 23.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 32-13245/15.01.2016 г., публикувана на 18.01.2016 г.

Договор № 1602/49 от 17.12.2014 г. ПОЗ 2 с приложения, публикуван на 23.12.2014 г.

Плащане по дог. м.12. 2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 32-13238/15.01.2016 г., публикувана на 18.01.2016 г.

Договор № 1602/ 50 от 17.12.2014 г. ПОЗ 7 с приложения, публикуван на 23.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 32-13243/15.01.2016 г., публикувана на 18.01.2016 г.

Договор №1602/51 от 17.12.2014 г. ПОЗ 8 с приложения, публикуван на 23.12.2014 г.

Плащане по дог. м.12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.

Информация за въстановени гаранции за изпълнение, публикувана на 03.02.2016 г.


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ЛИЦЕНЗИ ЗА ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ НА НОВИ ВЕРСИИ НА СУБД INFORMIX ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"
- Документацията е публикувана на 24.09.2014 г.
Срок за получаване на документация - 24.10.2014 г., 17:00 часа
Срок за получаване на оферти - 03.11.2014 г., 17:00 часа
Отваряне на оферти - 04.11.2014 г., 11:30 часа
Решение за промяна 08.10.2014 г.

Коригирана документация 08.10.2014 г.

Протокол №1/18.11.2014 г. от работата на комисията, пуликуван на 28.11.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 28.11.2014 г.

Решение №588 от 03.12.2014 г., публикувано на 03.12.2014 г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 03.12.2014 г.

Протокол №3 от работата на комисията, публикуван на 03.12.2014 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 22.12.2014 г.

Договор №1602/52 от 18.1.2014 г. с приложения, публикуван на 23.12.2014 г.

Плащане по дог. м.12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 32-13215/15.01.2016 г., публикувана на 18.01.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за изпълнение, публикувана на 07.03.2016 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
Получаване на документация - 14.07.2014 г., 17:00 часа
Получаване на оферти - 24.07.2014 г., 17:00 часа
Отваряне на оферти - 25.07.2014 г., 15:00 часа

Съобщение: На основание чл. 69 а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите участниците ще се проведе на 12.09.2014 г. от 16:00 ч. в зала на ет. 10 в сградата на Агенция „Митници", находяща се в гр. София - 1202, ул. „Г. С. Раковски" № 47.

Договор №1602/38 от 04.11.2014., публикуван на 25.11.2014 г.

Приложение към дог.1602/38 от 04.11.2014 г.-1

Приложение към дог.1602/38 от 04.11.2014 г. -2

Плащане по договора м. 12. 2014 г., публикувано на 20.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 01. 2015 г., публикувано на 18.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03. 2015 г., публикувано на 16.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04. 2015 г., публикувано на 13.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 11.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 10.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 12.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г., публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 10.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 11.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 15.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

 

Договор №1602/39 от 10.11.2014 г., публикуван на 26.11.2014 г.

Приложение към дог.1602/39 от 10.11.2014 г. -1

Приложение към дог.1602/39 от 10.11.2014 г.-2

Допълнително споразумение № 1602/39/12.12.2014 г. към Договор № 1602/39/10.11.2014 г., публикувано на 15.12.2014 г.

Плащане по договора за М. 12.2014 г., публикувано на 06.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г., публикувано на 07.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 09.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 10.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 11.12.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 12.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-21400/25.01.2017 г., публикувано на 25.01.2017 г.

 

Договор №1602/42 от 11.11.2014 г., публикуван на 27.11.2014 г.

Приложение към Дог.№1602/42 от 11.11.2014 г.

Допълнително споразумение към Дог. №1602/42 от 28.11.2014 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.12.2014 г.

Плащане по договора за м. 12.2014 г., публикувана на 09.01.2015 г.

