Животни

Стоки за лична консумация:


Домашни любимци с нетърговска цел

 


Законодателството на Европейския съюз обхваща:

 

  • Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003.

 

  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 от 28 юни 2013 година за образците на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове, създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за формата, оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета

 


Компетентен орган - Българска агенция по безопасност на храните: http://www.babh.government.bg/

Информация за пътуване с домашен любимец можете да намерите на страницата на Българска агенция по безопасност на храните

 

Download Icon
ОБЩИ НАСОКИ ЗА ВХОДНИТЕ ГРАНИЧНИ ПУНКТОВЕ ПО CITES И ГРАНИЧНИТЕ ИНСПЕКЦИОННИ ВЕТЕРИНАРНИ ПУНКТОВЕ ОТНОСНО ПРИЛАГАНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ВНОС/ТРАНЗИТ В ОБЩНОСТТА НА ЖИВИ ЖИВОТНИ И ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД
Download Icon
Ветеринарно-санитарни изисквания при движение с нетърговска цел на домашни любимци в рамките на Европейския съюз и движенията от трети страни
Download Icon
Правила и изключения при въвеждане в Европейския съюз (ЕС) на застрашени видове от дивата флора и фауна, части и деривати от тях, попадащи в обхвата на Вашингтонската конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна /Конвенция CITES/ и Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9.12.1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях