Z6_HQ8A1O82KOS5D0QSLE3HVQ0BO7
Z7_HQ8A1O82KOT9E0QSLMPR6A3PP2
Електронна търговия Брекзит Митнически режими и процедури Номенклатури и тарифно класиране Правила за произход на стоките Митническа стойност Забрани и ограничения Митническо задължение Тарифни квоти Суспендиране на митата Митнически освобождавания Одобрени икономически оператори Опростени процедури за деклариране

Брекзит

последно обновена на 31.12.2021 г.

 

Уважаеми потребители,

моля имайте предвид, че секцията се актуализира непрекъснато, като с оглед възможност за сравнение и проследяване на материали, които може би са загубили актуалност в части или в цялост, същите не се премахват, но се подреждат по-назад в списъка с публикации. Молим да следите датите на публикациите. Препоръчваме на този етап документи на Европейската комисия да се ползват във версия на английски език, тъй като към момента документите не се актуализират синхронно на всички езици.

 

 

Актуално!

 

Нови формалности за внасяне на стоки от ЕС в Обединеното кралство от 01.01.2022 г.

(Информация на ЕК, достъпна на английски език, публикувана на 31.12.2021 г.)

 

На вниманието на превозвачите, които придвижват стоки между ЕС и Великобритания – трябва да се подготвите за въвеждането на новите митнически правила от 1 януари 2022 г. (публикувано на 12.11.2021 г.)

 

От гледна точка на митническите и акцизните формалности след края на преходния период (31.12.2020 г.) Обединеното кралство (ОК) e държава извън ЕС (трета държава), а Северна Ирландия се третира като държава-членка на ЕС, за да се избегне създаването на „твърда“ граница между Ирландия и Северна Ирландия.

 

Често задави въпроси след Брекзит

 

Какво трябва да знам при въвеждане на несъюзни стоки от Обединено кралство Великобритания в Съюза?

 

Какво трябва да знам при получаване на малки пратки от Обединено кралство Великобритания по поща или чрез куриер?

 

Допускане за свободно обращение на лично имущество, принадлежащо на физически лица, които преместват обичайното си място на пребиваване от Великобритания в България

 

Трябва ли да се извършват митнически формалности за автомобил, закупен от Обединено кралство Великобритания и въведен на територията на Република България преди края на преходния период (31.12.2020 г.) ?

 

Какво трябва да знам за извеждането на съюзни стоки от Съюза към Обединено кралство Великобритания?

 

Какво трябва да знаем за търговията между Съюза и Северна Ирландия след Брекзит?

 

Какво трябва да знам за връщане на стоки обратно в Република България, изведени през предходния период (до 31 декември 2020 г.) в Обединено кралство Великобритания?

 

 

За граждани

Края на преходния период след Брекзит означава, че ОК вече и на практика не е част от общия европейски пазар и митническия съюз, поради което спрямо стоки и пътници от ОК ще се прилагат митнически процедури, каквито не се прилагат спрямо държави членки на ЕС.  Гражданите следва да имат предвид:

При пътуване от и за Обединеното кралство, че ще се прилагат митнически лимити и процедури, приложими спрямо пътници от и за трети страни. Информация за ограничения и изиксвания при препренасяне на стоки в багажа, акцизни стоки, валута  и други  специфични случаи вижте в Информация за граждани - Информация за пътуващи, Внос на автомобил, Преместване в България.

При получаване на пощенски и куриерски пратки от физически лица (подаръци) или юридически лица (онлайн покупки) ще се прилагат лимитите и процедурите за пратки от трети страни – т.е. ще се начисляват данъци (ако плащането на такива е нормативно предвидено) и ще се подава митническа декларация за пратката (в случаите когато това се изисква). Информация по темата можете да видите в Информация за гражданиПолучаване на пощенски и куриерски пратки.

За стоките, вложени в пощенски и куриерски пратки, ще се прилагат забрани и ограничения за трета държава. Конкретна информация вижте в  Основни забрани и ограничения при изпращане/ получаване на пощенски и куриерски пратки в секция Забрани и ограничения при Получаване на пощенски и куриерски пратки.