Плащане по дог. м 01.2015 г., публикувано на 11.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04. 2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. ЦМУ, публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 04.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. ЦМУ, публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 06.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 06.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. ЦМУ, публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 05.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. ЦМУ, публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. ЦМУ, публикувано на 12.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 18.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 21.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-344256/08.12.2016 г., публикувано на 08.12.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-18627/23.01.2017 г., публикувано на 23.01.2017 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ПОДВИЖНА КЛЕТЪЧНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР И ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДОСТАВКИ И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ, ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ""
Получаване на документация - 14.07.2014 г., 17:00 часа;
Получаване на оферти - 24.07.2014 г., 17:00 часа;
Отваряне на оферти - 25.07.2014 г., 13:00 часа.

Решение за промяна-14.07.2014г.

На основание чл. 69 а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите участниците в открита процедура с предмет:

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ПОДВИЖНА КЛЕТЪЧНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР И ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДОСТАВКИ И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ, ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ""ще се проведе на 28. 08. 2014 г. от 16:00 ч. в зала 1001, ет. 10 в сградата на Агенция „Митници", находяща се в гр. София - 1202, ул. „Г. С. Раковски" № 47.

Право да присъстват на отварянето на ценовите оферти имат лицата, посочени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

Решение за прекратяване- 02.09.2014 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.12.2014 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО „WEB ТЕХНОЛОГИИ С JAVA"
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ:
„ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОБЛАСТТА НА РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, КАКТО И ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В СФЕРАТА НА ПРОГРАМНИТЕ ЕЗИЦИ" В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 13-22-129/28.01.2014 г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ",
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ: BG051PO002/13/2.2-11
Получаване на документация - 21.07.2014 г., 17:00 часа;
Получаване на оферти - 28.07.2014 г., 17:00 часа;
Отваряне на оферти - 29.07.2014 г., 11:00 часа.

Съобщение: На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Провеждане на обучения по „WEB технологии с Java" в изпълнение на договор № 13-22-129/28.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.
ще бъде на 15.08.2014 г. в 16:30 часа, в сградата на Агенция „Митници", Централно митническо управление, гр. София, ул. Г.С.Раковски № 47.

Договор № 1602/37/23.10.2014 г., публикуван на 19.11.2014 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА,
ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ЗАСТРАХОВКА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, НА ЛИЦАТА В МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБОРУДВАНЕ, ИНСТАЛИРАНО В МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ЗАСТРАХОВКА НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ И ЗАСТРАХОВКА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"

Получаване на документация -14.07.2014 г., 17:00 часа;

Получаване на оферти - 24.07.2014 г., 17:00 часа;

Отваряне на оферти - 25.07.2014 г., 13:30 часа

Решение за промяна- 14.07.2014 г.

Разяснение- 14.07.2014

Разяснение - 18.07.2014 г.

Съобщение: На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховка на моторните превозни средства, на лицата в моторните превозни средства, на електронното оборудване, инсталирано в моторните превозни средства, застраховка на плавателните съдове и застраховка на недвижимите имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на Агенция „Митници" ще бъде на 05.09.2014 г. в 15:00 часа, в сградата на Агенция „Митници", Централно митническо управление, гр. София, ул. Г.С.Раковски № 47.

Обявление за възложена поръчка, публикувано в РОП с ID 627417.

ДОГОВОР № 1602/29 ОТ 30.09.2014 Г.,публикувано на 27.10.2014 г.

Плащания по дог.1602/29 м.10.2014 г.

Плащания по дог. м. 11. 2014г. , публикувано на 16.12.2014г.

Информация за възстановени гаранции за уластие, публикувана на 17.12.2014 г.

Плащане по договора м. 01.2015 г., публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор с Рег.№ 32-290202 от 08.10.2018 г., публикувано на 09.10.2018 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ"

Получаване на документация - 14.07.2014 г., 17:00 часа;

Получаване на оферти - 24.07.2014 г., 17:00 часа;

Отваряне на оферти - 25.07.2014 г., 09:30 часа

Решение за промяна-14.07.2014 г.

