Получаване на пощенски и куриерски пратки

Какво трябва да знаем при декларирането пред митница на пощенски и куриерски пратки?

Митническото законодателство на Съюза не ограничава правото на получателите на пощенски или куриерски пратки сами да декларират стоките, вложени в пратки, за допускане за свободно обращение и крайна употреба, като следва да се отчита, че не е предвидена възможност за подаване на данните за митническа декларация за допускане за свободно обращение и крайна употреба на хартиен носител, върху който се полага ръкописен подпис.

Получателите на пощенски и куриерски пратки могат да изберат сами  да декларират за допускане за свободно обращение и крайна употреба стоките, вложени в пратки, или да бъдат представлявани пред митническите органи от митнически представител по смисъла на чл. 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС). В случаите, когато получателят на пощенска или куриерска пратка се представлява сам пред митническите органи, допускането за свободно обращение и крайна употреба на стоките вложени в пратките се извършва със стандартна митническа декларация, данните за която се подават по електронен път, в съответствие с чл. 6 от МКС  и чл. 66, параграф 2 от Закона за митниците.

За да подадат сами данните за стандартна митническа декларация по електронен път, получателите на пратки, независимо дали са физически лица или икономически оператори е необходимо да имат EORI регистрация (за идентификация на икономически оператори и други лица при взаимодействията им с митническите органи), електронен подпис и регистрация за подаване на данни по електронен път.

Преди да се пристъпи към тази регистрация, задължително условие е наличието на валиден, квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Пълно описание на стъпките за регистрация за подаване на данните по електронен път на митнически и/или акцизни документи, може да се намери на електронната страница на Агенция „Митници", раздел „Електронни митници", част „Информационни системи", Актуални документи/Документи регистрация/Заповед № ЗАМ-1203/32-254379/13.09.2017 г. на директора на Агенция ,,Митници" (oбн. ДВ, брой 77 от 26.09.2017 г.)/Указания за регистрация в Системата за управление на идентификацията и достъпа  до информационните системи на Агенция ,,Митници" (BCA IAM), Ръководство за външни потребители и Инструкция за подписване на заявление за регистрация. В Заповед № ЗАМ-1203/32-254379/13.09.2017 г. е предвиден  преходен период от 02.10.2017 г. до 31.01.2018 г., в който икономическите оператори ще могат да използват съществуващите към момента регистрации за електронен обмен на информация с Агенция „Митници".

Физическите лица и икономическите оператори, които имат регистрация в BCA IAM могат да подадат данните за стандартната митническа декларация чрез директен обмен на съобщения между информационните системи на Агенция „Митници" и информационната система на лицето чрез предварително изградена връзка от тип „система-система" (приложимо предимно за икономически оператори) или чрез въвеждане на изискваната информация чрез уеб интерфейса на е-портала на Агенция „Митници". Използването на  уеб интерфейса на е-портал е приложимо предимно за физически лица, както и за икономическите оператори, които не разполагат с предварително изградена връзка от тип „система-система".

Когато получател на пратката е физическо лице и митническата декларация за допускане за свободно обращение и крайна употреба  за стоките, вложени в пратката предназначена за него, са подава от  косвен или пряк  митнически представител, не е необходимо представляваните физически лица (получателите) да бъдат регистрирани по реда на заповед ЗАМ-1203/32-254379/ 13.09.2017 г. на директора на Агенция ,,Митници" и да притежават квалифициран електронен подпис.

Обикновено в случаите на митническо представителство се събира такса за предоставената услуга.

 


 

Как Агенция "Митници" си взаимодейства с "Български пощи" ЕАД

От 01.07.2016 г. влиза в сила нова Инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници" и „Български пощи" ЕАД при митническото оформяне на международни пощенски пратки. Тази инструкция е във връзка с прилагането от 1 май 2016 г. на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС), Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на МКС и Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от МКС и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 г., за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие.

