Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1221
Z7_PPGAHG8009KI40QHSUDNO75FC0
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L12Q4

Митнически статус на съюзни стоките

1.Обща информация:

В Дял V, Глава 1 от МКС се съдържат основните разпоредби, свързани с митническия статус на стоките, като:

 • Презумцията за митнически статус на съюзни стоки (чл. 153 от МКС);
 • Загуба на митнически статус на съюзни стоки (чл. 153 от МКС); и
 • Случайте, в които съюзните стоки временно напускат митническата територия на Съюза и запазват митническия си статус на съюзни стоки когато този статус е установен при определени условия и чрез средствата, предвидени в митническото законодателство (чл. 155 от МКС).

 

Случаите, в които презумцията за съюзен статус на съюзни стоки, не се прилага са посочени в чл. 119 от ДР.

Средствата за доказване на митническия статус на съюзни стоки са посочени в чл. 199 от РИ.

Ново средство за доказване по МКС емитническия манифест за стоките (чл. 199, параграф 1, буква „в“ и чл. 206 от РИ – за плавателни средства).

 

За обмена и съхранинето на информацията от митническия манифест за стоките и данните от документ Т2L и Т2LF ще се използва електронна система  „МКС: Доказателство за съюзен статут“, като ще се използва хармонизиран, на ниво ЕС, интерфейс за търговците.

 

На лицата, отговарящи на условията по член 39, букви „а“ и „б“ на МКС, може да бъде разрешено да издават митнически манифест за стоките, без да е необходима заверка или регистрация от митниците.


 

2. Преходен период:

Докато системата „МКС: Доказателство за съюзен статут“ се въведе в експлоатация (предвидена за месец октомври 2019 г.), възможните средства за доказване на митнически статус на съюзни стоки са:

 • Т2L на хартиен носител (чл. 124а от ПДР);
 • манифеста на корабната компания (чл. 199, параграф 2 от РИ);
 • фактура или транспортен документ за стоки на стойност над 15 000 EUR (чл. 199, параграф 3 от РИ).

Член 2 от ДР е изменен с член 55 от ПДР и в съответствие с параграф 4 от измения чл. 2 от ДР общите изисквания за данни, посочени в Приложение Б към ДР, не се прилагат до датата на въвеждане на системата „МКС: Доказателство за съюзен статут“. Държавите членки трябва да гарантират, че съответните изисквания за данни осигурят прилагането на разпоредбите, уреждащи доказването на митническия статус.

Информационна и комуникационна система за редовните корабни линии (RSS) ще продължи да се използва за съхраняване на цялата необходима информация по отношение на исканията и разрешенията, до въвеждането на системата „МКС: Митнически решения“  (чл. 122 от ДР).

 

3.Документ Т2М се заменя от риболовен дневник

Съгласно действащите законови разпоредби заверката от трети страни, че съюзната риба или рибни продукти, уловени на територията на Съюза, са останали под митнически надзор в третата страна и не са претърпели никакви операции, различни от необходимото за запазването им, се извършва чрез попълване и заверка на клетка 13 от формуляра Т2М ( чл. от 325 до 336 и Приложения 43 и 44 Регламент (ЕИО) № 2454/93 г.).

С прилагането на разпоредбите на МКС от 1 май 2016 г.  заверката, посочена по-горе, от тази дата ще трябва да бъде направена върху разпечатката на риболовния дневник, вместо на формуляра Т2М (чл. 130 до 133 от ДР и чл. 213-215 от РИ).

 

4. Доказателство за митнически статут за железопътните вагони:

На основание на чл. 321 Регламент (ЕИО) № 2454/93 г., съюзният статус на товарни вагони, принадлежащи на железопътна компания на държава членка, се доказваше чрез кодов номер и отличителните букви, изписани на вагоните.

В МКС не се предвижда подобна разпоредба, тъй като е установено че, по различни причини не може да се разчита на отличителните букви, които да служат като доказателство за съюзния статус на вагоните.

От 1 май 2016 г. общите правила ще се прилагат в случаите, в които е необходимо да се докаже съюзният статус железопътните вагони. Препоръчително е митническите администрации да извършват редовни одити, за да се установи състоянието на подвижния състав на железопътните компании в съответните държави.

 

5. След въвеждането на системата „МКС: Доказателство за съюзен статут“:

 • данните от документи T2L, T2LF и митническите стокови манифести ще се подават чрез електронната система;
 • фактурата и транспортния документ могат да се използват като средство да доказване на съюзен статус, само за стоки, чиято стойност не надвишава 15 000 EUR.

     

6. Други средста за доказване за митническия статус на съюзни стоки, които не се обхванати от системата „МКС: Доказателство за съюзен статус“ и съответно за тях не са предвидени преходни разпоредби са:

 • Доказателство за митнически статус на съюзни стоки в Карнет ТИР, АТА или формуляр 302;
 • Доказателство за митнически статус на съюзни стоки за моторни превозни средства;
 • Доказателство за митнически статус на съюзни стоки за опаковки;
 • Доказателство за митнически статус на стоки в багаж на пътник.

 7. Средства за доказване на митнически статус на съюзни стоки не се използват за стоки, за които митническите формалности по износа са изпълнени, както и за стоки, които са поставени под режим пасивно усъвършенстване.

Зареждане ...