Пътни такси и разрешителен режим

Съгласно  раздел II  чл. 15 /функции и задачи/  ал.  (2) т. 15 от Закона за митниците (ЗМ) митниците осъществяват контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове по изпълнение на задължението за заплащане на пътните и винетните такси и по спазване на разрешителния режим за товарни и пътнически превози.
От месец октомври 2009 г. Агенция „Митници” има компетентност по контрола на пътните, винетните такси и разрешителния режим за товарни и пътнически превози на ГКПП. За изтеклия от тогава период бе извършена значителна  дейност, чийто приоритети могат да се очертаят както: подобряване на контрола и събираемостта на дължимите такси по пътни такси и разрешителен режим (ПТРР); ускоряване обработката на МПС от гледна точка на разрешителните режими; формиране на база данни за преминаващите товарни и пътнически моторни превозни средства (МПС) през граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България.
С оглед постигането на тези основни цели бяха предприети следните мерки:


                   1. Незабавно се пристъпи към разработването на  модул „Пътни такси и разрешителен режим” (ПТРР) към Българската интегрирана митническа информационна система (БИМИС). Новият модул, който  беше пуснат в експлоатация през месец май  2010 г. минимизира субективизма при вземането на решенията, автоматизира извършваните проверки и значително намали възможностите за корупционни практики в сферата на правилното начисляване на дължимите пътни и винетни такси. В него понастоящем се въвеждат информация за преминаващите на вход и изход от страната МПС, през всички митнически пунктове (МП) и ГКПП на  Република България. На вътрешни и някои външни граници се импортира допълнителна информация, като   лични данни на водачите на товарни МПС, карнети ТИР, вид на стоката и др. Благодарение на функционалността за разкриване на откраднати или фалшифицирани винетни стикери, престъпленията от общ характер, извършвани с тези ценни книги, на практика бяха минимизирани. Също така системата не допуска използването на един винетен стикер или еднократно разрешително от две и повече различни МПС. Чрез базата данни в модула и използването й за целите на анализ на риска, Агенция „Митници” има възможност за допълнителен и засилен контрол  на ГКПП с Гърция и Румъния. Модулът се очерта като допълнително средство за извършване на анализи на риска от страна на митническите органи. Базата данни, която се формира, активно се използва от страна на всички правоприлагащи органи на територията на страната. Модулът търпи непрекъснато доусъвършенстване във връзка със стремежа за подобряване и засилване на контрола.
                2. Митническите служители  извършват контрол, свързан с проверка на винетните стикери, обща маса и осово натоварване на преминаващия тежък трафик, а така също и във връзка с габаритни размери на    товарни и пътнически МПС през МП и ГКПП.
                 3. Във връзка с обстоятелството, че митническата администрация отговаря за разрешителния режим по отношение на пътническите и товарни превози на ГКПП, нейните служители имат компетентност по прилагането на двустранните и многостранни договори в сферата на автомобилните превози, по които Република България е страна. Държавите, с които са подписани двустранни договорености в сферата на товарните и пътнически превози са както следва:
 

 Австрия

Азербайджан

 Албания

Армения

Афганистан

Беларус

Белгия

Босна и Херцеговина

Великобритания

Германия

Грузия

Гърция

Дания

Естония

Иран

Испания

Италия

Йордания

Казахстан

Кипър

Латвия

Ливан

Литва

Люксембург

Македония

Молдова

Норвегия

Полша

Португалия

Румъния

Русия

Сирия

Словакия

Словения

Сърбия

Турция

Узбекистан

Украйна

Унгария

Финландия

Франция

Холандия

Хърватия

Черна Гора

Чехия

Швейцария

Швеция

 

 
 
                     4. Инвестирани бяха значителни средства в закупуването на техника, необходима за подобряване и ускоряване на контролната дейност – автомобилни везни, камери, четци, работни станции, и др. От 2015 г. активно се внедряват  и специалните  везни, които измерват в динамичен режим /в движение/ общата маса и осовото натоварване на контролираните МПС.
                     5. Извършва се контрол за дейността  на служителите, извършващи проверки по пътните такси и разрешителния режим. През 2015 г. стартира и безкасовото заплащане на пътни и винетни такси на ГКПП. С оглед допълнителното набелязване на мерки за избягване на възможностите за корупционни практики, през 2016 г.предстои повсеместното заплащане на пътни и винетни такси на ГКПП  с терминали ПОС.
                     6. Провежда се активен учебен процес, свързан с познаване и прилагане разпоредбите на действащата нормативна база по ПТРР.
                7. Във връзка с бъдещото внедряване  на електронни винетки и заплащането на ТОЛ такси за изминато разстояние по републиканската пътна мрежа на страната, служители на Агенция „Митници“ активно участват в подготовката на нормативната база и бизнес процеса по  контрола, който ще се осъществява на ГКПП.


      По-важните нормативни документи, регламентиращи дейността по ПТРР са:

  • Закон за митниците – чл. 15.ал2 т. 15. и чл. 14 т. 11;
  • Закон за пътищата;
  • Закона за автомобилните превози;
  •  Наредба 11 от 03.07.2001 г. за движение наизвънгабаритни/и или тежки  пътни превозни средства;
  • Наредба 11 от 31.10.2002 г. за международен превоз на пътници и товари;
  • Тарифа за таксите на Агенция „Митници“;
  • Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“;
  •  Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
  •  Двустранни спогодби, регламентиращи режимът за пътнически и товарни превози;
  •  Ръководство за работа с ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и др.