В продължение на стремежа на митническата администрация за опростяване на митническите процедури и прилагането на преходната мярка, посочена в чл. 144 от Делегирания регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС, съгласно която до датата на подобрение на националната система във връзка с вноса, митническата декларация за допускане за свободно обращение на стоки в пощенски пратки се счита за подадена и приета чрез акта на представянето ѝ пред митниците, при условие, че стоките се придружават от декларация CN22, декларация CN23 или и от двете, са предвидени допълнителни улеснения за гражданите и икономическите оператори.
Митническото оформяне за допускане за свободно обращение и крайна употреба на стоки, съдържащи се в пратки, общата стойност на които не надвишава левовата равностойност на 1 000 евро, може да се извършва от „Български пощи" ЕАД, в качеството му на задължен оператор за извършване на универсална пощенска услуга, с утвърдените от Всемирния пощенски съюз образци на митническа декларация CN22 или CN23 или същата, вградена в CP72 или в адресния етикет за EMS пратки.
В тези случаи получателят на пощенската пратка следва да упълномощи „Български пощи" ЕАД да го представлява пред митническите органи, като за целта подпише декларация.
За целите на декларирането пред митническите органи "Български пощи" ЕАД е косвен представител на получателя на пратката.
С приемането на митническата декларация CN22/CN23 възниква митническо задължение (вносни мита и други публични държавни вземания), което се взема под отчет от митническите органи, и за което „Български пощи" ЕАД се уведомява с  уведомление за вземане под отчет .
Следва да се има предвид, че при допускане за свободно обращение и крайна употреба на пратки, съдържащи алкохолни продукти, парфюми и тоалетни води, тютюн и тютюневи изделия, няма освобождаване от заплащане на дължимите държавни вземания.
Агенция „Митници" е уведомила Националната агенция за приходите, че при използване на митническа декларация CN22 или CN23 за допускането за свободно обращение и крайна употреба на стоки, съдържащи се в пратки, общата стойност на които не надвишава левовата равностойност на 1 000 евро, правото на приспадане на данъчен кредит на платения данък по чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) се упражнява, като в дневника за покупките за съответния период се посочи митническия документ (номер на митническата декларация CN22/CN23 - MRN).
Предвиденото улеснение не изключва възможността получателят на пощенска пратка да може да се представлява сам пред митническите органи, но в тези случаи митническото оформяне следва да се извърши със стандартна митническа декларация, подадена по електронен път.
Следва да се има предвид, че от 01.07.2016 г. не се използва квитанция за внос за целите на начисляването на ДДС при допускане за свободно обращение и крайна употреба на пратки, съдържащи стоки общата стойност на които надвишава 30 лв., а собствената им стойност е до левовата равностойност на 150 EUR. В допълнение Ви обръщаме внимание, че стоките в пощенска пратка, чиято стойност не надвишава 1 000 евро и които не подлежат на облагане с износни мита, се считат за декларирани за износ чрез извеждането им от митническата територия на Съюза.

 


 

Уважаеми граждани,

инфомация за пощенски пратки за София можете да получите от гише на Български пощи ЕАД (намиращо се в сградата на Митница Столична) и на телефон на Български пощи ЕАД  02/8325195 и 0886/522-280

Още информация за това как да получите пощенска пратка може да намерите на сайта на "Български пощи"ЕАД на адрес http://www.bgpost.bg/

 


 

Допълнителна информация за това какво още трябва да знаете за паричните лимити и други специфики при получаване на пратки, можете да прочетете тук

 


Друга полезна информация по темата:

 

Общи указания за нетърговски внос на продукти от животински произход за директна консумация

 

Правила за въвеждането с нетърговска цел в общността на продукти от животински произход за лична консумация, които са част от багажа на пътници или са изпратени като малки пратки за частни лица, или са поръчани от разстояние (напр. По пощата, по телефона или по интернет) и са доставени на потребителя в сила от 01.05.2009 г.


Правила за въвеждането с нетърговска цел в общността на продукти от растителен произход за лична консумация, които са част от багажа на пътниците или са изпратени като малки пратки за частни лица, или са поръчани от разстояние (напр. По пощата, по телефона или по интернет) и са доставени на потребителя