Разяснение -14.07.2014 г.

Документация - коригирана

Разяснение - 21.07.2014 г.

Съобщение: На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в открита процедура с предмет „Доставка на хранителни продукти", ще бъде извършено на 12.09.2014 г. от 17.00 ч. в гр. София, ул. „Г. С. Раковски" № 47, Централно митническо управление на Агенция „Митници", 10 -ти етаж.

Договор № 1602/32 от 09.10.2014 г., публикуван на 27.10.2014 г.

Плащания по дог.1602/32 за м.10.2014 г.

Плащане по дог. м. 12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по дог.1602-32 за м. 11. 2014 г., публикувано на 16.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г-, публикувано на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 16.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-280198 от 07.10.2016 г., публикувано на 21.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-137697/22.05.2017 г., публикувано на 22.05.2017 г.

 

Договор № 1602/33 от 09.10.2014 г., публикувано на 27.10.2014 г.

Плащания по дог.1602/33 за м.10.2014г.

Плащане по дог. 1602/33 за м. 11. 2014 г., публикувано на 16.11.2014 г.

Плащане по дог. м.12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г-, публикувано на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 16.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-280197 от 07.10.2016 г., публикувано на 21.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-137745/22.05.2017 г., публикувано на 22.05.2017 г.

 

Договор № 1602/34 от 09.10.2014 г., публикуван на 27.10.2014 г.

Плащания по дог.1602/34 за м.10.2014 г.

Плащане по дог. 1602/34 за м. 11.2014 г., публикувано на16.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г-, публикувано на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 16.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-280200 от 07.10.2016 г., публикувано на 21.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-137732/22.05.2017 г., публикувано на 22.05.2017 г.

 

Договор № 1602/35 от 09.10.2014 г., публикуван на 27.10.2014 г.

Плащания по дог.1602/35 за м.10.2014 г.

Плащане по дог. 1602/35 за м. 11. 2014 г., публикувано на 16.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г-, публикувано на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 16.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-88583/31.03.2017 г., публикувано на 03.04.2017 г.

 

Договор № 1602/36 от 09.10.2014 г., публикуван на 27.10.2014 г.

Плащания по дог. 1602/36 за м. 10.2014 г.

Плащане по дог.1602/36 за м. 11.2014 г., публикувано на 16.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г-, публикувано на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 16.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-280201 от 07.10.2016 г., публикувано на 21.10.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.12.2014 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-137713/22.05.2017 г., публикувано на 22.05.2017 г.


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ФИЗИЧЕСКА ДЕНОНОЩНА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"" по обособени позиции
Получаване на документация - 14.07.2014 г. - 17:00 ч.;
Получаване на оферти - 24.07.2014 г. - 17:00 ч.;
Отваряне на оферти - 25.07.2014 г. - 11:00 ч.

Разяснение - 14.07.2014 г.

Разяснение - 17.07.2014 г.

Съобщение: На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти за провежданата открита процедура с предмет: „Физическа денонощна въоръжена охрана на обекти на Агенция „Митници"", по обособени позиции ще се извърши на 22.08.2014 г. от 16:00 часа в сградата на Централно митническо управление, гр. София, ул. Г.С.Раковски № 47, заседателна зала 10-ти етаж.

ДОГОВОР № 1602/22/15.09.2014 г. за физическа денонощна въоръжена охрана на обекти на Митница Югозападна, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по дог.1602/22 м.10 2014 г.

Плащане по дог. за м.11.2014 г., публикувано на 06.01.2015 г.

Плащане по дог. за м 12.2014 г., публикувано на 06.01.2015 г.

Плащане по дог. за м.02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 04. 2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05. 2015 г., публикувано на 11.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 09.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 10.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 11.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 12.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-257120 от 14.09.2016 г., публикувано на 21.09.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-79445 от 23.03.2017 г., публикувано на 23.03.2017 г.

