Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1221
Z7_PPGAHG8009KI40QHSUDNO75FC0
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L12Q4

Митнически статус на съюзни стоките

1.Обща информация:

В Дял V, Глава 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС)

се съдържат основните разпоредби, свързани с митническия статус на стоките, като:

 • Презумцията за митнически статус на съюзни стоки (чл. 153 от МКС);
 • Загуба на митнически статус на съюзни стоки (чл. 154 от МКС); и
 • Случаите, в които съюзните стоки временно напускат митническата територия на Съюза и запазват митническия си статус на съюзни стоки, само когато този статус е установен при определени условия и чрез средства, предвидени в митническото законодателство (чл. 155 от МКС).

Стоките, за които не се прилага презумцията, че имат митнически статус на съюзни стоки, са посочени в чл. 119 от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 (ДР).

Средствата за доказване на митническия статус на съюзни стоки са посочени в чл. 199 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 (РИ).

 

2. Нова централна електронна система Доказателство за съюзен статус (PoUS)

На 01.03.2024 г. е въведена в експлоатация новата централна електронна система Доказателство за съюзен статус (PoUS), фаза 1, която имплементира електронен T2L(F) документ с всички необходими функционалности.

Считано от 01.03.2024 г. всички искания за заверка на доказателства за съюзен статус T2L(F), издаване на доказателства за съюзен статус от одобрен издател, както и тяхното представяне пред съответното митническо учреждение се извършва чрез системата PoUS.

Фаза 2 на системата PoUS е планирана за внедряване на 15 август 2025 г. и ще имплементира митническия манифест за стоките, включително информационния обмен със Средата за европейско морско обслужване на едно гише (EMSWe).

Централизираната система PoUS предвижда възможността чрез електронни средства да се заверява и съхранява доказателството за съюзен статус, както и да се валидира статус при повторно въвеждане на територията на Европейския съюз (ЕС).

Предимствата на електронната система са подобряване и уеднаквяване на процедурите в целия ЕС, по-последователен, хармонизиран и опростен процес, както и подобряване на ефективността на митническия надзор.

 

3. Одобрен издател

Митническите органи могат да разрешат на лице – „одобрен издател“, да регистрира доказателства за съюзен статус (T2L/T2LF) в системата PoUS без да е необходима заверка от тях в системата.

Разрешението за издаване на доказателства за съюзен статус се дава с решение на митническите органи, взето след подаване на заявление за разрешение в системата CDMS.

Заявлението трябва да бъде подадено до митническия орган, отговорен за мястото, където се намира или е достъпна основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели и където се извършват поне част от дейностите, включени в обхвата на разрешението, и заявителят трябва да отговаря на критериите по чл. 128, параграф 4 от ДР.

 

4. Документи T2L(F)

Документите T2L(F) се използват за доказателство за съюзен статус, когато съюзни стоки могат се придвижват от една точка до друга на митническата територия на Съюза и временно извън тази територия, без да се поставят под митнически режим и без статусът им да се променя.

След като бъде заверен, документът T2L(F) е валиден за период от 90 дни. По искане на заинтересованото лице и при основателни причини митническите органи могат да определят по-дълъг срок на валидност.

Документите T2L(F) могат да се използват само веднъж, когато са представени за първи път. Ако при първото представяне документите са били използвани само за някои от стоките, за останалите стоки е необходимо да се изготви ново доказателство за съюзен статус.

Освен при изрична нормативна забрана документ T2L(F) може да бъде издаден и впоследствие, стига издаването да се следи внимателно, за да се гарантира, че са изпълнени всички условия за предоставянето на този документ. Митническият орган, отговорен за издадения впоследствие документ T2L/T2LF, е същият като органа, отговорен за заверяването на оригиналния документ T2L/T2LF.

 

5. Възможни средства за доказване на митнически статус на съюзни стоки:

 • електронен документ T2L(F), регистриран в системата Доказателство за съюзен статус (PoUS);
 • манифест на корабоплавателното дружество (само за морски транспорт) (чл. 199, параграф 2 от РИ) – до въвеждането на фаза 2 на системата Доказателство за съюзен статус (PoUS) икономическите оператори могат да продължат да използват манифест на корабоплавателното дружество като доказателство за съюзен статус;
 • фактури или транспортни документи, когато общата стойност на обхванатите стоки не надвишава 15 000 EUR.

     

6. Други средства за доказване за митническия статус на съюзни стоки, които не се обхванати от системата Доказателство за съюзен статус (PoUS) и съответно за тях не са предвидени преходни разпоредби:

 • Данните от декларацията за вътрешен транзит като доказателство за съюзен статус;
 • Карнет ТИР, карнет АТА или формуляр 302 като доказателство за съюзен статус, в които е посочен кодът „T2L“ или „T2LF“ и които са заверени от отправното учреждение;
 • Пощенски пратки, върху които е поставен специален етикет, определен в приложение 72-02 към РИ;
 • Регистрационните номера и свидетелствата за регистрация на моторните превозни средства, регистрирани в държава членка, като доказателство за съюзен статус;
 • Опаковки, използвани за превоз на стоки, в съответствие с член 119, параграф 3, буква д) от ДР, които са идентифицирани чрез декларация като принадлежащи на лице, установено в ЕС, като доказателство за съюзен статус;
 • В случай на акцизни стоки като средство за доказване на съюзен статус може да се използва разпечатка на електронния административен документ (е-АД), както е предвидено в Директива 2008/118/ЕО на Съвета и Регламент № 684/2009;
 • Като средство за доказване на съюзен статус за продуктите от морски риболов и стоките, получени от такива продукти, уловени от риболовни кораби на Съюза извън митническата територия на Съюза във води, различни от териториалните води на трета държава, могат да се използват, според случая, риболовен дневник, декларация за разтоварване, декларация за трансбордиране и данните от системата за наблюдение на корабите.

 

7. Отнасящите се за митническия статус документи или разпоредби не могат да се използват за стоки, за които са изпълнени формалностите при износ или които са поставени под режим пасивно усъвършенстване.

 

Зареждане ...