 

За бизнеса

Икономическите оператори (фирмите), които са имали сделки и с трети страни през последните две години, вероятно разполагат с всички необходими регистрации и са напълно готови за търговия с Великобритания и след Нова година, доколкото няма промени в правилата и регистрациите за използване на митническите системи при търговия с трети страни.

Икономическите оператори (фирмите), които са търгували само с Великобритания или само в рамките на ЕС и смятат да продължат да търгуват с Обединеното кралство, трябва да се подготвят за новите условия от 01.01.2021 г.

Според подписаното Споразумение между ЕС и ОК като цяло стоките няма да бъдат облагани с мита и да бъдат налагани квоти, но ще се извършват митнически формалности и контрол. Стоките от Обединеното кралство, предназначени за ЕС, респективно за България ще са с митнически статус на несъюзни стоки. Това означава, че за тях ще се събират вносни мита, което представлява нов данък наред с начисляваните и досега ДДС и акциз (само за акцизните стоки).

За стоките от Обединеното кралство ще се прилагат мерките на търговската политика и забраните и ограниченията (например ще се изискват сертификати или други специфични документи) и ще се изпълняват всички формалности, предвидени при внос.

Декларирането както на вноса, така и на износа и другите митнически режими, се извършва по електронен път. Затова икономическите оператори, които нямат регистрация, следва да се регистрират в е-Портала на Агенция „Митници“ (с електронен подпис и общоевропейски митнически идентификационен номер, наречен ЕОРИ/EORI - Economic Operators Registration and Identification number). Няма краен срок за регистрация, тя може да се извърши по всяко време до първата сделка с Обединеното кралство.

Британските митници също въвеждат свои изисквания за международната търговия, едно от което е идентификационен номер, подобен на европейските. Агенция „Митници“ препоръчва на икономическите оператори да следят официалните източници в Обединеното кралство, които публикуват указания и спецификации, включително част от тях и на български език.

Повече информация за тези, които за първи път ще търгуват  с трети страни, в презентацията

Митнически промени след края на преходния период ( вижте презентация ) - публикувано на 18.12.2020 г.

 

На вниманието на икономическите оператори, допускащи за свободно обращение след 01.01.2021 г. стоки, които са изпратени от Обединеното кралство и които към 31.12.2020 г. са били на временно складиране или са били поставени под специален режим в Обединеното кралство (публикувано на 07.04.2021)

 

Споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство: защита на европейските интереси, осигуряване на лоялна конкуренция и продължаване на сътрудничеството в области от взаимен интерес  - публикувано на 29.12.2020 г

 

Насоки: Оттегляне на Обединеното кралство и правила на ЕС в областта на митниците, включително преференциален произход (на английски, публикувана на 23.12.2020 г. актуализирана версия на документа от 14 юли 2020 г). Всички езикови версии са достъпни на сайта на ЕК, но е възможно документът да не е актуализиран на всички езици.

 

Съюзен/общ транзит и ТИР  

Практически примери на английски език с работен превод на български език, за прилагане на режим съюзен транзит/общ транзитен режим и процедура ТИР, с включени Обединеното кралство (ОК) и Северна Ирландия. Примерите имат за цел изясняване на митническите учреждения на транзит, предвид това, че по силата на Протокола за Ирландия/Северна Ирландия към Споразумението, Северна Ирландия остава част от митническата територия на ЕС. 

Информация от френските митници: Информация за транзит от и за Великобритания чрез Франция (28.06.2021 г.)

 

Акцизни стоки

BREXIT: Информация по повод въвеждането на акцизни стоки от Обединеното кралство и от Северна Ирландия от 01.01.2021 г. (публикувано на  17.12.2020 г.)

 

Информация за превозвачите

​Информация на Министерство на външините работи: Какво трябва да знаят българските превозвачи при пътуване от Великобритания към Франция  - публикувано на 05.01.2021

 

Информация от Френските митници: Документите, чиито бар кодове трябва да се сканират при въвеждане на стоки на територията на Франция от ОК - публикувано на 13.01.2021 г

 

 

още информация...

 

Насоки за икономическите оператори във връзка с BREXIT (със споразумение) публикувано на 09.09.2020 г., последна актуализация на 21.09.2020 г.

 

Оттегляне на Обединеното кралство и правила на ЕС в областта на забраните и ограниченията за вноса и износа, по-специално лицензите за внос/износ, публикувано на 16.09.2020 г.