 

ДОГОВОР № 1602/23/15.09.2014 г. за физическа денонощна въоръжена охрана на обекти на Митница Столична, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по дог.1602/23 м.10.2014 г.

Плащане по дог. 1602/23 м. 11. 2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.

Плащане по договора за м.12.2014 г., публикувано на 09.01.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 04.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 06.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 12.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 12.01.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-257124 от 14.09.2016 г., публикувано на 21.09.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-175863 от 27.06.2017 г., публикувано на 27.06.2017 г.

 

ДОГОВОР № 1602/24/15.09.2014 г. за физическа денонощна въоръжена охрана на Аерогара София, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по дог.№1602/24 м.10.2014 г., публикувано на 02.12.2014 г.

Плащане по дог.№1602/24 м.11.2014 г., публикувано на 02.12.2014 г.

Плащане по договора м. 12.2014 г., публикувано на 20.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 11.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 02. 2015 г., публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 06.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 05.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г., публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 10.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 12.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-257127 от 14.09.2016 г., публикувано на 21.09.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-798841 от 23.03.2017 г., публикувано на 23.03.2017 г.

 

ДОГОВОР № 1602/25/15.09.2014 г. за физическа денонощна въоръжена охрана на Централно митническо управление и дирекция "Национален учебен център", публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по дог.1602/25 м.10.2014 г.

Плащане по дог.1602/25 м.11.2014 г., публикувано на 16.12-2014 г.

Плащане по дог. м.12. 2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 15.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 12.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-84682/28.03.2017 г., публикувано на 28.03.2017 г.

 

ДОГОВОР № 1602/26/23.09.2014 г. за физическа въоръжена охрана на Митница Бургас, публикувано на 20.10.2014 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.12.2014 г.

Плащане по дог. М 10. 14 г., публикувано на 20.01.2014 г.

Плащане по дог. М 11. 14 г., публикувано на 20.01.2014 г.

Плащане по договора м.12.2014 г., публикувано на 20.01.2015 г.

Плащане по дог м. 03.2015 г., публикувано на 20.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03. 2015 г., публикувано на 16.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 13.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05. 2015 г., публикувано на 11.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 10.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 12.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г., публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 10.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 11.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-257128 от 14.09.2016 г., публикувано на 21.09.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32- 161657/13.06.2017 г., публикувано на 14.06.2017 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ЗА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"

Получаване на документация - 25.07.2014 г. - 17:00 ч.;
Получаване на оферти - 04.08.2014 г. - 17:00 ч.;
Отваряне на оферти - 05.08.2014 г. - 10:00 ч.

Разяснение - 14.07.2014 г.

Разяснение - 25.07.2014 г.

Разяснение - 29.07.2014 г.

Решение за промяна - 05.08.2014 г.

Съобщение: На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в открита процедура с предмет „Техническо обезпечаване за Агенция „Митници" по обособена позиция № 1 с предмет „Техническо обезпечаване за митнически пункт „Капитан Андреево"ще бъде извършено на 19.08.2014 г. от 09.30 часа в гр. София, ул. Г. С. Раковски № 47, Централно митническо управление на Агенция „Митници", 10 -ти етаж.

Съобщение: На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в открита процедура с предмет „Техническо обезпечаване за Агенция „Митници" по обособени позиции позиция № 2, с предмет: „Доставка на баркод четци за модул „Ваучери" на БАЦИС" и обособена позиция № 3, с предмет: „Доставка на техническо оборудване за Централно митническо управление", ще бъде извършено на 12.09.2014 г. от 09.30 ч. в гр. София, ул. „Г. С. Раковски" № 47, Централно митническо управление на Агенция „Митници", 10 -ти етаж.

Обявление за възложена поръчка, публикувано в РОП с ID 627423

Договор № 1602/28 от 30.09.2014 г., публикуван на 27.10.2014 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.12.2014 г.

Плащане по договора м. 12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.

Договор № 1602/40 от 11.11.2014 г., публикуван на 10.12.2014 г.

Обявление за възложена поръчка

Плащане по дог. м 12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.

Договор № 1602/41 от 11.11.2014 г., публикуван на 10.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.

Обявление № 32-95651/02.04.2018 г. за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 02.04.2018 г.

Обявление № 32-117904/24.04.2018 г. за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 25.04.2018 г.

 


ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:„Извънгаранционно пълно сервизно обслужване на мобилни рентгенови системи за проверка на пътни превозни средства и товари модел MT1213DE, доставени по договор ICB № I-2/G/X-RAYS - Large /2011 г., разположени на МП Капитан Андреево и на МП Калотина"

Решение за избор на изпълнител, публикувано на 20.11.2014 г.

Обявление за доброволна прозрачност, http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=634339&newver=2, 20.11.2014 г.

Доклад от работата на комисията

Договор №1602/55 от19.12.2014 г., публикуван на 08.01.2015 г.

Приложение №1 към договора.

Плиложение №2 към договора.

Приложение №3 към договора.

Приложение №4 към договора.

Плащане по договора м. 12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ЛИЦЕНЗИ ЗА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ И АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗИ И ОБРАБОТКА НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ - IBM COGNOS "
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 17:00 часа на 25.07.2014 г.
Краен срок за получаване на оферти: 17:00 часа на 04.08.2014 г.
Отваряне на офертите: 11:30 часа на 05.08.2014 г.

Съобщение: На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лицензи за специализиран софтуер за изготвяне на анализи и обработка на статистическа информация - IBM COGNOS", ще бъде извършено на 11.08.2014 г. от 16.30 часа в гр. София, ул. Г. С. Раковски № 47, Централно митническо управление на Агенция „Митници", 10 -ти етаж.

Договор № 1602/27/25.09.2014 г., публикуван на 24.10.2014 г.

Плащане по дог.1602/27 м.10.2014 г.

Информация зя възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.12.2014 г.

Информация за възстановени гаранции за изпълнение, публикувана на 07.03.2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ФИКСИРАНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИКСИРАНИ ГЛАСОВИ ТЕЛЕФОННИ И ФАКС УСЛУГИ"

Получаване на документацията - до 17:00 ч. на 04.07.2014 г.;
Получаване на оферти - до 17:00 ч. на 14.07.2014 г.;
Отваряне на офертите - 11:00 ч. на 15.07.2014 г.

Разяснение -04.07.2014 г.

Решение за промяна

Документация за участие след решение за промяна

Разяснение - 08.07.2014 г.

Съобщение: На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите участниците в открита процедура с предмет: „Избор на оператор за осъществяването на далекосъобщения чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирани гласови телефонни и факс услуги" ще се проведе на 29.09.2014 г. от 14:00 ч. в зала на ет. 10 в сградата на Агенция „Митници", находяща се в гр. София - 1202, ул. „Г. С. Раковски" № 47.

Протокол № 1, дата на публикуване 14.10.2014 г.


Протокол № 2, дата на публикуване 14.10.2014 г.

Протокол № 3, дата на публикуване 14.10.2014 г.

Протокол № 4, дата на публикуване 14.10.2014 г.
Решение № 507 за избор на изпълнител, дата на публикуване 14.10.2014 г.

 

Договор №1602/43 от 18.11.2014 г. с приложения, публикуван на 20.11.2014 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 18.12.2014 г.

 

Плащане по дог. м.12.2014 г. ЦМУ, публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 12. 2014 г. МИТНИЦА БУРГАС, публикувано на 19.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2014 г. М ВАРНА, публикувано на 17.02.2015 г.

Плащане по дог. м.01. 2015 г. М РУСЕ, публикувано на 11.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 11.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 11.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г. ЦМУ, публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 17.02.2015 г.

Плащане по дог. м.01.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м.01.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г-, М СВИЩОВ, публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г. М ЮГОЗАПАДНА, публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г. М Свиленград, публикувана на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., М ВАРНА, публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г. М Бургас, публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г. ЦМУ, публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 13.03.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 06.04.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 06.04.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г. М ЮГОЗАПАДНА, публикувано на 07.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 09.04.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 14.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г.М СВИЩОВ, публикувано на 14.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. ЦМУ, публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03. 2015 г. М БУРГАС, публикувано на 16.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 07.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04. 2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04. 2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 12.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М ЮГОЗАПАДНА, публикувано на 12.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М БУРГАС, публикувано на 13.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. ЦМУ, публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 02.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 04.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 05.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 05.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05. 2015 г. М РУСЕ, публикувано на 08.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м.05.2015 г. ЦМУ, публикуван на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., М БУРГАС, публикувано на 11.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 03.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 06.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 06.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 06.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 07.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г.ЦМУ, публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 09.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М ЮГОЗАПАДНА, публикувано на 09.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 10.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М БУРГАС, публикувано на 10.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 05.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 07.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог м. 07.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М БУРГАС, публикувано на 12.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. ЦМУ, публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г. М БУРГАС, публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г. М РУСЕ, публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 10.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 10.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 10.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 10.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. ЦМУ, публикувано на 12.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 18.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 21.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-322696/17.11.2016 г., към договор за възлагане на обществена поръчка с № 1602/43/18.11.2014 г., публикувано на 21.11.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-271510/02.10.2017 г., публикувано на 02.10.2017 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОННИ АВТОМОБИЛНИ ВЕЗНИ, СОБСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"

ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЕ

Срок за получаване на оферти - 30.06.2014 г, 17:00 часа
Документацията е достъпна до 20.06.32014 г., 17:00 часа
Отваряне на оферти - 01.07.2014 г., 11:00 часа


Съобщение: АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" стартира открита процедура с предмет: „Разработване и въвеждане на архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници" (Корпоративна архитектура)", във връзка с изпълнението на проект: „РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА АРХИТЕКТУРА НА ИНФОРМАЦИОННИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ УСЛУГИ, ПРОЦЕСИ И ИНФРАСТРУКТУРА НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" (КОРПОРАТИВНА АРХИТЕКТУРА)", ПРИОРИТЕТНА ОС III „КАЧЕСТВЕНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ", ПОДПРИОРИТЕТ 3.1. „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА, В ТОВА ЧИСЛО ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ", В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № А13-31-2/11.04.2014 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG051PO002/13/3.1-09

Поръчката е публикувана в сайта на Агенция по обществени поръчки под номер 00334-2014-000600334-2014-0006.
Документацията се закупува до 23.06.2014 г.,17:00 часа
Срок за получаване на оферти - 03.07.2014 г., 17: 00 часа
Дата на отваряне на оферти - 04.07.2014 г., 17:30 часа
ОБЯВЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА - 16.06.2014 г.

Документацията се закупува до 07.07.2014 г., 17:00 часа

Срок за получаване на оферти - 17.07.2014 г., 17:00 часа

Дата на отваряне на оферти - 18.07.2014 г., 17,30 часа

Съобщение: На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници" (Корпоративна архитектура)" в изпълнение на Договор № А13-31-2/11.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, бюджетна линия BG051PO002/13/3.1 - 09, ще бъде извършено на 01.08.2014 г. от 08.30 часа в Централно митническо управление на Агенция „Митници", заседателна зала на 10-ти етаж, гр. София, ул. „Г. С. Раковски" № 47.

Плащане по Договор 1602/21 за м. септември

Плащане по договор 1602/21 за м. октомври

Плащане по договор 1602/21 за м. декември

Плащане по договор 1602/21 за м. август/окончателно, публикувано на 07.09.2015 г.

Информация №32-187659 от 17.09.2015 г. за изпълнен договор, публикувано на 17.09.2015 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННА ПЛАТФОРМА ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ПРИ КОНТРОЛА НА СТОКИ МЕЖДУ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" И БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ОБУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТОРИ И ПОТРЕБИТЕЛИ И ДОСТАВКА НА ЛИЦЕНЗИ", ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННА ПЛАТФОРМА ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ПРИ КОНТРОЛА НА СТОКИ МЕЖДУ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" И БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ" В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 13-32-7/10.02.2014 Г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД. БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ: BG051PO002/13/3.2-04

Срок за получаване на оферти - 10.05.2014 г., 17:00 часа
Отваряне на оферти - 12.05.2014 г. - 17:30 часа

Съобщение: На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на информационно-комуникационна платформа за оперативна съвместимост за обмен на данни за прилагане на мерки при контрола на стоки между Агенция „Митници" и Българска агенция по безопасност на храните, обучение на администратори и потребители и доставка на лицензи", в изпълнение на Договор № 13-32-7/10.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския социален фонд, ще бъде извършено на 31.05.2014 г. от 11.00 часа в Централно митническо управление на Агенция „Митници", заседателна зала на 10-ти етаж, гр. София, ул. Г. С. Раковски № 47. (Информацията е качена на 29.05.2014 г.)

Плащане по Договор 1602/8 за месец септември

Плащане по Договор № 1602/8 за месец ІІ.2015 г., публикувано на 15.06.2015 г.

Плащане по Договор № 1602/8 за месец VІ.2015 г., публикувано на 15.06.2015 г.

Плащане по Договор № 1602/8 за месец VІІІ.2015 г.

Информация 32-165493/20.08.2015 г. за изпълнен договор, публикувана на 20.08.2015 г.

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „РАЗРАБОТВАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА 13 НОВИ ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" С ЦЕЛ РАЗШИРЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПОРТАЛ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 13-32-6/22.01.2014 Г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.


Документацията е достъпна до 28.04.2014 г., 17:00 часа
Срок за получаване на оферти - 08.05.2014 г., 17:00 часа
Отваряне на оферти - 09.05.2014 г. - 14:00 часа

Променена дата за отваряне на офертите - 23.05.2014 г.- 14:00ч.

Решение за промяна

Разяснение 1

Съобщение: На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и интегриране на 13 нови електронни административни услуги, предоставяни от Агенция „Митници" с цел разширяване на функционалността на електронния портал на Агенция „Митници" в изпълнение на Договор № 13-32-6/22.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще бъде извършено на 04.06.2014 г. от 10.00 часа в Централно митническо управление на Агенция „Митници", заседателна зала на 10-ти етаж, гр. София, ул. Г. С. Раковски № 47.(Информацията е качена на 02.06.2014 г.)

Плащане по Договор № 1602/9, публикувано на 09.12.2014 г.

Плащане по Договор № 1602/9, публикувано на 31.03.2015 г.

Плащане по Договор № 1602/9, публикувано на 06.07.2015 г.

Информация за изпълнение на Договор № 1602/9, рег. № 32-132167/10.07.2015 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕМИ: „СОФТУЕРНО ТЕСТВАНЕ - ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО /SOFTWARE QUALITY ASSURANCE - SQA/", „TOGAF FОUNDATION - THE OPEN GROUP ARCHITECTURE FRAMEWORK" (ВЕРСИЯ 9 ИЛИ ПО - ВИСОКА ВЕРСИЯ), „ПРЕДПРОЕКТНО ПЛАНИРАНЕ И ОЦЕНКА НА РАЗХОДИТЕ НА ИТ ПРОЕКТИ" И „БИЗНЕС АНАЛИЗ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ /BUSINESS ANALYSIS BODY OF KNOWLEDGE - BABOK/"
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 13-22-127/28.01.2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОБЛАСТТА НА БИЗНЕС АНАЛИЗА, СОФТУЕРНОТО ТЕСТВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ"
Документацията е достъпна до 15.04.2014 г., 17:00 часа