 

На вниманието на титулярите на разрешения за предоставяне и поръчителите по поръчителство на общо обезпечение за режим съюзен транзит/общ транзитен режим (публикувано на 10.12.2020 г., актуализирано на 30.12.2020 г)

 

BREXIT: Нова дата за изключване на платформата за обмен на съобщения на ЕСS – 30.12.2020 г., 08:00 CET (публикувано на 08.12.2020 г., актуализира информация на 23.12.2020 г)

 

BREXIT: Няма промени при създаването и функционирането на регистрации в информационните системи на АМ с изключение на ЕОРИ, започващи с GB, (публикувано на 14.12. 2020 г.)

 

BREXIT: От 08:00 (CET) на 28.12.2020 г. до 12:00 (CET) на 01.01.2021 г. ще бъде преустановено репликирането на издадените в този период от държавите членки ЕОРИ номера към централното приложение (публикувано на  17.12.2020 г.)

 

Съобщение на Европейската комисия относно готовността в края на преходния период между Европейския съюз и Обединеното кралство

 

TAХUD сайт: Подготовка за края на преходния период (на български и английски език)

 

 DG Taxation and Customs Union : край на преходния период

Контролен списък за търговци във връзка с Брекзит

Митнически наръчник за предприятията

Контактни точки по темета за Брекзит

 

TAXUD: Ръководство за прилагане на Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство (на английски) - публикувано на 11.05.2021 г

 

 

Информация от други държави членки

 

Икономическите оператори, чийто превозни средства преминават през Франция на път от/към Обединеното кралство, полезна информация могат да намерят на сайта на френските митници (на френски), както и oграничен обем информация и контакти (на английски),

Главната Дирекция на Франция за митниците и косвените данъци публикува на сайта си документи, даващи отговор на митническите въпроси, свързани с Брекзит - на френски и на български в брошурите Умна граница за информирани водачи и Внос и износ след Брекзит

Френските митници публикуваха и брошура в помощ на превозвачите и шофьорите, които пътуват от Обединеното кралство към Франция, в която се описва кои документи се сканират  и кои не.

Френски митници: Информация за износа към Великобритания чрез Френски митнически учреждения (28.06.2021 г)

 

Система за контрол на вноса и Брекзит – брошура на френските митници (на български) (09.09.2021 г)

 

Информация за внос през нидерландските пристанища на (английски, нидерландски и немски) можете да намерите тук

Още информация на Обединеното кралство по повод Берксит можете да видите тук. За повече информация можете да се обърнете и към посолството на Обединеното кралство в България

Още информация от митниците на Нидерландия по повод Брексит можете да видите на следните линкове:

•      GetreadyforBrexit: (NL/EN/DEU)  с полезни инфографики за необходимите стъпки, които трябва да се предприемат (NL/EN/DEU)

•      Customs (EN): https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/customs/brexit/brexit-and-customs/what-does-brexit-mean-for-my-customs-matters/what-does-brexit-mean-for-my-customs-matters

•      Customs (NL): www.douane.nl/brexit

•      Информация за бизнеса (NL): www.brexitloket.nl

•     Фитосанитарен контрол и безопасност (NL): www.nvwa.nl/onderwerpen/brexit

•      CITES (NL): https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/handel-beschermde-planten-en-dieren

 

Информация от Обединено кралство Великобритания

 

Агенция "Митинци" предоставя информация, достъпна чрез официални източници/институции в Обединено кралство Великобритания. Информацията би могла да бъде изменяна от Обединено кралство Великобритания.

 

Транспортиране на стоки между Великобритания и ЕС от 1 януари 2021 г. : ръководство за товарни превозвачи и водачи на товарни автомобили. Ръководство за компании за товарен превоз и водачи на товарни автомобили, превозващи стоки между Великобритания (Англия, Шотландия и Уелс) и Европейския съюз.

HM Revenue and Customs: Информация за внос на стоки в Обединеното кралство от ЕС ( на английски език, публикувана на 06.06.2021 г)

 

 

Дата на публикуване: 15.01.2019 12:55
Последна актуализация: 18.11.2022 01:39
Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.
Complementary Content
${loading}