Срок за получаване на оферти - 22.04.2014 г., 17:00 часа
Отваряне на оферти - 23.04.2014 г., 11:00 часа

Разяснение 1 - 16.04.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти: Във връзка с участието Ви в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Провеждане на специализирани обучения по теми: „Софтуерно тестване- осигуряване на качеството /Software Quality Assurance-SQA/, „Togaf Foundation- The Open Group Architecture Framework" (версия 9 или по-висока), „Предпроектно планиране и оценка на разходите на ИТ проекти" и „Бизнес анализ и усъвършенстване на бизнес процесите /Business Analysis Body of Knowledge - BABOK/, в изпълнение на договор № 13-22-127/28.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще бъде извършено на 21.05.2014 г. от 17.30 часа в Централно митническо управление на Агенция „Митници", заседателна зала на № 806, етаж 8, гр. София, ул. Г. С. Раковски № 47.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕМИ: „WEB ТЕХНОЛОГИИ С JAVA", „WEB ТЕХНОЛОГИИ С PHP", „UML - ГРАФИЧНА НОТАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА УНИФИЦИРАНИЯ ЕЗИК ЗА МОДЕЛИРАНЕ", „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА LOTUS DOMINO/NOTES СЪС СРЕДСТВАТА НА IBM LOTUSSCRIPT И DOMINO DESIGNER"
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ:
„ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОБЛАСТТА НА РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, КАКТО И ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В СФЕРАТА НА ПРОГРАМНИТЕ ЕЗИЦИ"
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 13-22-129/28.01.2014г.
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ",
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД,
БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ: BG051PO002/13/2.2-11

Срок за получаване на оферти - 08.04.2014 г, 17:00 часа

Документацията е достъпна до 01.04.2014 г., 17:00 часа

Отваряне на оферти - 09.04.2014 г., 11:00 часа

Разяснение 1 -20.03.2014 г.

Разяснение 2 - 04.04.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ""

 

Срок за получаване на оферти - 27.02.2014 г., 17:00 часа

Документацията е достъпна до 04.03.2014 г., 17:00 часа/поради решение за промяна/

Разяснение

Решение за промяна

Разяснение 2 -03.02.2014 г.

Покана за отваряне на ценови оферти -30.04.2014 г.

Информация за освободена гаранция за изпълнение, публикувана на 13.08.2015 г.

ДОГОВОР № 1602/19/29.07.2014 г. за отпечатване и доставка на ваучери за храна, публикувано на 20.10.2014 г.

 

Плащане по Дог. № 1602/19/29.07.2014 г., публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по дог. 1602/19 м.10.2014 г.

Плащане по дог. 1602/19 м.11.2014г., публикувано на 16.12.2014 г.

Плащане по дог. м.12.2014 г., публикувано на 15.01.2015г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Информация 32-164563 от 19.08.2015 г. за изпълнен договор №1602/19, публикувана на 19.08.2015 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „
ФИЗИЧЕСКА ДЕНОНОЩНА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ""

Срок за получаване на оферти - 09.12.2013 г., 17:00 часа

Документацията е достъпна до 29.11.2013 г., 17:00 часа

Покана за отваряне на ценови оферти

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Обслужване на общата кореспонденция на Агенция „Митници" и териториалните й поделения чрез осъществяване на универсални и неуниверсални пощенски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги"

Срок за получаване на оферти - 05.12.2013 г., 17:00 часа /в обявлението е допусната техническа грешка, като посоченият срок е 06.12.2013 г., 17:00 часа /

Срок за отваряне на получените оферти - 06.12.2013 г., 11:00 часа

Документацията е достъпна до 25.11.2013 г., 17:00 часа

Разяснение

Покана за отваряне на ценови оферти - 06.02.2014 г.

Решение за прекратяване http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=634005

 

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.12.2014 г.

Дата на публикуване: 27.11.2018 21:23
Последна актуализация: 18.11.2022 02:25